Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Sociale zekerheidsrecht/215604/2196/2122/1/72
Studiegids

Sociale zekerheidsrecht/2

15604/2196/2122/1/72
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Social Law Consultant
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk) als Sociale zekerheidsrecht/2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Heylen Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 06.12.2021 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben) EN (geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociaal recht/1).

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel beoogt inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van het Belgische socialezekerheidsrecht.

Begincompetenties (tekst)

•Burgerlijk Recht
•Gerechtelijk gerecht

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student raadpleegt de diverse bronnen van het arbeidsrecht (tijdschriften, websites, ...) en wendt ze doelmatig aan voor correcte opzoekingen.
De student zoekt de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer die in een bepaalde casus relevant is op.
De student past de relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer toe op een concrete casus.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student analyseert een probleemsituatie die zich aandient in de relatie van de sociaal verzekerde met de instellingen van sociale zekerheid.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft de toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden weer voor de toegang van de sociaal verzekerde tot sociale voordelen en past die toe.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student verwoordt een gefundeerde oplossing van een probleemstelling a.d.h.v. de wetgeving, rechtspraak en rechtleer.

Leerinhoud

Bespreking van "de sociale zekerheid in het algmeen (omschrijving, kenmerken, stelsels en structuur, financiering, verplichtingen, onderwerping aan het stelsel van socialezekerheids der werknemers).

- Arbeidsongevallen en beroepsziekten.

- Gezinsbijslag.

- Ziekte- en invaliditeitsverzekering (geneeskundige verzorgingen uitkeringen).

- Arbeidsvoorziening, werkloosheid en swt.

- Pensioenen en aanvullende pensioenen.

-Sociale bijstand/minimumvoorzieningen

Studiematerialen (lijst)

Sociale zekerheidsrecht toegepastVerplicht
  • Auteur: Dirk Heylen, Ivan Verbeeck, Ludo Vermeulen, Ivo Verreyt, Valérie Vervliet
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
WebsiteVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen92,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00schriftelijk examen - theorie
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00schriftelijk examen toepassingen op de praktijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00schriftelijk examen toepassingen op de praktijk
Tweede examenperiodeKennistoets30,00schriftelijk examen - theorie

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.