Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bijzondere overeenkomsten/432947/2196/2122/1/71
Studiegids

Bijzondere overeenkomsten/4

32947/2196/2122/1/71
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Talboom Sven, Tijs Wenzel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.05.2022 (4de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Verbintenissen/1) OF simultaan te volgen met Verbintenissen/1.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel Bijzondere Overeenkomsten wordt de student ingewijd in het bijzonder overeenkomstenrecht.  De toepassing van theoretische rechtsregels wordt verduidelijkt aan de hand van praktische casussen en oefeningen.

Wat zijn benoemde en onbenoemde overeenkomsten?  In welke mate zijn de rechtsregels inzake bijzondere overeenkomsten een aanvulling of afwijking van het algemeen verbintenissenrecht?  Waar kunnen deze rechtsregels precies worden teruggevonden?

Op gestructureerde wijze maakt de student kennis met de principes en rechtsregels van belangrijke overeenkomsten zoals een koopovereenkomst, een huurovereenkomst en een aannemingsovereenkomst.  Maar ook andere overeenkomsten worden niet vergeten.  

Tijdens de hoorcolleges worden alle theoretische rechtsregels verduidelijkt met praktische voorbeelden en talrijke oefeningen, zodat de student ten volle vertrouwd geraakt met wetgeving, rechtspraak en rechtsleer van de belangrijkste bijzondere overeenkomsten in het Belgische recht.

Daarbij wordt voor elke overeenkomst gekeken naar de specifiek toepasselijke bepalingen, de hierbij horende rechten en verplichtingen van partijen, het dwingend en/of aanvullend karakter van de betrokken bepalingen.

Begincompetenties (tekst)

Analytisch redeneervermogen, kernachtige verslaggeving

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student vindt en past wetsartikels uit wetboeken toe
hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student categoriseert en legt alle dienstenovereenkomsten uit.
De student categoriseert en legt alle overeenkomsten uit inzake eigendomsoverdracht.
De student categoriseert en legt alle overeenkomsten uit inzake het genot van eigendom.
De student identificeert gemeen recht en bijzondere wetgeving.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student identificeert gemeen recht en bijzondere wetgeving.
De student vindt en past wetsartikels uit wetboeken toe
De student onderscheidt bepalingen van aanvullend en dwingend recht
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student categoriseert en legt alle dienstenovereenkomsten uit.
De student categoriseert en legt alle overeenkomsten uit inzake eigendomsoverdracht.
De student categoriseert en legt alle overeenkomsten uit inzake het genot van eigendom.
De student past de abstracte theorie toe op een concrete casus inzake bijzondere overeenkomsten, legt uit welke regels toepasselijk zijn, wat zij precies inhouden en geeft vervolgens oplossingsgericht aan tot welk resultaat zij leiden.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student legt verbanden tussen verschillende bijzondere overeenkomsten.
De student lost casi op inzake huur.
De student lost casi op inzake koop.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student volgt de evoluties in de wetgeving en de jurisprudentie m.b.t. bijzondere overeenkomsten op en kan aangeven hoe zij de uitkomst van een concrete juridische vraagstelling kunnen beïnvloeden

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Bijzondere Overeenkomsten bouwt voort op het opleidingsonderdeel Verbintenissenrecht.

In het bijzonder worden volgende overeenkomsten gedetailleerd bestudeerd, aan de hand van theorie die wordt geconcretiseerd door het oplossen van oefeningen/casussen:

- koop (gemeen kooprecht; consumentenkoop; wet productaansprakelijkheid);

- ruil

- huur (verschillende huurstelsels, waaronder gemene huur, woninghuur, studentenhuur en handelshuur);

- aanneming

- lening

- bewaargeving en sekwester

- kanscontracten

- lastgeving
 
- dading

- en tot slot enkele onbenoemde overeenkomsten

Studiematerialen (lijst)

LesmateriaalVerplicht
VRG-CodexVerplicht
 • Auteur: Vlaams Rechtsgenootschap
Praktisch recht Bijzondere overeenkomstenVerplicht
 • Auteur: Jan Roodhooft & Sven Talboom
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)16,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Schriftelijk of digitaal examen: gesloten boek, praktische toepassingsvragen in de vorm van meerkeuzevragen (met giscorrectie)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Schriftelijk of digitaal examen: gesloten boek, praktische toepassingsvragen in de vorm van meerkeuzevragen (met giscorrectie)

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.