Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Elektromechanisch project32970/2188/2122/1/36
Studiegids

Elektromechanisch project

32970/2188/2122/1/36
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Geerts Randy, Van de Peer Filip, Van Goethem Wim, Verelst Frank, Verhulst Marc, Verhulst Peter, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Gedurende module 3 leren we inventor gebruiken als ontwerppakket voor mechanische berekeningen.

In module 4 krijgt elke student een individuele opdracht. Deze opdracht moet hij met de opgedane kennis zelfstandig zien uit te werken. In deze opdracht zit een mechanisch deel, uit te voeren via inventor, en een elektrisch deel, uit te werken met E-plan

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan as- naafverbindingen dimensioneren aan de hand van opgegeven toelaatbare spanningen en een geschikte koppeling selecteren voor een directe aandrijving.
De student kan zelfstandig zijn EM-competenties toepassen om een probleemopdracht binnen een gestelde tijdslimiet op te lossen.
De student kan vaktechnische lokale informatie raadplegen, ook in een vreemde taal, met als doel eruit te leren met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, minimum op de volgende wijze : handleidingen en lijsten van wisselstukken van de fabrikanten in het Engels, Frans of Duits of in de taal van de fabrikant.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan een multidisciplinaire opdracht ontleden in deelopdrachten en deze omvormen naar een technisch ontwerpdocument.
EM05: Ontwerpen
De student kan de aangeleerde software toepassen in een gesimuleerde opdracht/probleemstelling.
De student kan de nodige mechanische ontwerp- en samenstellingstekeningen ontwerpen.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan relevante informatie opzoeken door gebruik te maken van diverse bronnen.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan zichzelf bijsturen op technisch en organisatorisch vlak.
EM17: OHT Engineering
De student kan autonoom een volledig technische ontwerpdossier aanmaken met detailspecificaties in functie van de aard der werken.

Leerinhoud

Voor module 3:
Gebruik van de ontwerp-tools binnen inventor zoals:
 • assen
 • lagers
 • balken
 • aandrijvingen (tandwielen, kettingen, V-riemen...)
 • spieverbindingen
 • Van 3D inventor model naar 3D-print

Voor module 4:
De student zal een eenvoudig mechanisch ontwerp koppelen aan de benodigde elektrische aandrijvingen, alsook de gehele sturing van het ontwerp.
Hierbij zijn de berekeningen/selectie van alle elektrische en mechanische componenten inbegrepen, zodat technische specificaties van componenten/onderdelen via catalogi toegevoegd kunnen worden. Alle schema's, plannen, programma's en 3D-tekeningen dienen via software ontworpen te worden. (E-Plan, Inventor, ...) De student houdt m.b.t. het ontwerp rekening met de gangbare normen en specificaties.

Studiematerialen (lijst)

Tabellenboek voor metaaltechniekVerplicht€ 51,05
 • Auteur: Wellekens B.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voor Module 3:
 • AP-cursus Elektromechanisch Project;
 • Op het digitaal leerplatform is extra ondersteunende informatie beschikbaar.

Voor Module 4 is alles beschikbaar via het digitaal leerplatform:
 • syllabus;
 • powerpointpresentatie;
 • projectopgave per student.

De student dient het digitaal leerplatform op regelmatige basis te controleren.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen43,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht45,00Eindevaluatie van het ingediende projectdataboek (PDB)
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)22,00Tussentijdse milestones project M4
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on33,00Permanente evaluatie. Mechanische berekeningen M3

Toetsing (tekst)

Algemeen

Aanwezigheid is verplicht. De labo’s starten stipt. De student die tien minuten na het startuur van het labo aankomt, kan de toegang tot het labo geweigerd worden. Met als gevolg dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd.

Het uitgewerkte project na semester 2 is het resultaat van individueel werk. Kopiëren van (delen van) het project van andere studenten zal als fraude beschouwd worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs-en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.

Permanente Evaluatie

Na het doorlopen van de betreffende stof testen we of de student inventor kan gebruiken voor het maken van mechanische berekeningen. Gedurende het tweede deel van het semester zijn er twee tussentijdse milestones.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Permanente evaluatie) een afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de drie kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen. Dit is echter enkel mogelijk voor de tussentijdse milestones, en niet voor de definitieve inzending van het projectdataboek.
Een student die twee of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.

Eindevaluatie

Mondelinge verdediging van het project.