Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Juridische mobiliteit/325402/2196/2122/1/09
Studiegids

Juridische mobiliteit/3

25402/2196/2122/1/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Dens Cathérine, Orgielewski Yvona
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 21.02.2022 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 120,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

AP-Hogeschool moedigt haar studenten aan om hun grenzen letterlijk te verleggen en biedt hen een aantal buitenlandse activiteiten aan. Het is belangrijk dat onze studenten in een multiculturele omgeving kunnen werken en zich via kritisch zelfreflectie kunnen ontplooien.

Naast een verplicht begeleid bezoek aan Nederland, brengen de eerstejaarsstudenten van de opleiding BM-Rechtspraktijk een internationaal bezoek op eigen initiatief naar 2 verschillende locaties, waarvan één verplicht naar een rechtbank. Het tweede bezoek is vrij te kiezen maar moet een duidelijk juridische link bevatten.

Bij de uitvoering van deze opdrachten is het de doelstelling dat de studenten internationale competenties inzetten. Deze internationale competenties worden tijdens het academiejaar verduidelijkt.

De bezoeken worden vervolgens gerapporteerd in een geschreven verslag naar de voorwaarden opgenomen in Digitap en de instructies van de docent.

Begincompetenties (tekst)

- Vlot en gericht informatie opzoeken en neerschrijven.
- Creatief zijn en over een open geest beschikken. 
- Analytisch en synthetisch te werk gaan.
- Software pakketten (hoofdzakelijk Word) beheersen.
- Kritische kijk op de wereld hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student formuleert en vergelijkt gegevens binnen een internationale context.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student treedt binnen de beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid
De student vergelijkt en verwoord op gefundeerde wijze de eigen ervaringen en bevindingen tijdens de opmaak van de portfolio.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
De student functioneert vlot in een multiculturele en internationale omgeving.
Werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich.
De student stelt in samenwerking met andere groepsleden een portfolio op en neemt hiertoe de nodige initiatieven.
De student werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich

Leerinhoud

De student bezoekt twee buitenlandse bedrijven of opleidingsgerelateerde internationale instanties en schrijft over elk bezoek een verslag volgens criteria opgelegd door de begeleidende docent dewelke zijn terug te vinden in de Studiewijzer op Digitap en bijkomende informatie op Digitap.

Bovendien volgt de student een begeleide studiedag in Nederland en schrijft hierover tevens een verslag. De details zullen door de docent vooraf tijdens een hoorcollege aan de student worden meegedeeld en verder via Digitap worden ingelicht.

De uitvoering van deze voornoemde opdrachten gebeuren in groepsverband. 

Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges en de studiedag zijn voor dit opleidingsonderdeel verplicht!

Er is geen tweede examenkans voor dit opleidingsonderdeel mogelijk. Indien de student niet slaagt tijdens de eerste examenperiode, dient het volledige opleidingsonderdeel hernomen te worden in een nieuw academiejaar. Er zijn geen deelvrijstellingen mogelijk.

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Schriftelijke weergave projectopdracht inclusief reflectie student

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.