Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Projectmatig leren en werken14410/2198/2122/1/08
Studiegids

Projectmatig leren en werken

14410/2198/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van himbeeck Hilde
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Sociaal cultureel handelen.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werk je in een real life situatie. Je gaat aan de slag in kleine groepen en werkt via de methode van projectmatig werken een project uit in samenwerking met het werkveld en een doelgroep. Er staan drie grote doelen voorop: het leren van de methode projectmatig werken, integratie van inhouden, vaardigheden en attitudes en het vergroten van het reflectievermogen op vlak van professionele ontwikkeling.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft de leerdoelen van het opleidingsonderdeel Planmatig en wetenschappelijk handelen verworven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je beoordeelt het behaalde eindresultaat van je project kritisch.
Je verifieert op regelmatige basis of het project volgens de vooraf gestelde kwaliteitseisen (TGKIO-factoren) verloopt en stemt je plan van aanpak hierop af.
OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je beoordeelt het behaalde eindresultaat van je project kritisch.
Je ontwikkelt in groep een projectdossier op basis van een concrete projectaanleiding.
Je verifieert op regelmatige basis of het project volgens de vooraf gestelde kwaliteitseisen (TGKIO-factoren) verloopt en stemt je plan van aanpak hierop af.
OLR03-Communiceren
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je hanteert een professionele mondelinge communicatie.
Je hanteert effectieve en efficiënte communicatiemiddelen, -vormen en -media in functie van de verschillende stakeholders van het project.
OLR04-Samenwerken
Je evalueert de werking van de projectorganisatie.
Je realiseert een effectief project met een projectteam in samenwerking met het werkveld.
Je reflecteert over je eigen houding met betrekking tot het hanteren van constructieve feedback in het projectteam.
Je toont dat je doelgericht en efficiënt kan participeren in een groep.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je analyseert de praktijkcontext van het project aan de hand van theoretische kaders.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je reflecteert over de eigen rol en die van je medestudenten in een groepsproces.

Leerinhoud

Studenten realiseren in een projectgroep van 6-9 studenten een project in het sociale werkveld volgens de methodiek projectmatig werken. Ze realiseren hierbij een projectplan, de projectvoorbereiding en -uitvoering en een projectrapport met evaluatie. Hierbij worden inzichten verleend aan andere leerinhouden, verwerven en/of oefenen studenten vaardigheden in het conceptualiseren, plannen, programmeren, evalueren en samenwerken in groep en met externe partners. Studenten leren reflecteren over het eigen handelen en dat van teamleden en kunnen de opgedane praktijk koppelen aan theoretische leerinhouden van dit en andere leerinhouden.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Projectmatig leren en werkenVerplicht€ 5,00
ProjectmanagementVerplicht€ 29,50
  • Auteur: Roel Grit
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges34,00 uren
Vormen van groepsleren52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen82,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00De student krijgt enerzijds een evaluatie voor de groepsopdrachten (PVA, Projectrapport, projectvoorbereiding en -uitvoering als groep), als een individuele score (individuele evaluatie projectvoorbereiding en -uitvoering door de docent, peerevaluatie projectvoorbereiding en -uitvoering door de medestudenten, individueel refelectieverslag en activiteitenverslag. Beide scores staan op 50 % van de punten.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.

Aanwezigheid tijdens de lessen, begeleide en zelfstandige werkmomenten zijn verplicht (richtlijnen zie OER).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00De punten van het PVA en Projectrapport uit de eerste zittijd worden overgenomen naar de tweede zittijd.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeReflectieopdracht75,00De student maakt een kritische reflectiepaper (en/of presentatie) over het procuct en het proces van het voorbije project. De student bespreekt hierbij ook uitvoerig en kritisch het eigen leerproces.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.