Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
ICT-vaardigheden (Excel en VB)24186/2188/2122/1/43
Studiegids

ICT-vaardigheden (Excel en VB)

24186/2188/2122/1/43
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanden Bulcke Carl, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een professionele Bachelor in eender welke richting kan al lang niet meer zonder kennis van bepaalde ICT vaardigheden. ICT is een erg breed begrip, en in dit opleidingsonderdeel is het de bedoeling om twee onderdelen onder de loep te nemen: werken met rekenbladen (met name Excel), en programma's schrijven op een gestructureerde manier (met behulp van de programmeertaal Visual Basic).
Deze kennis van VB komt dan mooi van pas wanneer Excel geautomatiseerd wordt m.b.v. VBA.
De aangeleerde programmeerstructuren komen van pas in het opleidingsonderdeel Automatisatie en Mechatronica.
Kortom, wanneer dit opleidingsonderdeel met succes wordt beëindigd is er voldoende basis gelegd voor verdere gerelateerde studies.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan als toepassing op een programmeertechniek code in een passende logische en functionele volgorde plaatsen.
De student kan eenvoudige programma's schrijven en/of aanpassen op een gestructureerde manier in Visual Basic.
De student kan rekenbladen in Excel aanmaken om specifieke en beroepsgerelateerde toepassingen/analyses uit te voeren.

Leerinhoud

 • theoretische grondbeginselen van gestructureerd programmeren;
 • de basis van Visual Basic. Dit houdt o.a. in de elementaire basisinstructies zoals sequentiële opdrachten, lusopdrachten, en beslissingsopdrachten;
 • het basisgebruik van het programma Excel;
 • specifieke gevorderde mogelijkheden in Excel (vb. grafieken, draaitabellen, macro's, ...).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

AP-Cursus ICT-vaardigheden, departement WT, opleiding Elektromechanica:

 • Deze bestaat uit een deel Visual Basic (ppt), en uit twee delen Excel: een deel "basis" bedoeld voor onafhankelijke zelfstudie, en een deel "Excel Vervolg" bedoeld voor verwerking tijdens de labosessies via coaching.

Digitaal leerplatform:

 • Op dit leerplatform zijn cursusdocumenten, powerpoint-presentaties (pdf-formaat), audio-visueel materiaal, extra materiaal, opdrachten en algemene informatie beschikbaar voor de student. Dit maakt integraal deel uit van de te kennen leerstof.
 • In de loop van het semester kan aanvullende informatie toegevoegd worden.
 • Richtlijnen voor de te volgen sessies (powerpoint-presentatie, pdf-formaat)
 • De student dient dit digitaal platform op regelmatige basis te raadplegen.

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie onthaalbrochure Campus Ellermanstraat via Digitap -> Info Studenten ELL).

De student dient de nodige softwarepakketten (Excel en Visual Basic) te installeren op zijn eigen laptop voor het begin van de eerste les.

Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden via de link: http://examonitoring.ap.be alvorens het examen kan starten.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Eindevaluatie (EE): Digitale toets.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Permanente Evaluatie (PE): Puntenverdeling "Excel" en "Visual Basic" voor Permanente Evaluatie (zie digitale leeromgeving en/of PowerPointpresentatie). Geen tweede examenkans mogelijk voor de Permanente Evaluatie. De behaalde punten op de Permanente Evaluatie vaardigheidstoets hands-on (50%) van de evaluatie van de eerste examenkans wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Digitale toets. De behaalde punten op de Permanente Evaluatie vaardigheidstoets hands-on (50%) van de evaluatie van de eerste examenkans wordt overgenomen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00Voor dit deelexamen is er geen tweede examenkans voorzien. Het behaalde examencijfer op de Vaardigheidstoets hands-on (permanente evaluatie) (50%) van de evaluatie van de eerste examenkans wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

a) Algemeen

Afspraken zie digitale leeromgeving en/of PowerPointpresentatie.

b) Permanente evaluatie

Afwezigheid:

 • Toegang tot het lokaal kan en mag geweigerd worden door de lector, indien de student niet tijdig aanwezig is in de les.
 • Als een vaardigheidstoets hands on moet uitgevoerd worden tijdens een les waarop de student afwezig is, dan krijgt de student voor deze vaardigheidstoets hands on een nul ongeacht dat de student gewettigd of ongewettigd afwezig is.

Opdrachten:

 • Het niet uitvoeren van de wekelijks opgelegde opdrachten resulteert in een aftrek van twee punten (op 20) op de behaalde score (op 20 herleid) van de student voor de examenvorm 'Vaardigheidstoets hands on' (50%) en de examenvorm 'Kennistoets' (50%).
 • Het niet uitvoeren van de extra opgelegde opdrachten resulteert in een aftrek van twee punten (op 20) op de behaalde score (op 20 herleid) van de student voor de examenvorm 'Vaardigheidstoets hands on' (50%) en de examenvorm 'Kennistoets' (50%).
 • De uitgewerkte opdrachten zijn het resultaat van eigen werk. Samenwerken voor een deel of de volledige opdracht is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden.

De cumulatie van bovenstaande is eveneens van toepassing, waardoor een maximum van zes punten (op 20) op de behaalde score (op 20 herleid) van de student voor de examenvorm 'Vaardigheidstoets hands on' (50%) en de examenvorm 'Kennistoets' (50%) kan worden toegepast.

Meer informatie over fraude vind je in het desbetreffende artikel van het onderwijs- en examenreglement te bekomen via www.ap.be - reglement van het desbetreffende departement.

c) Eindevaluatie:

Afwezigheid:

 • Als een student niet deelneemt aan de Eindevaluatie, dan krijgt de student voor de Eindevaluatie een nul.
 • De student die hierbij gewettigd afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement voor examens in de examenreeks.
 • De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals voor deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks. Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).