Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Immotica KNX28241/2188/2122/1/76
Studiegids

Immotica KNX

28241/2188/2122/1/76
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
  • onderhoudstechnologie
  • procesautomatisering
  Keuzepakket:
  • Keuzevak 3AUT-OHT-PRA
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Procesautomatisering KLM: Immotica KNX
 • Bachelor in de elektromechanica als Procesautomatisering TCA: Immotica KNX TCA/ENE
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Thijs Alain
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Of het nu over een eengezinswoning of een kantorencomplex gaat, de vraag naar comfort en flexibiliteit voor het beheer van luchtbehandeling, verlichting en toegangscontrole neemt toe. Tegelijkertijd wordt het efficiƫnter gebruik van energie steeds belangrijker. Meer comfort en veiligheid gekoppeld aan een lager energieverbruik kan alleen met intelligente besturings- en controlesystemen.

Immotica KNX is een wereldwijd verspreid gebouwenbeheersysteem, waar vele producenten van gebruik maken (https://www.knx.org/be-nl/) Mogelijke toepassingsgebieden: verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en energiemeters, telecommunicatie en consumentenelektronica, ...


Je zal in de lessen zowel de theoretische als de praktische aspecten leren, overeenkomstig de basiscursus KNX.


Voor KLM wordt dit nog verder uitgediept naar vakspecifieke toepassingen;

In dit gedeelte wordt nadruk gelegd aan HVAC sturing, verlichtingssturing, Dali, logica, beveiliging, sturingen vanuit het een weerstation, scenes, etc.

Hierbij wordt steeds vertrokken vanuit de basis en worden de specifieke Datapoint Types besproken.

In deze opleiding komt ook visualisatie, het sturing van een KNX installatie vanaf een Touch screen of tablet, uitgebreid aan bod en dit zowel vanuit ETS als vanuit specifieke visualisatie software.

Een laatste luik belicht de uitdagingen van de toekomst, zoals energiemeting.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de specifieke KNX software (code) toepassen binnen een welomlijnde opdracht.
De student kan de werking van een immotica-systeem begrijpend verklaren, meer specifiek KNX (systeem, topologie, telegram, buselementen, installatie, veiligheid, diagnose).
De student kan technische componenten o.a. schakelequipment en regelorganen, opnemen en parametriseren in de software.
EM02: Installeren
De student kan de installatie in simulatie testen op zijn correcte functionaliteit (fysisch en via de software).
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan de opgedane kennis van zijn/haar vakgebied (afstudeerrichting) toepassen bij het programmeren in KNX.
EM05: Ontwerpen
De student kan conform het architectuurplan een gebouw of site opnemen in de software met inbegrip van fysische en groepsadressen.

Leerinhoud

 • KNX System arguments;
 • KNX System overview;
 • KNX Topology;
 • KNX Telegram;
 • KNX Bus devices;
 • KNX Installation;
 • ETS5 Project Design: Basic;
 • ETS5 Commissioning;
 • ETS5 Diagnostics.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • cursus (NL cursus opgesteld door KNX);
 • Ppt-presetaties (Engelstalige Ppt opgesteld door KNX);
 • bijkomend info via Digitap (AP Elektronische leeromgeving).
 • OneNote (link via Digitap - AP Elektronische leeromgeving);
 • bijkomende info via Digitap (AP Elektronische leeromgeving);
 • gebruik van verschillende diverse digitale platforms waaronder Digitap, Teams, ... .


De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties: zie Onthaalbrochure Campus Ellermanstraat via Digitap -> info studenten ELL).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdens het examen geactiveerd moeten worden via de link: http://examonitoring.ap.be alvorens het examen kan starten. Het deactiveren van de monitor wordt gelijkgesteld met fraude.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges23,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Evaluatie voor de AP hogeschool : 50% van de punten staan op het theoretisch deel, 50% van de punten staan op het praktisch deel.
Evaluatie voor het KNX Certificaat: 50% van de punten staan op het theoretisch deel, 50% van de punten staan op het praktisch deel. Je moet slagen voor beide delen om het certificaat te bekomen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Evaluatie voor de AP hogeschool : 50% van de punten staan op het theoretisch deel, 50% van de punten staan op het praktisch deel.
Evaluatie voor het KNX Certificaat: 50% van de punten staan op het theoretisch deel, 50% van de punten staan op het praktisch deel. Je moet slagen voor beide delen om het certificaat te bekomen.

Toetsing (tekst)

Algemeen
In het algemeen geldt: toepassing het onderwijs- en examenreglement te bekomen via www.ap.be - reglement van het desbetreffende departement.
Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen enkel kunnen verworven worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

Locatie van de lessen en examens kunnen on-campus of Off-Campus zijn, mogelijks deels of volledig tijds- en plaats-onafhankelijk i.f.v. omstandigheden, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichte aanwezigheden.
Het labo wordt ingericht volgens de veiligheidsregels van AP die van toepassing zijn op het moment van het labo.


Afwezigheden bij Labo- en practica lessen inclusief de lessen rond specifieke softwarepakketten, inclusief de lessen theorie.
De student kan voor de betrokken examenvorm één afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de drie kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen
Lessen met verplichte aanwezigheid, ook theorie: een student die per module twee of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.
Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
Meer informatie over de code 'F' lees je in het desbetreffende art. van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.
Bij elke ongewettigde afwezigheid worden er twee punten (op 20) afgetrokken op de behaalde score (op 20 herleid) van de student op de eindevaluatie van het labo.
KNX certificaat: een student die twee (of meer) keren afwezig is geweest, komt niet meer in aanmerking voor een KNX certificaat.

De labo’s/lessen/practica starten stipt. De student die tien minuten na het startuur van het labo/les/practicum aankomt, kan de toegang tot het labo/les/practicum geweigerd worden, met als gevolg dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd voor dat labo/les/practicum.

Afwezigheden bij Eindevaluaties:
Een student die niet deelneemt aan de Eindevaluatie van het Labo, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het deelexamen.
De student die hierbij gewettigd afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement voor examens in de examenreeks.
De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals voor deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks.
Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).
Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
Meer informatie over de code 'F' lees je in het desbetreffende art. van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.

Evaluatie
De toetsing zal conform de aanbevelingen en regels van KNX uitgevoerd worden (ook voor de studenten die geen KNX- partner certificaat wensen) en bestaat uit:

 • een deelexamen meerkeuzevragen over de theorie, digitaal digitaal afgenomen met tijdslimiet (1u30) met giscorrectie;
 • een deelexamen praktisch, uitgevoerd in het labo met een mondelinge bevraging, eveneens met tijdslimiet (1u30).

Evaluatieregels m.b.t. certificaat:

 • De student moet op beide deelexamens minimaal 50% scoren.
 • Een tweede zittijd is eveneens mogelijk voor het certificaat.
 • Na de eerste zittijd worden de punten van het geslaagde deel behouden voor de tweede zittijd.
 • Tweede zittijd: de student moet op beide deelexamens minimaal 50% scoren.
 • Behaalde deelcijfer dat tenminste 10 op 20 bedraagt, wordt overgedragen van de eerste.
 • Examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Evaluatieregels m.b.t. Punten voor de AP hogeschool:
 • 50% van de punten staan op het theoretisch deel, 50% van de punten staan op het praktisch deel.
 • Na de eerste zittijd worden de punten van het geslaagde deel behouden voor de tweede zittijd.
 • Behaalde deelcijfer dat tenminste 10 op 20 bedraagt, wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Meer info over de KNX regels vind je op www.knx.org .