Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Digital signal processing35126/2187/2122/1/15
Studiegids

Digital signal processing

35126/2187/2122/1/15
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Internet of Things
    • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Houtven Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Stel dat je een analoog-digitaal convertor gebruikt om gegevens uit de “echte wereld” te verwerven. Deze gegevens kunnen signalen zijn zoals geluidsgolven, uitlezingen afkomstig van sensoren, … Eens deze ingeladen zijn hoe moet het dan verder?
Wel Digital Signal Processing biedt je een antwoord op deze vraag. Hoe? Via digitaal signaalverwerking verkrijg je inzicht in de technieken en algoritmen die gebruikt worden om signalen te manipuleren nadat ze omgezet zijn in digitale vorm. Via het gebruik van digitale filters proberen we onder andere spraaksignalen te manipuleren en/of af te scheiden van andere geluidsvormen.
Om dit doel te verwezenlijken maken we gebruik van software dat het ons mogelijk maakt via computer signalen zichtbaar te maken en te analyseren in zowel het tijds- als het frequentiedomein. Eens het resultaat goed is proberen we het praktisch te realiseren.  Als voorbereiding naar Machine Learning bespreken we ook het gebruik van matrices en een aantal statistische begrippen in verband met signaalverwerking.

Digitaal signal processing bereidt je voor op Software Definded Radio en biedt achtergrondkennis naar machinelearning toe

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Past een signaal processingstechniek toe gebaseerd op het opsplitsen van een digitaal signaal in eenvoudiger componenten en het toepassen van superpositie
Past statistiek toe op digitale signalen en hun processen die ze genereren
Past convolutie toe
Scheidt signalen aan de hand van een digitaal filter
Maakt gebruik van matrices.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Gebruikt specifieke software om signalen zichtbaar te maken in het tijdsdomein en het frequentiedomein.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Schrijft code voor de verwerking van een digitaal signaal
Stuurt een motor aan met een controllerbord

Leerinhoud

Statistiek en kansberekening als hulpmiddel om de eigenschappen van signalen en de processen die ze genereren te achterhalen

Matrices
Lineaire systemen
Convolutie
Digitale Filters
Software voor signaalprocessing
Programmeren van een controllerbord in functie van signaalverwerking en generatie van signalen

Aansturen motor met controllerbord


Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00casus: momentopname op examen, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00casus: momentopname op examen, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00digitaal werkstuk: permanent uitgesteld, digitaal
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.