Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Ergotherapie in de fysieke revalidatie 21716/2186/2122/1/49
Studiegids

Ergotherapie in de fysieke revalidatie 2

1716/2186/2122/1/49
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Magerat Laurence
Andere co-titularis(sen): Goos Aafke, Kenis Hanne, Maes Katrien, Raats Joke, Sanders Ingrid, Van Eupen Inge, Van Gils Annick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student omschrijft het handelen van de ergotherapeut binnen een setting van de fysieke revalidatie waarbij hij flexibel omgaat met diversiteit, maatschappelijke en ethische kwesties.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student verzamelt relevante gegevens rond het functioneren van de patiënt met een aandoening: De student kan een gepast assessment voorstellen, hij kadert alle gegevens binnen het ICF met gebruik van juiste vaktaal.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student stelt zelfstandig voor een casuspatiënt een handelingsplan in vaktaal op rond preventie, behandelen, begeleiden, adviseren. De doelstellingen worden opgesteld vanuit een koppeling tussen de aandoening, de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student voert zelfstandig ergotherapeutische handelingen op correcte wijze uit en kan deze ook instrueren en aanleren, de technische vaardigheden worden gekozen in functie van de patiënt met zijn specifieke aandoening.
De student kan op gepaste wijze ergotherapeutisch advies formuleren.

Leerinhoud

1.Theorie en Methodiek fysieke revalidatie 2:
  • Ergotherapeutische behandeling van de cliënt met een handletsel met inbegrip van orthesen.
  • Ergotherapeutische behandeling van de cliënt met een amputatie.
  • Ergotherapeutische behandeling van de cliënt met coma, Guillain Barré en Amyotroof lateraal sclerose, Multiple Sclerose, reumatoïde Arthritis, COPD, CVS, Covid- 19...

2. Theorie Ergonomie 
Belastingsanalyse: mensgebonden aspecten, taakgebonden aspecten, omgevingsgebonden aspecten.

3. Methodiek Ergonomie
Rugbelasting, ergonomisch slapen, beeldschermwerk, antropometrie en werkhoogte.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via cursusdienst en/of digitale leeromgeving. 
  • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Dejager, A., Debackere,L., Steyaert,G. (2018) Ergotherapie in de fysieke revalidatie: basisboek voor kwalitatieve hulpverlening. uitgeverij Acco
  • van Dijk, K.; Jakobs,M; Laban - Sinke,I; Nas, A. (2017) Ergovaardig deel 2 Uitvoeren van interventies (derde druk) Boom Amsterdam

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00taak ergonomie
Semester 2Vaardigheidstoets hands on80,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on80,00mondeling examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00taak ergonomie

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid tijdens de feedback na de examens wanneer je niet slaagt voor dit olod in 1e examenperiode en dit olod opnieuw wil afleggen in 2e examenperiode.
Ergonomie theorie wordt getoetst via de permanente opdracht.
Ergonomie methodiek wordt tijdens het mondeling examen mee getoetst.