Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Engels I/3-428396/2196/2122/1/52
Studiegids

Engels I/3-4

28396/2196/2122/1/52
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Decock Erika
Andere co-titularis(sen): Cuypers Maryse, De Grave Jennifer
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Engels I/1-2 OF eerder ingeschreven voor Engels I/1-2.

Korte omschrijving

Kennis van de Engelse taal is vandaag de dag onontbeerlijk in onze maatschappij, en zeker in het bedrijfsleven. Engels wordt steeds vaker gebruikt als lingua franca, als gemeenschappelijke taal om met mensen van andere nationaliteit(en) te communiceren. In dit opleidingsonderdeel wordt dan ook een solide basis gelegd om zich vaardig in het Engels uit de slag te trekken.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de eindtermen van de gevolgde studierichting in het SO en heeft een intermediate level (B1 niveau volgens het Europees referentiekader) op gebied van grammaticale kennis en de vier vaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student past de basisregels van de Engelse grammatica correct toe.
De student schrijft eenvoudige en complexere grammaticaal correcte zinnen.
De student vertaalt complexere Nederlandse zinnen naar het Engels.
De student schrijft complexere grammaticaal correcte zinnen in het Engels.
De student interpreteert juridische inhouden in het Engels en verwoordt ze in het algemeen Engels.
De student becommentarieert cijfermateriaal in het Engels.
De student gebruikt de aangeboden Engelse juridische en thematische woordenschat.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student formuleert zijn/haar mening zowel mondeling - ook onvoorbereid - als schriftelijk in goed Engels.
De student geeft degelijke feedback aan medestudenten.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student geeft een vlotte en duidelijke uiteenzetting over een juridisch onderwerp in het Engels.
De student begrijpt de taal van verbintenissen.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
De student legt de weg uit in een stad/dorp en in een gebouw in het Engels.

Leerinhoud

• Herhaling en uitdieping van de basisgrammatica.
• Woordenschatuitbreiding van algemene, juridische en zakelijke aard (gedeeltelijk klassikaal en gedeeltelijk zelfstudie).
• Studie van enkele juridische thema's gelinkt aan de juridische opleidingsonderdelen, zoals bv. aansprakelijkheid, overlast, thema's uit het familierecht, contracten e.d.
• Studie van enkele actuele lees- of luisterteksten en/of van authentiek beeldmateriaal van upper-intermediate of advanced level over maatschappelijke, socio-economische, politieke en juridische thema's.  
• Feedback geven. 
• Presenteren.
• De weg uitleggen in een stad/dorp en in een gebouw.

 • Cijfermateriaal becommentariëren.

Studiematerialen (lijst)

Engels I/3&4: Legal TopicsVerplicht
 • Auteur: Decock Erika en De Grave Jennifer
Engels I: English Grammar and Exercises (Decock/De Grave)Verplicht
 • Auteur: Decock Erika en De Grave Jennifer
English Vocabulary in use: Upper-Intermediate Book with Answers and Enhanced eBookVerplicht€ 36,00
 • Auteur: M. McCarthy & F. O'Dell
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Actueel tekstmateriaalVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)52,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)32,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)40,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00Module 3: zelfstudie algemene woordenchat
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00Module 4: studenten geven in kleine groepjes een presentatie over een juridisch onderwerp. Bij de evaluatie wordt gelet op aanpak (o.a. verwerken van informatie), structuur, taal, vlotheid en houding. Feedback geven aan medestudenten vormt een tweede luik van deze opdracht.
Een voldoende voor deze dubbele opdracht in eerste zittijd wordt overgedragen naar tweede zittijd. Wie een onvoldoende haalt in eerste zittijd, krijgt een nieuwe kans tijdens het mondeling examen van tweede zittijd.
AcademiejaarKennistoets65,00Schriftelijk of digitaal examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van beide modules dient gekend te zijn, behalve de algemene woordenschat uit de woordenschattoets van module 3.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,0075% schriftelijk of digitaal examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van beide modules dient gekend te zijn.
25% mondeling examen: presentatie over een juridisch onderwerp en feedback geven; enkel van toepassing indien men voor dit onderdeel een onvoldoende haalde in eerste zittijd. Indien men een voldoende haalde op deze "kennistoets permanent" tijdens eerste zittijd, worden deze punten overgedragen naar tweede zittijd.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.