Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Onderzoek en factchecking34029/2193/2122/1/20
Studiegids

Onderzoek en factchecking

34029/2193/2122/1/20
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Frateur Wouter, Van Assche Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Researchtechnieken EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Facet Factcheck

In het kader van het Europese https//eufactcheck.eu project zet je in kleine groepjes een aantal factchecks op naar uitspraken van politici en berichtgeving in de media. In een factcheck gaat het erom uit te zoeken of een uitspraak over een Europees thema daadwerkelijk klopt, min of meer klopt of helemaal fout is. En misschien blijkt het zelfs niet te checken.

Je gaat daarbij op zoek naar experts die je kunnen helpen bij het beoordelen van de beweringen. Met het project willen we bijdragen aan een publiek debat dat geschraagd wordt door feiten in plaats van door emoties, zoals in de discussie over bijvoorbeeld de Brexit vaak het geval was.

Facet Onderzoek

Rapporteren over onderzoek is tegenwoordig 'part of the job' van quasi elke journalist. Dit is echter niet evident. Zo schieten journalisten vaak tekort als het aankomt op wetenschappelijke bagage om cijfers te interpreteren. Dit leidt vaak tot fouten in de rapportering. In het facet Onderzoek bieden we je een 'survival kit' om als journalist de meest voorkomende fouten zoveel mogelijk te vermijden. Je leert de wetenschappelijke waarde van een onderzoek in te schatten en je krijgt inzicht in de gevaren bij de interpretatie van niet representatieve enquêtes. Verder leer je hoe je cijfers en onderzoeksresultaten op een juiste manier kan weergeven in heldere en aantrekkelijke grafieken en tabellen.  
OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je interpreteert cijfers, tabellen en onderzoeksresultaten op een correcte manier en versterkt deze d.m.v. heldere en aantrekkelijke grafieken en tekst.
Je interpreteert, analyseert en beoordeelt beweringen op hun waarheidsgehalte a.d.h.v. bronnen.
Je schat de wetenschappelijke waarde van een onderzoek in en rapporteert kritisch.
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je selecteert de juiste vragen voor een eenvoudige enquĂȘte.
Je verwerkt relevante informatie tot aantrekkelijke en correcte infografieken.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee facetten: onderzoek (50 %) en factcheck (50 %). 

Facet Factcheck

  • Analyseren en uitvoeren van factchecks die op de website eufactcheck.eu gepubliceerd kunnen worden.
  • Redactie van artikels met daarin de bevindingen van de research en een 'rating'.
  • Redactie van blogposts waarin de student reflecteert over zijn researchproject, over zijn ervaringen, ...

EUfactcheck is een factcheckingsproject van meer dan 30 Europese opleidingen journalistiek.

Facet Onderzoek 

Volgende topics komen aan bod: 

  • Kritisch rapporteren over onderzoek: 10 geboden
  • Analyseren van data via kengetallen, enkelvoudige tabellen en kruistabellen
  • Visualiseren van data via Excel-grafieken
  • Andere vormen van datavisualisatie  (word clouds, smart-art, infographics, ...)
  • Survivalkit voor het opzetten van een kleinschalige online bevraging

Om inzicht te verwerven in de materie, maak je individueel oefeningen op het interpreteren en visualiseren van data en werk je in groep een kleinschalig dataproject uit.

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Een facet waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.

Studiematerialen (lijst)

Facet Onderzoek: extra oefeningen (zie Digitap)Verplicht
Facet Onderzoek: Presentaties PowerPoint (zie Digitap)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Vormen van groepsleren40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Onderzoek. Tijdens de lessen maak je 'hands on' oefeningen op het weergeven van cijfers en onderzoeksdata in aantrekkelijke grafieken en tabellen met behulp van Excel. Daarnaast werk je in groep een kleinschalig data-project uit. De beoordeling gebeurt via een combinatie van proces- en productevaluatie. Je legt ook een afsluitende vaardigheidstoets af.
AcademiejaarKennistoets20,00Onderzoek. Schriftelijk examen dat bestaat uit een combinatie van theorie en oefeningen. Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een belangrijke vereiste om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen. Tijdens deze colleges ligt immers veel nadruk op praktijkgerichte oefeningen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Factcheck. Factchecks uitvoeren en artikel schrijven, en blogpost schrijven. Researchdossier van elke factcheck opstellen. Productevaluatie.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Factcheck. Procesevaluatie. In welke mate heeft de student meegewerkt aan het welslagen van de opdracht? Omdat het om groepswerk gaat, wordt de individuele bijdrage mee gequoteerd aan de hand van een peerassessment. Voor een taak die niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deeltaken worden mathematisch opgeteld.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00Factcheck. De student maakt individueel een nieuwe factcheck en schrijft een blogpost waarin hij reflecteert over het factcheckproces. De student krijgt de opdracht op het exameninzagemoment.
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Onderzoek. Schriftelijk examen dat bestaat uit een combinatie van theorie en oefeningen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Onderzoek. Hands on individuele vaardighedentoets op het weergeven van resultaten in correcte en aantrekkelijke grafieken en tabellen met behulp van Excel

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee facetten:
Onderzoek: 50%
Factchecking 50%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode). Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.