Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Politiek en sociaal beleid25000/2198/2122/1/04
Studiegids

Politiek en sociaal beleid

25000/2198/2122/1/04
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het sociaal werk als Politiek en sociaal beleid - V
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Claessens Dries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Historische en actuele perspectieven EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding psychologie EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociologie EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociale agogiek EN geslaagd of getolereerd voor Sociale agogiek) OF binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Sociaal werk gebeurt altijd in de context van de welvaartsstaat. In dit opleidingsonderdeel gaan we o.a. in op de ethisch-politieke fundamenten ervan (liberalisme, socialisme en conservatisme); haar actuele uitdagingen (pensioenen, migratie, werkloosheid,…); haar sociale organisatie en haar relatie tot ons sociale zekerheidsstelsel. Tot slot staan we stil bij de relatie tussen politiek en sociaal werk en bekijken we een aantal relevante beleidsdomeinen (huisvesting, onderwijs, armoede, tewerkstelling, cultuur,…) binnen de Antwerpse stedelijke context.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je beschrijft de contouren van het Antwerpse lokale beleid.
Je beschrijft de contouren van het lokale sociale beleid.
Je beschrijft de fundamenten, uitdagingen, organisatie, financiering en resultaten van de welvaartsstaat.
Je beschrijft de kenmerken van politieke ideologieën.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel staat de welvaartsstaat centraal. Ingegaan wordt op eerst op het voorwerp van de cursus: de welvaartsstaat en haar sociaal beleid. Dan komen de actuele uitdagingen van de welvaartsstaat aan bod: de nieuwe sociale kwestie(s), de vergrijzing en ontgroening van de bevolking, migratiedruk en de teloorgang van het kostwinnersmodel. In een derde deel komt de sociale organisatie van de welvaartsstaat aan bod. Het betreft hier een grove schets van de overlegeconomie en het sociale overlegmodel. In deel vier en vijf bekijken we resp. input- en outputzijde van de welvaartsstaat meer in detail. We hebben het dan over het uitzicht en de functies van belastingen, sociale zekerheid, alsook over inkomensverdeling en -ongelijkheid, herverdeling en armoede. In een zesde deel zoemen we in op het Antwerpse lokale politieke en sociale beleid als directe leer- en werkcontext van de maatschappelijk assistent. Een les over de politieke ideologieën van de welvaartsstaat (liberalisme, socialisme, christendemocratie, Vlaams-nationalisme en ecologisme) en een inleiding in de topic politieke participatie vormt daarbij de start. De lessen worden zo veel mogelijk gestoffeerd met actuele voorbeelden uit het sociaal beleid. 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Politiek en sociaal beleidVerplicht€ 5,00
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Omschrijving: Hoorcolleges
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.