Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Portfolio PRA31024/2188/2122/1/26
Studiegids

Portfolio PRA

31024/2188/2122/1/26
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • procesautomatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Coremans Roel, Pauwels Bert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Project Procesautomatisering.

Korte omschrijving

Als toekomstige professional ben je betrokken bij je werk en je wilt goed zijn in je beroepsspecialisme. Succesvolle professionals zijn mensen die naast vakinhoudelijke deskundigheid ook uitstekende softskills bezitten. Zij beschikken over het talent om hun professionele sociale vaardigheden geïntegreerd toe te passen bij de uitoefening van hun beroepsopdracht. De cruciale sleutel om met minder moeite meer plezier en succes uit hun werk te halen.

Tijdens dit semester overschrijdende opleidingsonderdeel zal je de do’s & don’ts van enkele essentiële professionele sociale vaardigheden moeten instuderen om ze dan later toe te passen binnen enkele afstudeerspecifieke onderdelen. Je zal zelf verantwoordelijk gesteld worden voor de verzameling van die competenties in een portfolio. Deze worden je aangeboden via diverse vormen, soms tijd en plaats onafhankelijk, oa. via Webinars en gastlectoraten. Het gaat in het bijzonder over het kunnen… ‘werken in teamverband’ … ‘vergaderen’ … ‘geven van een presentatie’ en ‘mondeling & schriftelijk rapporteren’.

Deze sociale professionele vaardigheden zullen aangevuld worden met afstudeerspecifieke opportuniteiten afhankelijk van wat er zich vanuit onze beroepscontext rondom ons afspeelt. Zeker is dat een internationale beleving hoog op ons portfolio verlanglijstje staat.

Eventuele kosten verbonden aan verplaatsingen, toegangsgelden, overnachtingen zijn ten laste van de student. Deze kosten worden door de vaklectoren wel overwogen en tot een minimum beperkt!

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM09: Communiceren
De student kan een professioneel rapport opstellen.
De student kan een professionele presentatie voor een publiek brengen.
De student kan het internet en e-mailverkeer op een zakelijk correcte manier gebruiken.
De student kan nagenoeg foutloos verslagen, rapporten en teksten schrijven en weet welke hulpmiddelen hij/zij kan inzetten om dit doel te bereiken. 
De student kan op een professionele wijze deelnemen aan een vergadering als voorzitter, secretaris en/of gewone deelnemer.
De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, schriftelijk correct communiceren inclusief het gebruik van Nederlandse technische vaktermen met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/medewerkers.
De student kan doeltreffend communiceren over elektromechanische producten en ontwerpen, in een internationale context, in het Nederlands en minstens één andere taal.
EM10: Samenwerken
De student kan een project op een projectmatig gestructureerde wijze uitwerken.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan kritisch reflecteren over zijn werkcontext en de maatschappelijke impact van zijn handelen vanuit een persoonlijke visie.
De student kan kritisch naar zijn/haar eigen handelen kijken met als doel uit fouten te leren en zo als persoon te groeien.

Leerinhoud

 • Zowel mondeling als schriftelijk technisch rapporteren over een gevolgd beroepseigen event zoals een (internationale) beurs, een (internationale) opdracht, een onderzoeksopdracht in het kader van toegepast wetenschappelijk onderzoek, enz ...
 • Een vergadering volgen, een vergadering organiseren, een vergadering leiden, notuleren en verslaggeving.
 • Een professionele presentatie geven voor een gespecialiseerd publiek.
 • Projectvaardigheden in teamverband formuleren en toepassen. Het gaat dan over: projectdefinitie, plan van eisen, plan van aanpak, een resource planning opstellen, een mindmap gebruiken, een projectdataboek opstellen, enz ...
 • Een presentatie of lectoraat volgen ook in een andere taal.
 • Een (buitenlandse) reis of uitstap organiseren met het oog op de reductie van onze ecologische voetafdruk.
 • Een beroepsgespecialiseerde webinar maken.
 • Op eigen initiatief deelnemen/organiseren van beroepsspecifieke opportuniteiten/interesses.
 • Op eigen initiatief volgen van beroepsspecifieke mediakanalen en beroepstendenzen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Buitenlandse bezoeken en rapportering (40%) en een project rond simulatie en rapportering (60%)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges38,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00- Evaluatie op basis van de ingediende rapporten, de opvolgingsgesprekken en de eindpresentaties.
- De totaliteit van het Portfolio wordt afgetoetst volgens volgende criteria: volledigheid, taalgebruik, vormgeving, tijdigheid (te laat =0), presentatie, grondigheid, zelfreflectie en feedback. Het aandeel van ieder criterium is afhankelijk van de opdracht.
- Het eindcijfer van Port-folio-PRA komt tot stand uit de quoteringen van alle deelopdrachten.
- De student krijgt een 0 op een deelopdracht wanneer hij aantoonbaar 2 maal afwezig is op terugkommomenten, of vergadermomenten over die bepaalde deelopdracht. (De student moet dus actief zijn deel bijdragen aan het resultaat van zijn groepje.) Dit heeft geen invloed op de andere deelopdrachten.
- Indien de student twee keer 0 behaalt op deelopdrachten resulteerd dit in een Fail voor dit opleidingsonderdeel.
- Studenten beoordelen onderling een door de lector opgelegde opdracht van andere studenten
- Studenten beoordelen elkaar

Gewichten zie digitap.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel is 100% permanente evaluatie en bestaat uit diverse opdrachten! Het niet op tijd inleveren van de rapporten geeft geen automatisch recht op inhaalexamens.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een portfoliosessie mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

 • De student heeft zijn afwezigheid binnen de twee kalenderdagen na het gemiste deelexamen meegedeeld aan de betrokken lector(en). 
 • De student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen, met een geldig medisch attest. Zie onderwijs en examenreglement van het departement WT.
 • Het aantal inhaalexamens is beperkt tot twee.
 • Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen. Zo is bv. de kans groot dat de portfoliosessies uit de laatste lesweek van de module niet ingehaald kunnen worden.

De uitgewerkte deelopdrachten of projecten zijn het resultaat van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep (indien groepswerk). Samenwerken tussen twee of meerdere studenten/ groepen voor een deel of de volledige proef of project is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement van het desbetreffende Departement (www.ap.be).