Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Bachelorproef PRA30283/2188/2122/1/52
Studiegids

Bachelorproef PRA

30283/2188/2122/1/52
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • procesautomatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Beylemans Amedee
Andere co-titularis(sen): Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De bachelorproef (BP) vormt het sluitstuk van je opleiding. Het is de laatste opdracht waarmee je bewijst klaar te zijn om in het beroepenveld te stappen op het niveau van Bachelor. Je toont ermee aan dat je in staat bent om een moeilijke taak of probleemstelling, met daarin duidelijke aspecten naar je afstudeerrichting, uit te werken tot een oplossinge die voldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Je BP bevat voldoende praktische techniciteit en berust op minimum 70% aantoonbaar eigen werk. Dat eigen werk kan bestaan uit berekeningen, uitgewerkte programmalistings, mechanische- en elektrische ontwerptekeningen, eigen tekstmateriaal dat zorgvuldig is opgebouwd uit wetenschappelijke bronnen, enz...

Je proefstuk is vlot leesbaar document geschreven in correct Nederlands. Je hanteert daarin een terminologie op technisch-wetenschappelijk niveau. Naast het inhoudelijke moet je tonen dat je voor wat vorm en vormgeving betreft een mooie verzorgde bundel kunt schrijven met de onvermijdelijke verplichte delen als daar zijn: titel en titelblad, inhoudstafel en bladverwijzing, dankwoord, opdrachtomschrijving en projectdefinitie, planning, plan van aanpak, theoretische uitwerking van de kern, besluit, bronverwijzing en bibliografie, tabellen en figurenlijst, bijlagen.

Uiteraard sta je daar niet alleen voor. Bij het schrijven en uitwerken van je BP zul je kunnen rekenen op een ervaren coach die zorgt voor een procesmatige begeleiding.

Uiteindelijk na indiening van je werkstuk zul je de uitwerking ervan technisch inhoudelijk moeten verdedigen voor een gemengde jury van lectoren.

De student moet een risicoanalyse door de preventiedienst van het bedrijf laten uitvoeren en zich houden aan de conclusies van deze analyse (veiligheidskledij, gezondheidstoezicht,...).

Begincompetenties (tekst)

 • Zelfsturend de verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor het eigen leren door bv. tijdig je verplichtingen na te komen mbt het indienen van documenten of .... Het correct geformuleerd en in de juiste format indienen van je omschrijving-BP is daar een sprekend voorbeeld van.
 • Stressbestendig kunnen werken.
 • Het vermogen om zelfstandig door te zetten en te volharden, ook als de opdracht moeilijke en nieuwe materie omvat.
 • Sociaal vaardig zijn om een kennisnetwerk uit te bouwen van contactpersonen/adviseurs.
 • Methodisch projectmatig kunnen werken met aandacht voor PVE, PVA, enz...
 • Een duidelijke presentatie voor derden en toehoorders kunnen geven en gericht vragen kunnen beantwoorden.
 • Parate kennis met betrekking tot je technisch thema.

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving voor een bacheloropleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be/reglementen).

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan zelfstandig een technisch complexe onderzoeksopdracht (i.f.v. afstudeerrichting) analyseren en opsplitsen in structureel samenhangende thema's, en deze thema's conceptueel onderbouwen om ze tot een nieuw creatief en samenhangend geheel dat voldoet aan de uiteindelijke opdrachtdoelstellingen te verwerken in een dossier.
EM02: Installeren
De student kan de complexe opdracht autonoom praktisch uitwerken en werkend opleveren via afnametesten.
EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan complex-technische onderzoeksopdrachten uitwerken tegen het licht van vigerende regelgeving en normen.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan een praktische probleemstelling conceptueel onderbouwen (= staven en aftoetsen aan wetenschappelijke theorieën).
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot de analyse van vraag/opdracht/probleem/storing.
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het organiseren van een grondige dataverzameling door bevraging, metingen en het raadplegen van technische bronnen (schema's, tekeningen, catalogi,...).
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het inschatten van de omvang en de duur van de interventie rekening houdend met de beschikbare (schaarse) middelen.
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het nagaan op een inventieve en flexibele wijze of alle werkzaamheden confirm de technische plannen en afspraken uitgevoerd kunnen worden.
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het overleg met de leidinggevende, gebruikers, constructeurs, leveranciers en andere betrokkenen.
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het vastleggen van een werkvolgorde en plan van aanpak.
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het adviseren van gebruikers en verantwoordelijken voor productie, engineering, veiligheidspreventie met het oog op het correct gebruik van de machines en installaties, het voorkomen van storingen en de optimalisatie van de installatie.
De student kan zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief interveniëren in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het uitvoeren van elektromechanische herstellings-en installatiewerkzaamheden (montage en demontage) nadat de machine of installatie eerst in een veilige toestand werd gebracht en het veilig werkend oplevernen van dezelfde machine of installatie na testen.
EM05: Ontwerpen
De student kan oplossingsgerichte ontwerpen maken, afstudeerspecifiek, door gebruik te maken van daartoe gespecialiseerde software-applicaties.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan komen tot een definitieve opdrachtoplossing door alle relevante aspecten af te toetsen met betrekking tot efficiëntie en effectiviteit (economisch, functioneel, kwalitatief)
De student kan vaktechnische lokale informatie raadplegen, ook in een vreemde taal, met als doel eruit te leren met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, minimum op de volgende wijze : handleidingen en lijsten van wisselstukken van de fabrikanten in het Engels, Frans of Duits of in de taal van de fabrikant.
De student kan vaktechnische lokale informatie raadplegen, ook in een vreemde taal, met als doel eruit te leren met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, minimum op de volgende wijze : overlegt mondeling en schriftelijk met de fabrikant of leverancier waar mogelijk, ook in het Engels, Frans of Duits.
EM07: Meten
De student kan in lijn met de afstudeerrichting een onderzoeksopdracht in kaart brengen en/of sturen op basis van gespecialiseerde metingen/data-analyse.
De student kan opvolgdocumenten van de werkzaamheden eigen aan de opdrachtgever invullen en kan de geïnterpreteerde informatie doorgeven, aan zowel interne als externe betrokkenen, volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot : gebruikt onderhoudsspecifieke beheerssoftware (machine- en/of dienstgebonden).
De student kan opvolgdocumenten van de werkzaamheden eigen aan de opdrachtgever invullen en de geïnterpreteerde informatie doorgeven, aan zowel interne als externe betrokkenen, volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot: houdt relevante gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden met het oog op toolbox meetings, managementsysteem van werkorders en werkvoorbereidingen, wisselstukkenbeheer, productieplanning, klanten...
De student kan opvolgdocumenten van de werkzaamheden eigen aan de opdrachtgever invullen en kan de geïnterpreteerde informatie doorgeven, aan zowel interne als externe betrokkenen, volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot : gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) voor het opstellen van rapporten.
De student kan opvolgdocumenten van de werkzaamheden eigen aan de opdrachtgever invullen en kan de geïnterpreteerde informatie doorgeven, aan zowel interne als externe betrokkenen, volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot : gebruikt zowel mechanische als elektrische ontwerpsoftware voor wijzigingen aan schema's en tekeningen.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan zelfstandig een complexe opdracht uitwerken/beheren volgens een projectmatige oplossingsmethodiek.
EM09: Communiceren
De student kan zelfstandig ontwikkelde projectdataboeken gestructureerd uitschrijven door gebruik te maken van de juiste beroepsterminologie, ze verantwoorden met bronvermeldingen en bibliografische verwijzingen tot op het niveau van een wetenschappelijke studie en het geheel professioneel presenteren.
EM10: Samenwerken
De student kan een ondersteunend netwerk opbouwen i.f.v. de opdrachtdoelstellingen.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan door een zelfkritische houding iedere projectopdracht evalueren met als doel er persoonlijk uit te leren.
EM13: PRA projectontwerp en oplevering
De student kan op basis van een lastenboek een risico-analyse uitvoeren met de bedoeling het systeem werkend op te leveren bij de klant/eindgebruiker, conform het PVE, de veiligheidsregels, afspraken en/of procedures.
EM14: PRA onderhoud en kalibratie
De student kan met de verworven kennis van toegepaste meet- en regelprincipes onderhoudswerkzaamheden, kalibraties en testen uitvoeren.
EM15: PRA Procesvisualisatie
De student kan een veelvoud aan data en parameters verzamelen, visualiseren, bewaken en bewaren, met de bedoeling ze bruikbaar te maken voor de proceseigenaars/procestechnologen.

Leerinhoud

 • De bachelorproef sluit de opleiding Bachelor in de Elektromechanica af.
 • De bachelorproef wordt uitgevoerd in samenwerking met een bedrijf. De student is verantwoordelijk voor het zoeken van een bedrijf met een geschikte opdracht.
 • De opdracht is multidisciplinair. Door de opdracht uit te voeren bewijst de student dat hij een onderzoek kan opzetten, uitvoeren, rapporteren en mondeling toelichten.
 • De opdracht is relevant voor het werkveld en ligt in het verlengde van de afstudeerrichting van de student.
 • De bachelorproef is tegelijk een oefening in het correct schriftelijk technisch taalgebruik en rapportering.
 • De student presenteert zijn bachelorproef aan een jury van lectoren.
 • De student(e) leert om taalkundig en technisch correct te antwoorden op kritische vragen vanuit de jury.  Per afstudeerrichting zijn er afwijkende leerdoelen.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP Stage- en bachelorproefsyllabus, departement WT - Elektromechanica;
 • AP Cursussen van de volledige opleiding bachelor Elektromechanica;
 • alle relevante handleidingen en technische data verworven tijdens de stage- & eindwerkperiode op het bedrijf;
 • alle andere relevante technisch-wetenschappelijke bronnen raadpleegbaar via bibliotheken op de school of daar buiten, zowel digitaal als op papier.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen309,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht90,00De eindevaluatie is een mondelinge presentatie obv het thesisboek voor een jury bestaande uit docenten, volgens het evaluatiesjabloon uit de stage- en bachelorsyllabus.
AcademiejaarAfstudeeropdracht10,00Het ingeleverde thesisboek wordt afzonderlijk beoordeeld door lectoren op taal- en inhoudelijke correctheid volgens het sjabloon uit de syllabus.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht90,00De eindevaluatie gebeurd door een presentatie obv het ingediende thesisboek voor een jury bestaande uit docenten en externen, volgens het sjabloon uit de stage- en bachelorproefsyllabus.
AcademiejaarAfstudeeropdracht10,00Het thesisboek wordt afzonderlijk beoordeeld door lectoren op taal- en inhoudelijke correctheid volgens een sjabloon uit de syllabus.

Toetsing (tekst)

 • Raadpleeg de digitale stage- en bachelorproefsyllabus voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. evaluatie van de bachelorproef.
 • De bachelorproef wordt uitgesloten van de automatische compensatieregels zoals bepaald in de departementale aanvulling van het onderwijs-en examenreglement van het dep. WT - Elektromechanica.
 • Een bachelorproef is een authentiek werk. Indien citaten of tekeningen of schema's, foto's, enz ... niet eigenhandig opgesteld en ontworpen zijn dan moeten ze correct met de vermelding van de bron opgenomen zijn. Is dat niet het geval of is er vermoeden van fraude of plagiaat dan kan de jury verwijzen naar het Onderwijs- en examenreglement inclusief de departementale aanvullingen..
 • De Stage- en Bachelorproefsyllabus maakt integraal deel uit van de departementale aanvullingen van het onderwijs- en examenreglement. Enkel de syllabus die bij de start van het betreffende academiejaar wordt bekend gemaakt, is geldig.
 • Zonder geldig contract, risicoanalyse en eventueel gezondheidsattest kan dit opleidingsonderdeel niet aanvangen.
 • De student werkt zijn bachelorproef uit aan de hand van de goedgekeurde bachelorproefopdracht. De bachelorproefopdracht vormt de basis voor de quotering. Zonder ondertekende en tijdig ingediende (zie syllabus) bachelorproefopdracht (door het bedrijf én de lector) kan de student geen bachelorproef indienen.
 • De bachelorproef kan zowel in België als in een ander Europees land uitgevoerd worden. In dat laatste geval moet de student zelfstandig een dossier samenstellen via de dienst 'internationalisering'. Raadpleeg hiervoor de opleidingsverantwoordelijke internationalisering.

  Digitale examens worden continu gemonitord op mogelijke fraude. Indien van toepassing kan de student bij aanvang van het examen gevraagd worden om een monitoringapplicatie op te starten. De student die dit weigert mag niet deelnemen aan het examen.