Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Multiprojecten EM32977/2188/2122/1/80
Studiegids

Multiprojecten EM

32977/2188/2122/1/80
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Coremans Roel, De Pauw Erik, Lathouwers Jef, Lintermans Marc, Pauwels Bert, Thijs Alain, Vanden Bulcke Carl, Vandenwyngaert Frauke, Van Goethem Wim, Van Grieken Geert, Vangrunderbeek Olivier, Verboven Nick, Verhasselt Albert, Verhulst Peter, Verstrepen Jurgen, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 260,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Project Mechatronica OF eerder ingeschreven voor Project Procesautomatisering OF eerder ingeschreven voor Project Maintenance OF eerder ingeschreven voor Project Heating, Ventilation & Air-Conditioning OF eerder ingeschreven voor Project Technisch- en commercieel adviseur.

Korte omschrijving

In de multiprojecten ga je jouw polyvalente competenties, verworven in de eerste twee jaren van je opleiding, inzetten rond ‘geconstrueerde beroepsopdrachten’. Dat zijn opdrachten die veel korter de realiteit van het toekomstige werkveld benaderen en die je net zoals in de beroepspraktijk in teamverband moet aanpakken.

De multiprojecten bevatten twee ‘in-huis’ projecten. We gaan spreekwoordelijk de muren tussen de labo’s ‘slopen’ en de studenten werken aan vakoverschrijdende opdrachten met teamgenoten.

Na iedere opdracht krijg je feedback op basis van de commentaren die uit je team komen (peerassessment) zodat je dit kan meenemen als leerpunten voor de volgende opdracht en in een later stadium de stage.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan als een beginnend beroepsbeoefenaar in een team, binnen een gegeven complexe beroepscontext en met gelimiteerde beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing beschrijven, uitwerken en in dienst nemen.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan zelfstandig, op een kritische wijze, behaalde resultaten evalueren en verbeterdoelen formuleren.
EM05: Ontwerpen
De student kan relevante literatuur opzoeken en beoordelen, om ze daarna te verwerken en toe te passen.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan een complex probleem los van zijn technische functionaliteit aftoetsen aan gestelde KPI's op vlak van investeringsbudget, energetisch rendement, veiligheid voor mens, dier en omgeving, onderhoudskost op lange termijn en terugverdientijd.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan professionele vaardigheden zoals o.a. presentatietechnieken & time management toepassen in een leercontext die de beroepspraktijk evenaart.
EM09: Communiceren
De student kan een vlot leesbaar technisch rapport opstellen in correct Nederlands en dit documenteren met blokschema's, ontwerptekeningen, tabellen en grafieken, foto's, enz ...
EM10: Samenwerken
De student kan in teamverband zijn kennis en vaardigheden uit verschillende domeinen integreren en toepassen met het oog op een oplossingsgerichte uitwerking van complexe opdrachten.
De student kan zijn/haar sociale vaardigheden en talenten gepast inzetten om in teamverband te werken aan een gemeenschapelijk complex project.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan kritisch en reflexief leerdoelen formuleren voor zichzelf en het team zodat ze later als verbetertraject alsnog geïmplementeerd kunnen worden.

Leerinhoud

Leerinhouden van de opleidingsonderdelen in het eerste, tweede en derde programmajaar, departement Wetenschap en Techniek (WT) - opleiding Elektromechanica

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP Cursusmateriaal WT van de opleiding 'Elektromechanica';
 • syllabus 'multiprojecten';
 • gespecialiseerde info uit catalogi, websites, enz ...;
 • beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen via de digitale leeromgeving/internet.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Vormen van groepsleren195,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Zie de syllabus 'multiprojecten'

Toetsing (tekst)

De volledige puntenverdeling is terug te vinden in de syllabus multiprojecten.

Lees zeer aandachtig de syllabi 'multiprojecten' & het onderwijs en examenreglement van het departement WT.

Vooral de items waarin volgende zaken uitgelegd worden, zijn tegen het daglicht van deze vakkenfiche erg belangrijk:

 • De wijze van evaluatie en vooral de totstandkoming ervan.
 • Wat is fraude, plagiaat, authentiek werk van de groep, ...?

Andere belangrijke opmerkingen zijn:

 • Aanwezigheid is verplicht. De student die twee keer afwezig wordt gemeld door de groepsleider aan de projecteigenaar (begeleidende lector) en waarbij verdere afwezigheid door de projecteigenaar (begeleidende lector) wordt vastgesteld, tijdens het uitwerken van een projectdataboek (timing en data : zie syllabi Multiprojecten ) krijgt een nul voor het desbetreffende projectdataboek.
 • De uitgewerkte projecten zijn het resultaat van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep. Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of voor de volledige proef is maw niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude lees in het onderwijs- en examenreglement.
 • Laattijdig indienen van het projectdataboek resulteert in een 0 voor desbetreffende projectdataboek voor de gehele groep.
 • Afwezigheid tijdens de presentatie van het tweede projectdataboek resulteert in een 0 voor desbetreffende student op Multiprojecten.
 • De studenten zonder volwaardige Talentenfiche dienen deze eerst in orde te brengen vooralleer ze het labo mogen betreden.
 • Het niet op tijd inleveren van de opdrachten geeft geen recht op inhaalexamens.