Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Milieurecht & ruimtelijke ordening/115540/2196/2122/1/30
Studiegids

Milieurecht & ruimtelijke ordening/1

15540/2196/2122/1/30
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Real Estate Manager
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Tijs Reiner
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 04.10.2021 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

Omgevingsrecht behoort tot de dagelijkse aandachtssfeer van de vastgoedmedewerker. Het opleidingsonderdeel is niet gericht op het zelf kunnen oplossen van complexe juridische problemen. Wel moet de student na het vak doorlopen te hebben in staat zijn om een concrete casus juridisch te analyseren en de relevante wet- en regelgeving te verzamelen. Om tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen bij studenten, wisselen hoorcolleges en groepswerk elkaar af. Om het realiteitsgehalte van de leerstof te verhogen, wordt wekelijks een recent krantenartikel kritisch gelezen en besproken. Enkele malen wordt een oude examenvraag opgelost zodat de student de parate kennis kan uittesten.

Begincompetenties (tekst)

Kennis van burgerlijk recht (aansprakelijkheid). 
Kennis van gerechtelijk recht (strafprocesrecht; kort geding).
ICT-vaardigheden: juridische gegevens kunnen opzoeken via internet.

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student duidt de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het milieurecht.
De student benoemt de verschillende instrumenten van het bodemdecreet en omschrijft de verschillende stappen van een bodemsaneringsproject en licht ze toe.
Behandelt complexe casussen binnen het juridische domein van de vastgoedmarkt en de notariële praktijk oplossingsgericht.
De student omschrijft en duidt de verschillende instrumenten en spelers inzake ruimtelijke ordening.
De student omschrijft de verschillende instrumenten inzake natuurbehoudsrecht en geeft de relevantie hiervan aan voor de vastgoedsector.
De student schetst het verloop voor de toekenning van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.
De student levert vanuit de voormelde kennis van wet(ten), decre(e)t(en) en regelgeving(en) een bijdrage aan het vinden van goede oplossingen voor een concreet milieuprobleem dat door middel van een casus contextmatig geschetst wordt.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft advies over de impact van de wetgeving inzake onroerend erfgoed op de vastgoedsector.

Leerinhoud

•De begrippen natuur en milieu, in hun relatie tot de mens.  
•Kernpunten uit het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. Het nieuwe begrip 'omgevingsrecht'. 
•Integrale regelingen: integraal waterbeleid - grondwaterbeheer - omgevingsvergunning (voor zover relevant voor de vastgoedsector)
•Ruimtelijk ordeningsrecht: –de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – ruimtelijke beleidsplanning – ruimtelijke uitvoeringsplannen – stedenbouwkundige verordeningen - omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden – stedenbouwkundige melding – zonevreemde constructies – handhaving en herstelmaatregelen.
•Milieuhygiënerecht: omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten - Vlarem II - water - lucht - geluid - bodemsanering en -beheer
•Milieubeheerrecht: oppervlaktedelfstoffen (voor zover relevant voor de sector vastgoed).
•Natuurbehoudsrecht: Decreet natuurbehoud - Habitatrichtlijn - Vogelrichtlijn - Bosdecreet - omgevingsvergunning voor de wijziging van vegetatie – kapmachtiging (voor zover relevant voor de sector vastgoed).
•Onroerend erfgoed: monumenten, stads- en dorpsgezichten - beschermde cultuurlandschappen - erfgoedlandschappen - archeologische sites - bindende adviezen en toestemmingen (voor zover relevant voor de sector vastgoed).
Waar van toepassing komen de verplichtingen van de notaris (instrumenterende ambtenaar) aan bod

Studiematerialen (lijst)

Repertorium omgevingsrechtVerplicht
MilieuzakboekjeVerplicht
Aanbevolen: Ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Inleiding, beginselen en krachtlijnen.Verplicht
  • Auteur: R. Tijs
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
WebsiteVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,75 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Vormen van groepsleren3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,25 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Mondeling examen: casus. Hiervoor mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van het Repertorium Omgevingsrecht, aangevuld met eigen notities tijdens de lessen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Mondeling examen: casus. Hiervoor mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van het Repertorium Omgevingsrecht, aangevuld met eigen notities tijdens de lessen.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.