Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Psychologie voor sociaal werk13440/2198/2122/1/08
Studiegids

Psychologie voor sociaal werk

13440/2198/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het sociaal werk als Psychologie voor sociaal werk - V
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Tops Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Inleiding psychologie EN geslaagd of getolereerd voor Sociale agogiek EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociale agogiek) OF binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je gaat in op de voornaamste theoretische inzichten en psychologische stromingen die relevant zijn voor het werkveld van de sociaal werker. De theoretische inzichten koppel je aan praktijktoepassingen binnen het sociaal werk. We belichten eveneens de grondhouding van de sociaal werker.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-Agogisch handelen
Je beschrijft de uitgangspunten van verschillende psychologische stromingen.
Je relateert de inzichten uit de verschillende psychologische stromingen aan de rol en houding van de sociaal werker.
Je relateert je ervaring uit de workshop positieve psychologie aan de uitgangspunten van de verschillende psychologische stromingen.
Je vergelijkt de input van een lezing m.b.t. een actueel psychologisch thema met de inzichten uit de verschillende psychologische stromingen.
Je verklaart basisbegrippen uit verschillende psychologische stromingen.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel beoogt de voornaamste theoretische inzichten en psychologische stromingen relevant voor het werkveld van de maatschappelijk assistent te belichten.

Hoofdstuk 1
Een eerste hoofdstuk handelt over de gedragspsychologie. De theoretische inzichten rond klassieke en operante conditionering komen aan bod, evenals het observerend leren. De praktijktoepassingen binnen het sociaal werk komen bij elk onderwerp aan bod.

Hoofdstuk 2
Als tweede stroming wordt de psychoanalyse behandelt met de voornaamste inzichten.

Hoofdstuk 3
Een derde hoofdstuk bespreekt de humanistische psychologie. De grondhouding van de maatschappelijk werker komt hier aan bod, alsook andere toepassingen uit het werkveld van de humanistische therapie.

Hoofdstuk 4
De uitgangspunten van de cognitieve psychologie en de theorieën over waarneming en geheugen vinden een plaats in hoofdstuk vier. De rationeel-emotieve therapie en andere cognitieve technieken komen aan bod.

Hoofdstuk 5
Als volgende stroming wordt de systeemtheorie belicht. Het daarin heersende mensbeeld en de gehanteerde regels worden verduidelijkt, alsook de bekendste toepassingen.

Hoofdstuk 6

Als laatste stroming bespreken we de gezondheidspsychologie en de invloed op het welzijn van het individu.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Het palet van de psychologieVerplicht
  • Auteur: Jacop Rigter
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open vragen.
Examentijd: 120 min.

Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm van zelfstudie met '1 begeleidingsmoment op afspraak' aangeboden voor die studenten die door het afleggen van het opleidingsonderdeel in het alternatieve semester hun studieduur kunnen verkorten. Een vak in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.