Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Theorie van het sociaal werk13441/2198/2122/1/42
Studiegids

Theorie van het sociaal werk

13441/2198/2122/1/42
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het sociaal werk als Theorie van het sociaal werk - V
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Grymonprez Hans
Andere co-titularis(sen): Jonckheere Emilie, Tirions Michel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociaal werk EN geslaagd of getolereerd voor Historische en actuele perspectieven EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociologie EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding psychologie EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociale agogiek EN geslaagd of getolereerd voor Sociale agogiek) OF binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

We bestuderen vier kennistheoretische en drie reeksen van normatieve grondslagen die invloed hebben op de stromingen in het sociaal werk. Je staat stil bij wat theorie is en waarom het belangrijk is theoretische kennis op te bouwen met oog op de uitoefening van een praktijkgericht beroep. Vervolgens leer je hoe theorie is opgebouwd en wat je er als sociaal werker mee kan aanvangen. Je verkent verschillende stromingen in sociaal werk en wat ze betekenen voor de probleemdefiniëring, cliëntconstructie en interventies van sociaal werkers (oa radicaal sociaal werk, feministisch sociaal werk, kritisch sociaal werk, existentieel sociaal werk...).


Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR09-Kritsch onderzoekend
Je hanteert de basisbegrippen van theorie, de theoretische cirkel en praktijkgericht theoriseren.
Je identificeert en classificeert benaderingen in het sociaal werk volgens de drie pijlers van Payne en het kwadrant van Howe.
Je hanteert de assumpties, concepten, stellingen en argumenten van stromingen uit de kritisch-emancipatorische pijler en de persoonlijke groeipijler.
Je onderzoekt één theoretische stroming in functie van het praktijkgericht theoretiseren van een sociaal probleem.

Leerinhoud

In een eerste deel - de fundamenten en grondslagen- introduceren we wat theorie is en wat de betekenis en het belang is van theorie voor sociaal werk. We leggen de relatie tussen theorie en andere vormen van kennis. Aan de hand van de theoretische cirkel leren we wat het betekent om door een bepaalde theoretische bril situaties te definiëren en welke gevolgen dit heeft voor het handelen van de sociaal werker. We bestuderen vier kennistheoretische benaderingen die bepalen wat in het sociaal werk wordt gezien als geldige kennis: het positivisme, het sociaal-constructivisme, het postmodernisme en kritische theorie. Deze benaderingen vormen de grondslagen voor het derde deel van deze cursus. Aanvullend bekijken we ook enkele normatieve grondslagen van sociaal werk: 1) sociale rechtvaardigheid en mensenrechten, 2) antiracisme en dekolonisering en 3) ecologie en duurzaamheid.

In een tweede deel - de pijlers - leren we hoe we de grote verscheidenheid aan stromingen en scholen in sociaal werk kunnen indelen in een overzichtelijk raamwerk. We verkennen de drie pijlers van sociaal werk theorieën volgens Payne. We leren ook werken met de taxonomie van Howe om sociaal werk praktijken te taxeren. Aan de hand van zijn kwadrantenschema onderscheiden we vier typologieën in sociaal werk.

In een derde deel - de bouwstenen - bespreken we onderscheiden stromingen of scholen in sociaal werk. We bestuderen onder meer radicaal sociaal werk, kritisch sociaal werk, feministisch sociaal werk, humanistisch en existentieel sociaal werk en individueel reformistische stromingen. Per stroming gaan we dieper in op achtergronden, uitgangspunten, kernconcepten en handelingskaders.

Begeleiding
Oefeningen via digitaal leerplatform met achteraf antwoordsleutels.
Verwerkingsvragen ter voorbereiding van het examen zonder antwoordsleutels.
Mogelijkheid tot digitaal vragenuurtje.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Selectie literatuur en oefeningen: Theorie Sociaal WerkVerplicht
  • Auteur: Hans Grymonprez
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Opmerking: 22 uur hoorcolleges en 4 uur werkcolleges per afstudeerrichting. Sommige hoor-en werkcolleges worden digitaal aangeboden via teams en digitale leerpaden.
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen: toets met gesloten meerkeuzevragen en open vragen
Examentijd: 120 min.

Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm van zelfstudie met '1 begeleidingsmoment op afspraak' aangeboden voor die studenten die door het afleggen van het opleidingsonderdeel in het alternatieve semester hun studieduur kunnen verkorten. Een vak in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: toets met gesloten meerkeuzevragen en open vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.