Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Praktijkonderzoek - V30005/2198/2122/1/36
Studiegids

Praktijkonderzoek - V

30005/2198/2122/1/36
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het sociaal werk als Praktijkonderzoek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sebrechts Leen
Andere co-titularis(sen): Jonckheere Emilie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Leergroep 1A EN geslaagd of getolereerd voor Leergroep 1B - Stage 1 EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociaal werk EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding psychologie EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociologie EN geslaagd of getolereerd voor Historische en actuele perspectieven EN geslaagd of getolereerd voor Sociale agogiek EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociale agogiek) OF ((binnen trajectschijf 1 al minstens 48 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Leergroep 1A EN geslaagd of getolereerd voor Leergroep 1B - Stage 1) EN geslaagd of getolereerd voor Leergroep en Beroepspraktijk 1SW-observatiestage)).

Korte omschrijving

Resultaten van sociaal werk onderzoek interpreteren en ze zelf creëren, resulteert in betere praktijkinterventies. Sociaal werk onderzoek biedt een andere blik op praktijkhandelingen. In Praktijkonderzoek krijg je een hands-on ervaring van onderzoek mee, onder begeleiding van docenten. Je krijgt een andere bril om de praktijk te interpreteren en om te handelen.

We gaan in op onderzoeksmethodes en wetenschappelijke inzichten voor de praktijk. Je voert alle stappen van een leeronderzoek in kleine groep uit. Je leert de basis van kwalitatief (interviews, focusgroepen,…) en/of kwantitatief (survey, statistiek) onderzoek.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR03-Communiceren
Je hanteert een wetenschappelijke taal.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je toont inzicht in de maatschappelijke relevantie van je onderzoeksthema.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je analyseert de verzamelde gegevens volgens wetenschappelijke methodes.
Je beschrijft de basistechnieken van uni- en bivariante statistiek.
Je formuleert vanuit een probleem of een fenomeen, relevant voor sociaal werk, een probleemstelling en een onderzoeksvraag.
Je hanteert het vakjargon m.b.t. sociaal werk onderzoek correct.
Je identificeert de fasen van de empirische cyclus (kwalitatief en kwantitatief) in een sociaal werk onderzoek.
Je past de APA-referentiestijl correct toe.
Je past de fasen van de empirische cyclus (kwalitatief en kwantitatief) toe in een sociaal werk onderzoek.
Je rapporteert over eigen onderzoeksresultaten.
Je selecteert relevante en gevarieerde bronnen in functie van een literatuuronderzoek.
Je stelt een literatuurstudie op, op basis van wetenschappelijke en vakliteratuur.
Je verklaart eigen onderzoeksresultaten met behulp van theoretische/empirische kennis.
Je verzamelt onderzoeksgegevens.
Je past de basistechnieken van uni- en bivariate statistiek toe.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je evalueert het onderzoeksproces aan de hand van een zelf- en peerevaluatie.
Je rapporteert over het onderzoeksproces aan de hand van een logboek.
Je reflecteert over de eigen rol en die van je medestudenten in een groepsproces.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel worden kennis, attitudes en vaardigheden voor praktijkonderzoek voor sociaal werk aangebracht.
Studenten krijgen inzicht in het belang en de uitvoering van praktijkonderzoek voor sociaal werk. Vergelijkingen worden gemaakt tussen methodieken van het sociaal werk en onderzoeksmethoden.

Vanuit een toepassingsgericht perspectief, gericht op het werkveld van de toekomstige sociaal werker, worden de verschillende stappen van probleemstelling, literatuurstudie, dataverzameling en verwerking, tot en met rapportage doorlopen. Er wordt gewerkt in een leeronderzoek aan een 'echte' onderzoeksopdracht. Statistische verwerkingsmethodes komen aan bod. Een onderzoekende en kritische houding wordt aangewakkerd.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursusmateriaal via lectorVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
  • Omschrijving: Lessen gespreid over twee semesters, hoorcolleges en oefenlessen.
Vormen van groepsleren8,00 uren
  • Omschrijving: Feedbackmomenten - werkmomenten onder begeleiding (semester2).
Werktijd buiten de contacturen144,00 uren
  • Omschrijving: Zelfstudie, werken aan de opdrachten, werken aan het onderzoek, contacten met doelgroepen en opdrachtgever, ... .

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00Digitaal examen. Meer informatie in de studiewijzer.
AcademiejaarPortfolio10,00Tussentijdse opdrachten. Meer informatie in de studiewijzer.
AcademiejaarProjectopdracht65,00Eindrapport van het onderzoeksproces. Meer informatie in de studiewijzer.
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)5,00Peer- en zelfevaluatie over het onderzoeksproces. Meer informatie in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Digitaal examen. Meer informatie in de studiewijzer.
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00Eindrapport van het onderzoeksproces. Meer informatie in de studiewijzer.
Tweede examenperiodeReflectieopdracht5,00Peer- en of zelfevaluatie. Meer informatie in de studiewijzer.