Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociologie voor sociaal werk13439/2198/2122/1/71
Studiegids

Sociologie voor sociaal werk

13439/2198/2122/1/71
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het sociaal werk als Sociologie voor sociaal werk - V
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Cools Pieter
Andere co-titularis(sen): Claessens Dries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociologie EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding psychologie EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociaal werk) OF binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Vanuit het perspectief van verschillende sociologische theorieën of stromingen verwerf je kennis en kan je verklaringen geven over de invloed van omgevingsfactoren op interactiepatronen, het dagelijkse leven, sociale problemen en deviant of 'afwijkend' gedrag. Je staat ook stil bij de invloed van deze sociologische stromingen op het sociaal werk. Je kan vanuit verschillende sociologische brillen naar actuele fenomenen kijken en deze brillen en hun meerwaarde en beperkingen vergelijken met elkaar.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

Van de student wordt verwacht dat hij/zij de inhouden die aan bod komen in Inleiding Sociologie (SW1) beheerst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-Agogisch handelen
Je analyseert diverse sociologische stromingen of paradigma's.
Je analyseert het basisconcept institutie aan de hand van voorbeelden.
Je beschrijft de kern van sociologische paradigma's of stromingen waarin het microniveau en/of actorperspectief centraal staan.
Je beschrijft de kern van sociologische paradigma's of stromingen waarin het structuur of systeem perspectief centraal staat.
Je past sociologische basisconcepten toe in beschrijvingen van sociaal werk situaties.
Je reflecteert over de menswetenschappelijke basisconcepten in de verschillende sociologische paradigma's.
Je schetst een hedendaagse sociologische theorie binnen één of meerdere paradigma's.
Je verklaart sociale problemen of sociologische basisconcepten vanuit diverse paradigma's.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt vertrokken van een herhaling van de belangrijkste sociologische concepten. Meer aandacht gaat naar het centrale sociologisch concept 'institutie'. Er is aandacht voor het concept paradigma en voor de belangrijkste sociologische paradigma’s en voor de invloed van verschillende perspectieven of sociologische stromingen op sociaal werk. Volgende paradigma's komen aan bod: symbolisch interactionisme, ruiltheorie en de rationele benadering van het sociaal handelen, conflictsociologie of kritische benadering en structureel functionalisme. Hedendaagse sociologische theorieën worden deze paradigma's. Diverse sociologische fenomenen en sociale problemen, gerelateerd aan sociaal werk, worden beschreven en geanalyseerd vanuit de verschillende paradigma's of standpunten. Om deze te kaderen in de hedendaagse context wordt gebruik gemaakt van actueel onderzoek.

Begeleiding
Monitoraat na afspraak.
Studiematerialen (lijst)

Studiewijzer Sociologie voor Sociaal WerkVerplicht
  • Auteur: Michel Tirions, NN
#Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht
  • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Sociologische verbeelding als kracht 2016Verplicht€ 28,00
  • Auteur: Agnes Verbruggen, Hilde Maelstaf, Greetje Desnerck & Frank Stevens
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Mondeling examen aan de hand van open vragen.
Schriftelijk examen aan de hand van een in groep te bespreken sociaal werk situatie, sociologisch concept of sociaal fenomeen (open boek) vanuit diverse paradigma's. Beoordeling door peers en lector. Dit deel vindt plaats tijdens de laatste lesweek of in samenspraak met de studenten.
Examentijd: met voorbereiding: 30 min. - 45 min.

Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm van zelfstudie met '1 begeleidingsmoment op afspraak' aangeboden voor die studenten die door het afleggen van het opleidingsonderdeel in het alternatieve semester hun studieduur kunnen verkorten. Een vak in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Mondeling examen aan de hand van open vragen.
Examentijd: met voorbereiding: 30 min. - 45 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.