Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Casestudy PRA34085/2188/2122/1/19
Studiegids

Casestudy PRA

34085/2188/2122/1/19
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • procesautomatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Coremans Roel, Pauwels Bert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij het module-overschrijdende vak Casestudy dient de student zich in groep een jaar lang te buigen over concrete beroepseigen topics in de wereld van de procesautomatisering, waarbij de mogelijkheid bestaat om wekelijks verder te werken aan een opgelegde opdracht.

Minstens één opdracht van het Casestudy is geschreven/gepresenteerd in het Engels.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de eerder opgebouwde vakkennis en vaardigheden op een doelgerichte wijze toepassen in kleine lab-, studie- en praktijkopdrachten.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan zelfkritisch reflecteren over de eigen ervaringen en het eigen functioneren en kan hieruit zinvolle lessen trekken.
EM13: PRA projectontwerp en oplevering
De student kan rekening houdend met beschikbare informatie, middelen en tijd, een project zelfstandig coördineren/organiseren i.f.v. de probleemstelling.

Leerinhoud

De inhoud van dit vak behelst het uitwerken van een aantal opdrachten, die geëvalueerd worden aan de hand van een aantal criteria. Deze criteria zijn opdrachtafhandelijk en worden in week 1 gecommuniceerd met de student.

Deze opdrachten zijn soms individueel, soms in kleine groepjes.

Deze opdrachten kunnen volgende onderwerpen omvatten.

 • Overlappende multidisciplinaire opdracht uit de industrie (met verplicht bezoek aan site voor opdracht) en presentatie
 • Engelse samenvatting van een Engels technisch-wetenschappelijk (onderzoeks-) artikel over een PRA gerelateerd onderwerp;
 • Industriële analyse, uitgebreid werkje en presentatie;
 • Beursbezoek met verslag over innoverende en/of opvallende technologie.
 • Micro marktonderzoek (artikels)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Casestudy opdrachten en info op de centrale AP-database "Docent aan student", voorzien door de docenten Bert Pauwels en Roel Coremans.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00- Evaluatie op basis van de ingediende rapporten, de opvolgingsgesprekken en de eindpresentaties.- De totaliteit van het Portfolio wordt afgetoetst volgens volgende criteria: volledigheid, taalgebruik, vormgeving, tijdigheid (te laat =0), presentatie, grondigheid, zelfreflectie en feedback. Het aandeel van ieder criterium is afhankelijk van de opdracht.

Toetsing (tekst)

Het niet op tijd inleveren van de rapporten geeft geen automatisch recht op inhaalexamens.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een portfoliosessie mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

 • De student heeft zijn afwezigheid binnen de twee kalenderdagen na het gemiste deelexamen meegedeeld aan de betrokken lector(en).
 • De student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen, met een geldig medisch attest. Zie onderwijs en examenreglement van het departement WT.
 • Het aantal inhaalexamens is beperkt tot twee.
 • Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen. Zo is bv. de kans groot dat de portfoliosessies uit de laatste lesweek van de module niet ingehaald kunnen worden.

De uitgewerkte deelopdrachten of projecten zijn het resultaat van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep (indien groepswerk). Samenwerken tussen twee of meerdere studenten/ groepen voor een deel of de volledige proef of project is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement van het desbetreffende Departement (www.ap.be).