Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Internationaal project26624/2188/2122/1/00
Studiegids

Internationaal project

26624/2188/2122/1/00
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
  • klimatisering
  • onderhoudstechnologie
  • procesautomatisering
  • technisch-commercieel adviseur
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de integrale veiligheid als Internationaal project
 • Bachelor in het energiemanagement als Internationaal project
 • International programmes Science and Technology als Internationaal project
 • International programmes Science and Technology als International Project
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Goethem Wim
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Voor dit opleidingsonderdeel werken we als hogeschool intensief samen met de bedrijfswereld. We gaan samen met toonaangevende bedrijven op zoek naar 'real live' projecten die nog wachten op een technische duurzame oplossing. Het zijn altijd complexe opdrachten waarvoor diverse kenniscomponenten op een inventieve wijze zullen moeten aangewend worden om te komen tot een bevredigend en werkend 'implementeerbaar' resultaat.

Om die reden stellen we de projectgroepen heterogeen samen. We nodigen voor dit opleidingsonderdeel ook internationale deelnemers uit. Die studenten mixen we onder de eigen AP- studenten die komen uit de opleidingen:

 • Elektromechanica
 • Energiemanagement
 • Chemische procestechnieken

Via dit onderdeel van projectmatig onderwijs mikken we met onze studenten specifiek naar:

 • Het verwerven van generieke en beroepsspecifieke competenties met de focus op projectmanagement vaardigheden, communicatie vaardigheden en sociale vaardigheden.
 • Leren werken in een omgeving die heel nauw aansluit op de industriĆ«le beroepsrealiteit.
 • Voorbereiding op de komende stage- en eindwerkperiode.
 • Verbanden kunnen leggen tussen de diverse vakdisciplines uit het curriculum om tot een resultaatgerichte oplossing te komen.
 • In een multidisciplinair en internationaal samengesteld teamverband, probleemoplossend leren samenwerken met beperkte middelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan binnen het gegeven van een internationaal samenwerkingsverband een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing formuleren en ontwerpen voor een bepaalde projectopdracht.
EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan reflecteren over de toepasbaarheid van normen en regelgeving, daarbij rekening houdend met het feit dat deze normeringen dikwijls een regionaal karakter hebben.
EM07: Meten
De student kan kritisch en reflexief projectresultaten meten/in kaart brengen om indien nodig/gewenst ze later als vervolgtraject te implementeren.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan professionele vaardigheden zoals o.a. presentatietechnieken (Engels) & timemanagement toepassen in een leercontext die de beroepspraktijk evenaart.
EM09: Communiceren
De student kan een vlot leesbaar technisch rapport opstellen, presenteren en antwoorden op inhoudelijke vragen, in het Engels.
De student kan relevante internationale literatuur opzoeken/beoordelen, bespreken, verwerken en toepassen binnen de context van een internationaal samengesteld team.
EM10: Samenwerken
De student kan in een internationaal samengesteld teamverband zijn/haar interculturele sociale vaardigheden aanspreken met het oog op een oplossingsgerichte uitwerking van een complexe opdracht.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan door intensief samen te werken in een internationale context zijn of haar persoonlijke wereldbeeld afmeten/aftoetsen aan dat van andere teamleden.

Leerinhoud

Leerinhouden van de opleidingsonderdelen in het eerste, tweede en derde programmajaar, departement Wetenschap en Techniek (WT) - opleiding Elektromechanica.

De technische leerinhoud hangt nauw samen met de aard van de bedrijfsopdracht en de eisen van de overeenstemmende projectgever. De zogenaamde 'zachte projectmanagementsvaardigheden' zullen echter steeds aanwezig zijn.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursussen, departement WT - Elektromechanica, 1EM - 2AUT- 2OHT - 2PRA - 2KLM - 2TCA en 3EM.

 • syllabi Multiprojecten (MP) & Projectweek (PW) gebruikershandleiding peerassessment

 • overzichtsplanning MP'n & PW;
 • eigen notities tijdens de introductie workshop MP'n en Projectweek (bedrijfsvoorstelling);
 • technische informatie die eventueel door het bedrijf Projectweek wordt vrijgegeven;
 • relevante vakliteratuur en websites, technische specificaties van diverse fabrikanten;
 • productcatalogi allerhande om materialen, onderdelen, meetinstrumenten, machines, ... te selecteren op basis van technische specificaties;
 • ontwerpsoftware pakketten E-plan & Inventor, ...;
 • programmatiesoftware vb. Step 7 Siemens;
 • projectmanagement software: MS Project, Mindmanager, ...;
 • berekeningssoftware vb. cabli, ...

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werkvormen
Werkplekleren en/of stage26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Zie syllabus internationaal project.

Toetsing (tekst)

EVALUATIE:

De eindscore voor de projectweek

CT = (2C1 + C2) x C3

Hierin is:
 • C1 een groepscijfer dat tot stand komt via permanente evaluatie. Hoe slaagt de groep erin om de projectmethodiek toe te passen in de praktijk? Worden de milestones op tijd bereikt, hoe gaat de groep om met conflictsituaties, enz…;
 • C2 hoe ziet de presentatie en het voorgestelde PDB eruit? Is de groep erin geslaagd om de voorgestelde opdracht volgens goed vakmanschap, met oog voor veiligheid, technisch creatief, enz… uit te werken? Heel belangrijk in deze presentatie is het correct taalgebruik en de lichaamshouding;
 • C3 groepsleden beoordelen elkaars attitudes aan de hand van een vooraf besproken peerassessment. We vermenigvuldigen het gemiddelde van 2C1 + C2 met de PA-factor.

Besluit:
Het cijfer dat een weergave is van de methodische projectaanpak wordt het zwaarst gewogen.

Praktisch:
Er wordt voor iedere bedrijfsopdracht een jury samengesteld, bestaande uit minstens een lector en een of meerdere bedrijfsmensen. Iedere jury luistert naar twee groepen, die dezelfde bedrijfsopdracht gekregen hebben. Iedere groep krijgt ongeveer 45 min. om het werk voor te stellen. De bedoeling is dat de studenten die in dezelfde opdrachtpoule zitten, naar elkaar luisteren. Achteraan in de zaal nemen de ouders/familieleden en vrienden plaats.

Geen inhaalexamen mogelijk.