Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
International Social Work-International perspectives on diversity SCW30967/2198/2122/1/55
Studiegids

International Social Work-International perspectives on diversity SCW

30967/2198/2122/1/55
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Koning Myriam
Andere co-titularis(sen): De Ceuster Els, Ferny Lies, Jonckheere Emilie, Masson Ann, Svensson Sven
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar) of 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 200,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel International social work- international perspectives on diversity SCW geeft een verdieping op het thema diversiteit met een internationale blik op aanverwante thema's als inburgering, migratie en integratie.
Je neemt deel aan een Denkdag Diversiteit waar je -na een gastcollege over Inburgering in Antwerpen- reflecteert over de waarden van sociaal werk met betrekking tot ethische thema's, eigen aan samen leven in onze superdiverse stad. Op deze Denkdag zijn ook Nederlandse studenten uitgenodigd, wat de uitwisseling intercultureel nog interessanter maakt. Bovendien gaan we begin 2021 een dag les volgen in Nederland. 

Je volgt ook een 'stadsklap', waar je een intercultureel gesprek voert in de praktijk en daarop reflecteert. Je krijgt thema's aangereikt over diversiteit in een sociaal-culturele werkcontext waar je opdrachten over maakt.

Bovendien zal je als SCW'er in het tweede deel van dit opleidingsonderdeel meer ingaan op thema's met betrekking tot asiel, migratie en integratie in een internationale context.

In het voorjaar 2021 neem je deel aan een leerweek in Nederland. Deelname hieraan is een voorwaarde om de laatste portfolio-opdracht te kunnen maken. Ook de voorbereidende les en de mogelijke terugkomdagen zijn verplicht.

Bij toetsing: Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, overgedragen van de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht van het examencijfer naar het volgende academiejaar.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je relateert diversiteitskaders aan de eigen leefwereld, het eigen denken en handelen.
Je onderzoekt de grondhouding van de sociaal-cultureel werker in een internationale context.
OLR02-SCW1-Krachtgericht verbindend
Je relateert het eigen denken en handelen vanuit diversiteitskaders aan het beroepsprofiel van de sociaal-cultureel werker.
OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je onderzoekt een sociaal-cultureel werk thema m.b.t. diversiteit in een internationaal perspectief.
Je onderzoekt het concept diversiteit in de context van het sociaal-cultureel werk.
OLR03-Communiceren
Je onderzoekt verschillende modellen van interculturele communicatie in een internationale context.
Je reflecteert over je eigen communicatiegedrag binnen een interculturele context.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je analyseert het beleid m.b.t. inburgering en integratie.

Leerinhoud

Je verdiept de kennis over diversiteit die je opdeed tijdens de Internationale leerwerk Diversiteit in 1SW. Door het maken van een portfolio verwerk je de theoretische kennis van de hoor- en gastcolleges.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Presentaties en cursusmateriaal op DigitapVerplicht
#Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht
 • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het TOPOI-model.Verplicht€ 49,95
 • Auteur: Hoffman, E.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Vormen van groepsleren32,00 uren
 • Opmerking: Kostprijs uitwisselingsweek max €200
Werktijd buiten de contacturen88,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Verschillende opdrachten tijdens het jaar vormen samen je IPOD-portfolio. Zie Studiewijzer en digitale leeromgeving voor meer info en richtlijnen.

Eén van de portfolio-opdrachten op punten is gelinkt aan de deelname aan een internationale uitwisseling. Deelname aan deze uitwisseling is een voorwaarde om de opdracht te kunnen maken.

Wanneer een student minstens de helft behaalt op een deelopdracht van de Portfolio, kunnen deze punten overgedragen worden naar 2e zit. Punten kunnen niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.

Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm van zelfstudie met '1 begeleidingsmoment op afspraak' aangeboden voor die studenten die door het afleggen van het opleidingsonderdeel in het alternatieve semester hun studieduur kunnen verkorten. Een vak in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Verschillende opdrachten tijdens het jaar vormen samen je IPOD-portfolio. Zie Studiewijzer en digitale leeromgeving voor meer info en richtlijnen.

Wanneer een student minstens de helft behaalt op een deelopdracht van de Portfolio, kunnen deze punten overgedragen worden naar 2e zit. Punten kunnen niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.