Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Casestudy AUT34082/2188/2122/1/14
Studiegids

Casestudy AUT

34082/2188/2122/1/14
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Grieken Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Automatiseringstechnologie.

Korte omschrijving

In deze casestudy wordt er individueel gewerkt rond één project. Hierbij vormt het vakoverschrijdende karakter een wezenlijk onderdeel van de benodigde vaardigheden/attitude die de student aan de dag moet leggen om een oplossingsgericht voorstel uit te werken dat aansluit op de gegeven opdracht. De volgende kennisgebieden komen aan bod:

 • automatisatie;
 • systeemanalyse;
 • mechanisch ontwerpen in 3D;
 • elektrisch ontwerpen.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via Ms Teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan.
Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.

De lessen zijn niet verplicht.
Ms Teams lessen worden telkens opgenomen en aangeboden in Ms Streams.
De lessen on-campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op de digitale leeromgeving.

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM05: Ontwerpen
De student kan de nodige elektrische schema's ontwerpen.
De student kan de nodige mechanische ontwerp- en samenstellingstekeningen ontwerpen.
De student kan de nodige software ontwerpen en programmeren na analyse.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan een beknopte planning opstellen in MS Project.
EM12: AUT projectontwerp en oplevering
De student kan de nodige analyses (S88, GRAFCET, ...) van een machine/installatie ontwerpen en beheren.
De student kan een projectdossier ontwerpen, beheren en documenteren in een PDB (Project Data Boek).

Leerinhoud

 • Software pakketten Siemens TIA Portal, Ms Project, EPLAN, Autodesk Inventor of Siemens NX en Ms Word gebruiken en toepassen in een project.
 • Het opstellen van analyses die de werking van het project omschrijven en dit documenteren in een PDB.
 • Hardware configuratie van het project analyseren, in kaart brengen en documenteren in een PDB.
 • De nodige industriële netwerken analyseren, in kaart brengen en documenteren in een PDB.
 • De nodige regelaar(s) analyseren, in kaart brengen en documenteren in een PDB.
 • De nodige software ontwerpen volgens S88 aanmaken en documenteren in een PDB.
 • De nodige software analyses zoals GRAFCET, flowchart, state diagram ontwerpen volgens de AP standaard en documenteren in een PDB.
 • Ontwerpen en/of analyseren van elektrische schema's en deze documenteren in een PDB.
 • Ontwerpen en/of analyseren van constructie- en samenstellingstekeningen en deze documenteren in een PDB.
 • Bewaren van het overzicht van een project.
 • Opstellen van een beknopte planning, projectdefinitie en PvE.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP cursus Mechatronica - Geert Van Grieken;
 • AP cursus Labo elektrisch ontwerpen - Geert Van Grieken;
 • AP cursus Labo mechanisch ontwerpen in 3D;
 • AP cursus Systeemanalyse - Nick Verboven;
 • AP cursus Automatisatie - Geert Van Grieken;
 • software pakketten : Siemens TIA Portal, E-Plan P8, Autodesk Inventor en Microsoft Project;
 • individueel gebruik van een PC met aangepaste software (zie lijst software pakketten);
 • helpfuncties en handleidingen van het Siemens TIA Portal pakket;
 • nelpfuncties en handleidingen van het E-Plan P8 pakket;
 • nelpfuncties en handleidingen van het Autodesk Inventor pakket;
 • nelpfuncties en handleidingen van MS Project pakket;
 • AP Hogeschool PLC bibliotheek.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Evaluatie van de ingeleverde individuele opdrachten

Toetsing (tekst)

LABO REGLEMENT

 • Zoals in de departementale aanvullingen van het onderwijs- en examenreglement is omschreven zijn er laboratoriumafspraken van toepassingen die gebundeld zijn in het document "PBA-EM 2AUT Labo reglement Casestudy".
 • Dit laboreglement is beschikbaar via de elektronische leeromgeving.

PERMANENTE EVALUATIE

 • Permanente evaluatie waarbij de student op vooraf bepaalde momenten opdrachten inlevert.
 • Het niet op tijd inleveren van opdrachten geeft geen recht op inhaalexamens.

AFWEZIGHEID BIJ LABO- EN PRACTICA LESSEN 

 • Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid: bij elke afwezigheid op een labosessie daalt het totaal te behalen cijfer met twee punten van de totaalscore op 20 voor de desbetreffende examenvorm (100% vaardigheidstoets hands on). Een student die daarenboven per module twee of meer keren afwezig is tijdens een labosessie, ongeacht gewettigd of ongewettigd, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor de desbetreffende examenvorm (100% vaardigheidstoets hands on).
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be)
 • De student kan voor de betrokken examenvorm (100% vaardigheidstoets hands on) één afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de drie kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen. In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.

De code 'Fail' wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.


GEBRUIK VAN NIET EIGEN WERK 

De uitgewerkte opdrachten zijn het resultaat van eigen werk of dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep (indien groepswerk). Samenwerken met andere studenten of andere groepen (indien groepswerk) voor een deel of de volledige opdracht is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.

Digitale examens worden continu gemonitord op mogelijke fraude. Indien van toepassing kan de student bij aanvang van het examen gevraagd worden om een monitoringapplicatie op te starten. De student die dit weigert mag niet deelnemen aan het examen.