Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Ergotherapie in de geriatrie 21721/2186/2122/1/25
Studiegids

Ergotherapie in de geriatrie 2

1721/2186/2122/1/25
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Simons Karen
Andere co-titularis(sen): Sanders Ingrid, Vergauwen Kuni
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student verzamelt relevante gegevens in functie van het handelingsvraagstuk en observeert en beschrijft het functioneren van de geriatrische en CVA-patiënt in functie van zijn handelingscompetentie en participatie.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student stelt in een gesimuleerde ouderenzorg een ergotherapeutisch handelingsplan op en hanteert hierbij nationale en internationale ergotherapie gerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student past bij de geriatrische en CVA patiënt onder begeleiding creatieve en technische deskundigheid toe in functie van probleemoplossend denken en handelen en heeft kennis van relevante technologische toepassingen.
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student vertoont een actieve houding voor een leven lang leren en ondernemen in de ouderenzorg in internationaal perspectief.
WH Onderzoeken: "Handelt evidence-based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek."
De student maakt gebruik van evidence based practice in zijn professioneel redeneren en vindt en leest doelgericht en zelfstandig wetenschappelijke professionele literatuur.

Leerinhoud

A. Theorie
1.Geriatrie 
    * Leerlijn werken in en met de context
              - maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning.
              - Welzijns-en zorgbeleid voor ouderen.
              - Beroepsprofiel ergotherapeut in de geriatrie.
     * Leerlijn diagnosticeren
               - geriatrisch profiel
               - cognitie
     * Leerlijn behandelen, begeleiden, adviseren, coachen
               - Belevingsgerichte benadering en interventies
2. CVA
     * CVA
               - Hersenletsel
               - Revalidatie na CVA
               - Behandelingsconcepten neurologische revalidatie
                        ° NDT
                        ° Brunnstrom
                        ° Perfetti
                        ° Taakgeorienteerde training
                        ° Pro-actieve apprroach to Neurorehabilitation (PANAT)
                        ° Affolter
                        ° Constraint-induced Movement Therapy (CIMT)
     * Amputatie Onderste Lidmaat
     * Parkinson
     * Totale heup-en totale knieprothese

B. Practicum (methodiek)
1. Geriatrie
      * Leerlijn diagnosticeren
              - Assessments  
      * Leerlijn behandelen, begeleiden, adviseren, coachen
              - Playlist
              - Pluk de dag
              - Intergenerationele en innoverende activiteiten
      * Leerlijn levenslang lerende ondernemen
              - EBP
2. CVA
      * CVA
              - mobilisatie, transfer, postionering
             - pro-active approach to neurorehabilitation
             - neuropsychologische revalidatie: ergotherapeutische interventie
             - ICF en PEO
             - motorische revalidatie bovenste lidmaat
      * Amputatie OL
      * THP - TKP

C. Vaardigheidstoets Handsoff
      * Video-opdracht 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via cursusdienst.
  • Aanvullingen via digitale leeromgeving.
  • Davies, P.  (2001)  Hemiplegie, een handleiding voor het behandelen van de volwassen patiënt met hemiplegie, 2de dr.
  • De Coninck, L, e.a. (2019). Ergotherapie in de gerontologie: basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Acco.
  • Geenen, K. (2015). Ergotherapie in de geriatrie. Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Acco.
  • le Granse M.; Van Hartingsveldt M.; Kinebanian A. (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Verschraegen, J. (2008). Basisinformatie dementie, expertisecentrum dementie
  • van Dijk, K.; Jakobs,M; Laban - Sinke,I; Nas, A. (2017) Ergovaardig deel 2 UItvoeren van interventies (derde druk) Boom Amsterdam

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00schriftelijk examen
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij de feedback na de examens wanneer je niet slaagt voor dit olod in 1e zittijd en dit onderdeel opnieuw wil afleggen. (vaardigheidstoets hands off permanent)