Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Redactie 2: Crossmedia long form34028/2193/2122/1/83
Studiegids

Redactie 2: Crossmedia long form

34028/2193/2122/1/83
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie, Crols Bram, Frateur Wouter, Marain Frederik, Van de Venne Inge, Van Gils Chris, Wille Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) OF ((geslaagd of getolereerd voor Junior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class video OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst))) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2) EN (simultaan te volgen met Interviewen 2 OF geslaagd of getolereerd voor Interviewen 2) EN (simultaan te volgen met Social media OF geslaagd of getolereerd voor Social media).

Korte omschrijving

Voor dit opleidingsonderdeel werk je samen in een Longform-redactie en publiceer je het eindproduct op een onlineplatform. Je maakt ook een individuele longread.

Je werkt in een multimediale redactie (video, audio, tekst en online) aan een multimediale story. Je researcht, gaat op zoek naar relevante verhalen en invalshoeken en naar een format, een manier om je verhaal online te presenteren. Een aantal van de opdrachten komt van externen.
Op het einde van het semester bied je het resultaat aan een jury van professionals aan. Zij kunnen je verhaal publiceren.

Je maakt individueel een longread aan, een lang multimediaal online verhaal, over een onderwerp naar keuze: sport, lifestyle, maatschappij, cultuur, politiek, wetenschap, ...

Je wordt intensief begeleid bij je research, interviews en redactiewerk, zowel individueel als in groep.

Je zorgt ook voor consequente verspreiding van je verhalen via de sociale media.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt onder begeleiding en op basis van eigen research volwaardige (crossmediale) longreads.
Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je bedenkt invalshoeken voor journalistieke verhalen voor verschillende media.
Je stelt een praktisch bruikbaar researchdossier op.
Verzamelde informatie via de noodzakelijke mediumspecifieke vaardigheden verwerken tot een uitzendbaar audiovisueel of auditief product waarbij de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het journalistieke genre, de format en de doelgroep.
Je maakt en monteert audio- en video-opnames in een reële context
Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je publiceert tekst en beeld in de gevraagde lay-out.
Je publiceert beeld, klank en tekst op een correcte manier in een online-omgeving.
Onder hoge tijd- of werkdruk effectief blijven functioneren door efficiënt organiseren en plannen van journalistieke activiteiten en het correct inschatten van de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties. Activiteiten, taken en afspraken correct opvolgen, rekening houdend met deadlines en systematisch te werk gaan bij het analyseren van niet-vertrouwde complexe problemen.
Je overlegt met een multimediale redactie over het planmatig en systematisch te werk gaan als team.
Je plant en organiseert zelfstandig het eigen werk.
Efficiënt en collegiaal functioneren als lid van een multidisciplinair team (mono-mediale/multi-mediale/cross-mediale redactie) waarbij men met respect voor anderen uiting geeft aan de eigen mening en standpunten. Constructief en samenwerkingsgericht deelnemen aan het proces van overleggen en handelen met de bereidheid en kunde om werkstukken (eigen en van anderen) en procedures bij te sturen. Medeverantwoordelijkheid opnemen voor collectieve doelen en resultaten.
Je overlegt constructief met je multimediale redactie over inhoud, aanpak en invalshoeken.
Persoonlijke leerbehoeften analyseren en uit eigen beweging actief zoeken naar kansen om de eigen competenties te verrijken. Kritisch nadenken over eigen handelen en eigen producten en open staan voor bijsturing. Oplossingsgericht ingesteld zijn om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen. Ondernemingszin aan de dag leggen. Actuele gebeurtenissen en tendensen opvolgen. Keuzes maken om zich te specialiseren in bepaalde aspecten of deelgebieden van het beroep.
Je specialiseert je in een bepaald thema (sport, cultuur, lifestyle, human interest).

Leerinhoud

Voor dit opleidingsonderdeel werk je samen in een Longform-redactie en publiceer je het eindproduct op een onlineplatform. Je maakt ook een individuele longread.

- Redactioneel overleg om tot de best mogelijke invulling van inhouden te komen: studenten streven een optimale functionele verdeling van de verschillende media na.

- Individuele longread over thema naar keuze

- Researchtechnieken: zowel voor het groepswerk als voor je individuele longread doe je grondige research en maak je een researchdossier

- Groepsdynamische processen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Vormen van groepsleren117,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Individuele opdracht