Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Inleiding sociologie1505/2198/2122/1/66
Studiegids

Inleiding sociologie

1505/2198/2122/1/66
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Claessens Dries
Andere co-titularis(sen): Cools Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je bestudeert het sociaal handelen en het samenleven. De basisbegrippen uit de sociologie geven je een kader om de sociale realiteit te bestuderen en te begrijpen. Door meer inzicht te verwerven in het belang van cultuur, sociale lagen en sociale ongelijkheid, zal je de invloed op het eigen gedrag en op dat van anderen beter kunnen plaatsen. Het opleidingsonderdeel situeert het belang van het sociologisch perspectief voor het sociaal werk.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je beschrijft de concepten waarden, normen en doeleinden en hun onderlinge relatie.
OLR02-Agogisch handelen
Je beschrijft socialisatie en de bijhorende socialisatiedragers.
Je definieert de begrippen sociale rol en sociale status in hun relatie met cultuur en structuur.
Je definieert het basisconcept cultuur van een samenleving en de belangrijkste componenten ervan.
Je definieert het basisconcept institutie.
Je definieert het basisconcept structuur van een samenleving en de belangrijkste componenten ervan.
Je definieert het begrip macht en de bronnen van macht.
Je geeft het verschil weer tussen agency en het structuurperspectief.
Je herkent sociologische basisconcepten.
Je omschrijft de betekenis van sociale posities, sociale netwerken, sociale stratificatie en soorten stratificatiesystemen.
Je past sociologische basisconcepten toe op een eenvoudige tekst.
Je schetst de typologie van groeperingen en sociaal handelen.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je beschrijft de verschillende soorten kennis en de belangrijkste onderzoeksmethoden van de sociologische wetenschap.

Leerinhoud

In deze inleiding wordt het belang van de sociologie als wetenschappelijk referentiekader gesitueerd (sociological imagination). Er wordt ingezoomd op de wijze waarop sociologen kijken en waarheen ze kijken, op hoe ze de invloed van de samenleving en sociale factoren op het gedrag verklaren en omgekeerd hoe de actoren de samenleving en de intermediaire structuren beïnvloeden. Er wordt gesproken over een 'actor' en een 'agency' perspectief tegenover het systeem perspectief (met accent op de sociale bepaaldheid van de mens). Er wordt kort ingegaan op sociologie als wetenschap. Wat zijn de criteria waaraan sociologisch onderzoek onderworpen is? Sociologisch kijken naar sociale verschijnselen betekent een onderscheid maken tussen structurele en culturele aspecten, maar ook de onderlinge relatie tussen structuur en cultuur kunnen aanduiden. Basisconcepten worden hiervoor aangereikt. Er wordt ingegaan op de bouwstenen van de maatschappij: sociale interactie, sociale structuur (met macht, posities, sociale relaties en sociale stratificatie), cultuur en in het bijzonder de immateriële component ervan. Bijzondere aandacht zal gaan naar de begrippen waarden en normen. Dit wordt aangevuld met een omschrijving van instituties en institutionalisering als fundamentele processen die het samenleven mogelijk maken. De beschrijving van de socialisatie en socialisatieprocessen vervolledigt het inzicht.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Sociologische verbeelding als kracht 2016Verplicht€ 28,00
  • Auteur: Agnes Verbruggen, Hilde Maelstaf, Greetje Desnerck & Frank Stevens
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open vragen (aandacht voor kennis, begrip en toepassing) en een beperkt aantal gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open vragen (aandacht voor kennis, begrip en toepassing) en een beperkt aantal gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.