Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
International social work - perspectives on Europe25345/2198/2122/1/94
Studiegids

International social work - perspectives on Europe

25345/2198/2122/1/94
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3de bachelor maatschappelijk werk
  • 3de bachelor personeelswerk
  • 3de bachelor sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Marrin Geert
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

"Perspectives on Europe" focust op de internationale actualiteit van het sociaal werk.

Wat is sociaal werk vanuit een internationaal perspectief? Je volgt de ontwikkelingen die het sociaal werk doormaakt in een Europese context, maar je kijkt zeker ook breder naar het mondiale niveau.

Je stuurt zelf mee jouw leertraject: je bepaalt mee de thema’s en werkt zelf opdrachten uit,… specifieke interesses vinden zeker een plaats in dit vak. Internationale gastsprekers brengen voortdurend actualiteit binnen en themalessen zetten je op weg om greep te krijgen op de internationale (Europese) sociaal werk agenda. Het vak wordt deels in het Nederlands en deels in het Engels aangeboden, maar op een niveau en met werkvormen die je in staat stellen vlot aan te sluiten als je een redelijke basis hebt. Opdrachten en examen kunnen desgewenst in het Nederlands.

Het opleidingsonderdeel maakt partieel deel uit van het internationale semester "Community Engaged Learning semester" www.ap.be/international/CEL). Het gros van de hoor- en werkcolleges bestaat de groep uit reguliere studenten Sociaal Werk en is de voertaal Nederlands. Tijdens een aantal hoor- en werkcolleges wordt deze groep van reguliere studenten Sociaal Werk aangevuld met internationale studenten die deelnemen aan het Community Engaged Learning semester, op die momenten is de voertaal dan ook Engels. Deze internationale studenten hebben een studieachtergrond in Sociaal Werk, Orthopedagogie en lerarenopleidingen: op die manier brengen we ook een interdisciplinair perspectief binnen in dit opleidingsonderdeel.

De geregelde gastcolleges van internationale collega's en de geregelde aanwezigheid van internationale studenten garandeert dat dit opleidingsonderdeel aanvoelt als een continue internationale ontmoeting, met alle positieve effecten van dien op de ontwikkeling van de internationale en interculturele competenties van de deelnemende studenten.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

Het is aan te raden om reeds drie semesters in een Ba Sociaal Werk doorlopen te hebben, of equivalent.

Studenten hebben bij voorkeur een basiskennis van het Engels op B1 niveau (www.testpodium.com).

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR08-Internationaal perspectief
Je analyseert een internationaal relevant beleids- of actualiteitsthema.
Je evalueert de ontwikkeling van het sociaal werk als vakgebied aan de hand van internationale perspectieven.
Je toont inzicht in de verscheidenheid van een aantal sociaal werk opleidingen in Europa.

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel is thematisch opgebouwd. Aan de hand van een portfolio (werkboek) verwerkt de student inhouden en inzichten. Het portfolio is ook het examen-eindproduct.  

* Thema 1: International Social Work in Europees en mondiaal perspectief: de basics.

Studenten verwerven inzicht in het karakter van het internationale sociaal werk, met de nadruk op zowel het EU- als mondiale perspectief. (2 lessen)


* Thema 2: sociaal werk (opleiding, praktijk en beleid): een internationaal vergelijkend perspectief

Studenten begrijpen de (Europese) variatie en accentverschillen in sociaal werk, zowel op het vlak van opleiding, beroepspraktijk als beleid. (2 lessen)
De scholing van sociaal werkers is heel anders van land tot land en hangt nauw samen met de traditie en actualiteit van het sociaal werk in het betreffende land. Hetzelfde geldt voor de beroepspraktijk en het gevoerde beleid in hert betreffende land. Aan de hand van een selectie en korte inleidingen (ook door de aanwezige Erasmusstudenten en de internationale gastdocenten), leren we uit de vergelijking en krijgen we waardering voor de overeenkomsten en verschillen.

* Thema 3: Sociaal werk in internationale thema's:

Internationale gastdocenten nemen ons mee in een internationaal perspectief. Vanuit hun eigen achtergrond en expertise maken ze recente ontwikkelingen op Europees niveau zichtbaar. We hanteren ook didactisch materiaal zoals video, ondersteund door wat literatuur en materiaal voor discussie. (4 lessen)

* Thema 4: Social Work agenda vanuit een Europees perspectief: sociale rechtvaardigheid en mensenrechten : case studies.

Hier kijken we naar actuele thema's, waarvan sommige worden toegelicht door gastdocenten en in de reguliere lessen. Elke student (kan in duo's) werkt een zelf gekozen thema uit en presenteert dit tijdens de werkcolleges. Zowel MW, SCW als PW studenten vinden hier hun gading. Voor deze opdracht wordt begeleiding en tijd voorzien. (3 lessen)

Modaliteiten: Taal
De lessen worden deels in het Nederlands en (wanneer internationale gastsprekers en/of internationale studenten van het Community Engaged Learning semester aansluiten) deels in het Engels aangeboden. Een basisniveau van het Engels is voldoende (secundair onderwijs en/of affiniteit). Tijdens de cursus krijg je de gelegenheid om vaardigheden te ontwikkelen in het lezen van Engelse teksten en in een veilige omgeving te praten over de onderwerpen in het Engels. Het gros van de gastlezingen wordt eveneens aangeboden in het Engels.
Studenten hebben de keuze om het portfolio en de case-study in het Engels of Nederlands te maken.

De groep bestaat uit reguliere studenten Sociaal Werk, maar wordt geregeld aangevuld met internationale studenten. Ook gastlessen van internationale lectoren verrijken de interculturele onderdompeling. Dit alles creëert een zeer internationale sfeer.

Begeleiding
Consultatie en monitoraat op afspraak.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
International Social Work : Perspectives on Europe. E-Reader.Verplicht
 • Auteur: Michel Tirions, NN
International Social Work: Perspectives on Europe. Studie- en opdrachtenwijzer.Verplicht
 • Auteur: Tirions M., NN
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Opmerking: Thematische daguitstap naar Brussel (trein, metro en museumbezoek).
  Deze uitstap zullen de studenten samendoen met inkomende studenten in de context van het Community Engaged Learning semester.
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00Schriftelijke opdracht: u dient een individuele portfolio in met gedefinieerde opdrachten (90%).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Schriftelijke opdracht: u dient een individuele portfolio in met gedefinieerde opdrachten (100%).