Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociale agogiek3506/2198/2122/1/06
Studiegids

Sociale agogiek

3506/2198/2122/1/06
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het sociaal werk als Sociale agogiek - V
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Tops Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Inleiding sociale agogiek OF geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociale agogiek.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel ‘sociale agogiek’ staat het professioneel werken aan verandering centraal. We diepen het agogisch proces verder uit en bespreken stijlen van hulpverlening en begeleiding.
Centraal staan thema’s als visie en persoonlijkheid van de agoog, betrokkenheid of professionele afstand. Je verwerft inzicht in de verschillende theoretische invalshoeken voor individuele verandering en bespreekt strategische wegen naar verandering. Tot slot komen dilemma’s aan bod zoals stigmatisering en de vrijwilligheid van hulpverlening.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je legt verbanden tussen de grondhouding van de sociaal werker en het sociaal agogisch handelen.
OLR02-Agogisch handelen
Je beschrijft de uitgangspunten van verschillende agogische theorieën.
Je past inzichten uit verschillende agogische theorieën toe op een casus.
Je verklaart basisbegrippen uit verschillende agogische theorieën.

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel sociaal-agogisch werk staat het professioneel werken aan verandering centraal. Het agogisch proces wordt verder uitgediept. Stijlen van hulpverlening en begeleiding komen aan bod. Centraal staan thema’s als visie en persoonlijkheid van de agoog, betrokkenheid of professionele afstand… De verschillende theoretische invalshoeken voor individuele verandering worden verduidelijkt. Ook het werken met groepen, met organisaties en aan de samenleving wordt behandeld. Verandering op de verschillende niveaus en weerstand tegen verandering, alsook strategische wegen naar verandering worden besproken. Als afsluiting worden enkele kanttekeningen gemaakt en komen er dilemma’s aan bod zoals stigmatisering, de vrijwilligheid van hulpverlening…

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Voor de verandering - Een praktische inleiding in de agogische theorieVerplicht€ 43,50
  • Auteur: Joep Brinkman
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.