Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
3D Game Programming31985/2187/2122/1/18
Studiegids

3D Game Programming

31985/2187/2122/1/18
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
  • Mixed reality
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als 3D Game Programming
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Mixed Reality OF eerder ingeschreven voor Mixed Reality OF eerder ingeschreven voor VR Experience OF simultaan te volgen met VR Experience).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel ga je aan de slag met de unity game engine en leer je de 3D-toepassingen ontwikkelen. Deze 3D-toepassingen gaan van games tot interactieve VR applicaties. Je importeert 3D modellen, ontwikkelt animaties en interactiviteit en voegt belichting en geluid en materials toe. Je leert werken met verschillende camera perscpectieven, de physics engine. Ook leer je hoe je scripts schrijft in Unity.
Met de ervaring die je opdoet ontwikkel je een 3D project in Unity.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Verzamelt informatie over het project.
Presenteert zijn 3D applicatie.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Stel de vereisten voor een 3D applicatie op.
Begrijpt de principes 3D programming.
Begrijpt Unity.
Optimaliseert software in functie van verbeteringen in de architectuur van een systeem.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Ontwikkelt een 3D applicatie met Unity.
Beschrijft en analyseert de verschillende parameters die van toepassing zijn op een 3D applicatie.
Gebruikt en kent een specifieke game software bibliotheek.
Begrijpt en illustreert componenten, opbouw en werking van een 3D software-applicatie.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Presenteert zijn 3D applicatie.

Leerinhoud

1. Unity theorie:

 • Introductie in 3D game programming en 3D
 • 3D ruimte
 • Materials & lighting
 • Audio
 • Camera
 • Deployment
 • Physics
 • Player Control
 • User Interface in Unity
 • Animaties

2. Unity Project

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00

Toetsing (tekst)

Deelname aan tweede examenkans voor Projectopdracht
Deelname aan de tweede examenkans van Projectopdracht is NIET mogelijk ( er wordt een 0 gegegeven) indien de student tijdens het academiejaar 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig was op semesterbasis.

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de project verdediging. De datum van de project verdedigingen wordt ruim op voorhand meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de presentaties mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen (presentatie) in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het deelexamen (presentatie) via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’ én brengt de betrokken lector via mail op de hoogte.
- De student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen(presentatie) waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag met de lector deze presentatie in te plannen.

De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.