Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Planmatig en wetenschappelijk handelen25383/2198/2122/1/28
Studiegids

Planmatig en wetenschappelijk handelen

25383/2198/2122/1/28
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van himbeeck Hilde
Andere co-titularis(sen): Cools Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In ‘planmatig handelen’ staan de theorie en praktijk van planmatig handelen als basis voor het handelen als maatschappelijk assistent centraal. Er wordt ingegaan op het belang van gepland en systematisch handelen, op de voorwaarden en problemen en op de verschillende stappen.
In ‘wetenschappelijk handelen’ staat het omgaan met wetenschappelijke informatie ('bronnen') centraal. Ingegaan wordt op literatuurverzameling (hoe bronnen zoeken?) en gegevensverwerking (hoe bronnen bewerken en integreren in een eigen tekst?). Op een concreter niveau gaat het om dataverzameling (via catalogus / databanken van de bibliotheek, het web,...), het selecteren van betrouwbare bronnen en het ordenen in een literatuuronderzoek (paper, scriptie,...) via de geëigende regels van professioneel schrijven, citeren en refereren. Aandacht wordt ook besteed aan de basics van onderzoek voeren zoals het schrijven van een weloverwogen onderzoeksopzet. 
De focus ligt op vaardigheden en oefeningen. Beide delen vormen een eerste professionele opstap naar de bachelorproef en andere scriptieopdrachten. 

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.
• Je werkt op een open en respectvolle manier samen met een erg diverse groep mensen.
• In het samen leren en samenwerken neem je je verantwoordelijkheid op wanneer die vereist is.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR03-Communiceren
Je hanteert een correcte schriftelijke communicatie.
OLR04-Samenwerken
Je toont een constructieve en doelgerichte houding in het samenwerken binnen een groep.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je analyseert een wetenschappelijk artikel op basis van de theorie m.b.t. wetenschappelijk handelen.
Je beschrijft de basisbegrippen van de empirische onderzoekscyclus.
Je beschrijft de relevantie van sociaal werk onderzoek.
Je hanteert de APA-regels m.b.t. bronvermelding.
Je selecteert bronnen in functie van een literatuuronderzoek.
Je stelt een projectvoorstel op aan de hand van de principes van planmatig handelen.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je toont initiatief in en verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.
Je beschrijft de principes van planmatig handelen.
Je past de principes van planmatig handelen toe op concrete situaties.

Leerinhoud

Planmatig handelen (H. Van himbeeck)
In dit deelopleidingsonderdeel staan de theorie en praktijk van planmatig handelen als basis voor het handelen als maatschappelijk assistent centraal. Er wordt ingegaan op het belang van gepland en systematisch handelen, op de voorwaarden en problemen en op de verschillende stappen.

Wetenschappelijk handelen (P. Cools, L. Berkvens)
In dit deelopleidingsonderdeel staat het omgaan met informatie (wetenschappelijke bronnen) centraal. Ingegaan wordt op gegevensverwerving (hoe bronnen zoeken?) en gegevensverwerking (hoe bronnen bewerken?). Op een concreter niveau gaat het om dataverzameling (via catalogus / bibliotheek, het web,...) het selecteren van betrouwbare bronnen en het ordenen in een literatuuronderzoek (paper, scriptie,...) via de geëigende regels van professioneel rapporteren, citeren en refereren.

Aandacht wordt ook besteed aan het schrijven van een weloverwogen onderzoeksopzet.  

De focus ligt op vaardigheden en oefeningen. Beide opleidingsonderdelen vormen een eerste professionele opstap naar de bachelorproef en andere scriptieopdrachten.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
De sociaal werker als onderzoekerVerplicht€ 5,00
Planmatig handelenVerplicht€ 3,70
De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage.Verplicht€ 12,50
  • Auteur: Poelmans, P. en Severijnen, O.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00100 % toepassingsopdracht voor zowel het onderdeel Planmatig handelen als Wetenschappelijk handelen.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00100 % toepassingsexamen voor zowel het onderdeel Planmatig Handelen als Wetenschappelijk Handelen

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.