Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Ethisch handelen11750/2198/2122/1/69
Studiegids

Ethisch handelen

11750/2198/2122/1/69
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Serrien Tomas
Andere co-titularis(sen): Thijs Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Ethisch handelen legt de basis van de ethische leerlijn in de opleiding. Sociaal werk is een normatief beroep dat richting krijgt vanuit een (internationaal) beroepsethisch kader. We verkennen de theoretische grondslagen en de bouwstenen van de professionele ethiek. Daarnaast krijg je vanuit verschillende invalshoeken een inleiding op het belang van ethisch handelen voor het sociaal werk. We staan o.m. stil bij de betekenis van mensenrechten, de basiswaarden van sociaal werk en het beroepsgeheim. Ook besteden we aandacht aan het maatschappelijke kader waarbinnen het sociaal werk werkt.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je beschrijft de centrale waarden uit het beroepskader van de sociaal werker.
Je beschrijft de ethische kenmerken van een professionele relatie op micro- en mesoniveau.
Je beschrijft de maatschappelijke functie van sociaal werk.
Je beschrijft de verschillende ethische elementen van een professionele beroepshouding.
Je hanteert een stappenplan om systematisch morele problemen aan te pakken.
Je past de kaders van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid toe op een concrete casus.
Je relateert ethiek aan de positie van sociaal werk tussen mens en maatschappij.
Je toont inzicht in het belang van discretieplicht en beroepsgeheim voor de professionele beroepsuitoefening.
Je verklaart basisbegrippen uit de ethiek en beroepsethiek.

Leerinhoud

Beknopte beschrijving van de leerstof voor het opleidingsonderdeel.

A. Theoretisch kader:

Inleiding in de ethiek: Moraal en ethiek / Normatieve theorieën

Beroepsethiek: Van ethiek naar beroep / Centrale waarde en professionele beroepshouding 

B. Handelingskader: 

Aan het werk met morele problemen

Discretie en beroepsgeheim

Professionele relatie met de cliënt

Maatschappelijke functie van sociaal werk

Samenwerking

C. Thematisch:

In de colleges en via de digitale leerpaden komen ook actuele ethische thema’s aan bod die aan de hand van intro’s en tekstmateriaal getoetst worden op hun relevantie voor het Sociaal Werk.

Niet alle thema's komen uitgebreid aan bod in de colleges. Studenten verwerken ook zelfstandig inhouden en/of via de digitale leerpaden en de digitale MyLab-functie bij het handboek. 

Begeleiding
Monitoraat met oefeningen en antwoordsleutel.
Digitaal forum.
Mogelijkheid tot vragen stellen tijdens de les.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
E-Reader Ethisch Handelen voor Sociaal WerkVerplicht
  • Auteur: Sarah Van Hoof en Michel Tirions
Studiewijzer Ethisch Handelen voor Sociaal WerkVerplicht
  • Auteur: Sarah Van Hoof en Michel Tirions
#Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht
  • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Ethiek in sociaal werkVerplicht€ 40,95
  • Auteur: Jacquelien Rothfusz
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.
Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.
Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.