Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Praktijkonderzoek13436/2198/2122/1/66
Studiegids

Praktijkonderzoek

13436/2198/2122/1/66
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het sociaal werk als Praktijkonderzoek - V
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sebrechts Leen
Andere co-titularis(sen): Claessens Dries, de Mûelenaere Laurence, Grymonprez Hans, Jonckheere Emilie
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar) of 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

(((geslaagd of getolereerd voor Leergroep 1A EN geslaagd of getolereerd voor Leergroep 1B - Stage 1 OF geslaagd of getolereerd voor Leergroep en Beroepspraktijk 1SW-observatiestage) EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociaal werk EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding psychologie EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociologie EN geslaagd of getolereerd voor Historische en actuele perspectieven EN geslaagd of getolereerd voor Sociale agogiek EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociale agogiek) OF ((binnen trajectschijf 1 al minstens 48 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Leergroep 1A EN geslaagd of getolereerd voor Leergroep 1B - Stage 1) EN geslaagd of getolereerd voor Leergroep en Beroepspraktijk 1SW-observatiestage)).

Korte omschrijving

Resultaten van sociaal werk onderzoek interpreteren en ze zelf creëren, resulteert in betere praktijkinterventies. Sociaal werk onderzoek biedt een andere blik op praktijkhandelingen. In Praktijkonderzoek krijg je een hands-on ervaring van onderzoek mee, onder begeleiding van docenten. Je krijgt een andere bril om de praktijk te interpreteren en om te handelen. Je werkt met de stem van mensen en met een helikopterperspectief op de praktijken.

We gaan in op onderzoeksmethodes en wetenschappelijke inzichten voor de praktijk. Je voert alle stappen van een leeronderzoek in kleine groep uit. Je leert de basis van kwalitatief (interviews, focusgroepen,…) en/of kwantitatief (survey, statistiek) onderzoek.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR03-Communiceren
Je hanteert een wetenschappelijke taal.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je toont inzicht in de maatschappelijke relevantie van je onderzoeksthema.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je analyseert de verzamelde gegevens volgens wetenschappelijke methodes.
Je beschrijft de basistechnieken van uni- en bivariante statistiek.
Je formuleert vanuit een probleem of een fenomeen, relevant voor sociaal werk, een probleemstelling en een onderzoeksvraag.
Je hanteert het vakjargon m.b.t. sociaal werk onderzoek correct.
Je identificeert de fasen van de empirische cyclus (kwalitatief en kwantitatief) in een sociaal werk onderzoek.
Je past de APA-referentiestijl correct toe.
Je past de fasen van de empirische cyclus (kwalitatief en kwantitatief) toe in een sociaal werk onderzoek.
Je rapporteert over eigen onderzoeksresultaten.
Je selecteert relevante en gevarieerde bronnen in functie van een literatuuronderzoek.
Je stelt een literatuurstudie op, op basis van wetenschappelijke en vakliteratuur.
Je verklaart eigen onderzoeksresultaten met behulp van theoretische/empirische kennis.
Je verzamelt onderzoeksgegevens.
Je past de basistechnieken van uni- en bivariate statistiek toe.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je evalueert het onderzoeksproces aan de hand van een zelf- en peerevaluatie.
Je rapporteert over het onderzoeksproces aan de hand van een logboek.
Je reflecteert over de eigen rol en die van je medestudenten in een groepsproces.

Leerinhoud

Evidence informed werken vormt een belangrijke basis in het sociaal werk. Wetenschap draagt o.m. bij aan kritische zin, het innemen van een breed perspectief op de praktijk, een beter begrip van de doelgroep, het nagaan wat werkt onder welke omstandigheden.  

Vanuit een toepassingsgericht perspectief, gericht op het werkveld van de toekomstige sociaal werker, worden de verschillende stappen van probleemstelling, literatuurstudie, dataverzameling en verwerking, tot en met rapportage doorlopen. Er wordt gewerkt in een leeronderzoek aan een 'echte' onderzoeksopdracht. Statistische verwerkingsmethodes komen aan bod. Een onderzoekende en kritische houding wordt aangewakkerd.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
PraktijkonderzoekVerplicht€ 5,00
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Vormen van groepsleren18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen124,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00Digitaal examen.

Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm van zelfstudie met '1 begeleidingsmoment op afspraak' aangeboden voor die studenten die door het afleggen van het opleidingsonderdeel in het alternatieve semester hun studieduur kunnen verkorten. Een vak in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
AcademiejaarPortfolio10,00Portfolio: tussentijdse opdrachten.

Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm van zelfstudie met '1 begeleidingsmoment op afspraak' aangeboden voor die studenten die door het afleggen van het opleidingsonderdeel in het alternatieve semester hun studieduur kunnen verkorten. Een vak in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
AcademiejaarProjectopdracht65,00Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm van zelfstudie met '1 begeleidingsmoment op afspraak' aangeboden voor die studenten die door het afleggen van het opleidingsonderdeel in het alternatieve semester hun studieduur kunnen verkorten. Een vak in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
AcademiejaarReflectieopdracht5,00Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm van zelfstudie met '1 begeleidingsmoment op afspraak' aangeboden voor die studenten die door het afleggen van het opleidingsonderdeel in het alternatieve semester hun studieduur kunnen verkorten. Een vak in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Digitaal examen.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeReflectieopdracht5,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.