Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Juridische bronnen/115277/2196/2122/1/12
Studiegids

Juridische bronnen/1

15277/2196/2122/1/12
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Avondtraject RP
    Afstudeerrichting:
    • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Baekeland Christophe, Tijs Reiner
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 04.10.2021 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Juridische bronnen is een opleidingsonderdeel waarin de student inzicht verwerft in de bronnen en beginselen van het recht: wat is recht? Hoe ontstaat recht? Wat kenmerkt een geheel van rechtsregels? Is het zo gekende rechtvaardigheidsgevoel nauw verbonden met recht? Wat zijn de formele en materiële bronnen van recht? Zijn er verschillen tussen het Europese, internationale en nationale recht?
De formele rechtsbronnen worden uitvoerig besproken en ook de taken en actoren van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht komen uitgebreid aan bod. Zo wordt onder andere stil gestaan bij de wijze waarop rechtsregels op verschillende niveaus tot stand komen en hoe zij worden gepubliceerd.
Verder wordt ingegaan op specifieke juridische begrippen die verband houden met de organisatie van de rechterlijke macht en wordt het verloop van een proces besproken.
Ten slotte worden rechtsregels ook vanuit een inhoudelijk standpunt geanalyseerd, zoals onder andere het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht, de indeling in rechtstakken, het verschil tussen objectief en subjectief recht, tussen rechtshandeling en rechtsfeit en diverse andere juridische basisbeginselen. Hierbij wordt er meer in het algemeen ook aandacht geschonken aan het ontwikkelen van de verantwoordelijkheid van de student voor de eigen professionele ontwikkeling, om zelfstandig tendensen op te volgen in functie van de eigen professionele ontwikkeling en om mogelijke nieuwe inzichten te integreren.

Begincompetenties (tekst)

- Correct taalgebruik en afdoende kennis van de Nederlandse taal.

- Interesse in het recht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student vindt wetsartikels terug in het juiste wetboek
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student plaatst opgegeven rechtsregels in de juiste rechtstak
De student vindt wetsartikels terug in het juiste wetboek
De student categoriseert de verschillende formele rechtsbronnen.
De student schetst de organisatie van de rechterlijke macht
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student categoriseert de verschillende formele rechtsbronnen.
De student geeft een hiërarchisch overzicht van alle rechtsregels in België.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student onderscheidt rechtsregels van aanvullend recht, dwingend recht en openbare orde
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student classificeert subjectieve rechten in politieke, burgerlijke en sociaal-economische en culturele rechten.
De student lokaliseert instellingen binnen de juiste macht (rechterlijke, uitvoerende of wetgevende macht)
De student onderkent de betekenis, het ontstaan, de werking en diverse basisprincipes van recht

Leerinhoud

1. Wat is recht? Definitie, kenmerken en situering van het recht.

2. De bronnen van het recht, inclusief studie van de totstandkoming en publicatie van recht en de hiërarchie van de rechtsregels.

3. De indeling van het recht volgens diverse criteria.

4. Een overzicht van de Europese en internationale rechtsbronnen en een nadere bespreking van de belangrijkste Europese en internationale instellingen.

5. De organisatie van de rechterlijke macht m.i.v. een bespreking van de verschillende burger- en strafrechtelijke procedures die er mogelijk zijn. Ook bij de Raad van State en het Grondwettelijk Hof wordt stilgestaan.

6. Het verloop van een proces, m.i.v. enkele fundamentele basisbeginselen.

7. De subjectieve rechten nader bekeken, waaronder enkele belangrijke basisbeginselen (m.i.v. de basisprincipes van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid).

Studiematerialen (lijst)

VRG-CodexVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,25 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk of digitaal examen (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar theoretische kennis aan de hand van meerkeuzevragen. Voor verdere informatie, zie Digitap.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Schriftelijk of digitaal examen (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar inzicht aan de hand van meerkeuzevragen onder de vorm van casussen. Voor verdere informatie, zie Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Schriftelijk of digitaal examen (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar inzicht aan de hand van meerkeuzevragen onder de vorm van casussen. Voor verdere informatie, zie Digitap.
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk of digitaal examen (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar theoretische kennis aan de hand van meerkeuzevragen. Voor verdere informatie, zie Digitap.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.