Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Hulpverlening en samenleving - V31042/2198/2122/1/83
Studiegids

Hulpverlening en samenleving - V

31042/2198/2122/1/83
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • maatschappelijk werk
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het sociaal werk als Hulpverlening en samenleving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vander Zande Catherine
Andere co-titularis(sen): Postma Yvonne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Methodiek maatschappelijk werk EN geslaagd of getolereerd voor Werkdomeinen maatschappelijk werk EN (geslaagd of getolereerd voor Migratie en integratie (MW) OF geslaagd of getolereerd voor International Social Work-International perspectives on diversity MW).

Korte omschrijving

De focus ligt op de specifieke positie van de maatschappelijk werker als actor tussen mens en samenleving.
Het opleidingsonderdeel vertrekt vanuit de (internationale) actualiteit en legt structurele verbanden en veranderingsprocessen bloot die de identiteit van het beroep sturen. Centraal staan de professionele identiteit, de maatschappelijke positie, de beroepsethiek en de legitimatie van het sociaal werk. Hulpverlening en samenleving bouwt verder op eerder verworven inzichten uit de vorige fases van de opleiding. Het opleidingsonderdeel integreert professionele en sociaalwetenschappelijke kaders en bevat een actieve component waarin je zelf veel leest, verwerkt en in dialoog gaat.
In deel 1, beroep en maatschappij, bouwen we een beschouwend kader op vanuit het mensenrechtenkader en de capabilitybenadering. In deel 2 hanteren we het DenK-kader als model voor beroepsethische reflectie. Hierin gaan studenten aan de slag met casuïstiek.  

Begincompetenties (tekst)

Van de student wordt verwacht dat hij/zij de denkkaderinhouden uit de trajectschijven 1 tot en met 2 van de Ba Sociaal Werk beheerst en een zicht heeft op het werkterrein en de werkmethoden van Maatschappelijk Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je geeft een eigen normatieve visie weer op de positie, rol en agenda van het maatschappelijk werk in een complexe samenleving.
Je hanteert de grondslagen van de capabilitybenadering als normatief en handelingskader voor het maatschappelijk werk.
OLR02-MW2-MW-Methodieken
Je evalueert kritisch een praktijk gerelateerde casus vanuit het kader van de capabilitybenadering.
Je onderzoekt vanuit de capability- en mensenrechtenbenadering de identiteit, agenda en actualiteit van het maatschappelijk werk.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je toont inzicht vanuit het mensenrechten- en sociale rechtvaardigheidsperspectief in de positionering van het maatschappelijk werk op de brug tussen mens en samenleving.

Leerinhoud

De focus ligt op de specifieke positie van de maatschappelijk werker als actor tussen mens en samenleving.
Het opleidingsonderdeel vertrekt vanuit de (internationale) actualiteit en legt structurele verbanden en veranderingsprocessen bloot die de identiteit van het beroep sturen. Centraal staan de professionele identiteit, de maatschappelijke positie, de beroepsethiek en de legitimatie van het sociaal werk. Hulpverlening en samenleving bouwt verder op eerder verworven inzichten uit de vorige fases van de opleiding. Het opleidingsonderdeel integreert professionele en sociaalwetenschappelijke kaders en bevat een actieve component waarin je zelf veel leest, verwerkt en in dialoog gaat.

1. Maatschappij, beroep en ethiek

We verbinden thematisch met de actualiteit van het maatschappelijk werk.
Aan de hand van de conceptuele en ethische houvast van de capabilitybenadering onderzoeken we de identiteit, agenda en actualiteit van het maatschappelijk werk.
Bij elk van de thema’s horen leesopdrachten.
2. Werken aan beroepsethische vraagstukken.
Aan de hand van concrete casussen leren de studenten werken met het DenK-kader (Stas e.a. 2019). Ze tonen actief aan dat ze dit kader kunnen hanteren als instrument voor kritische reflectie en ethisch handelen.
De studenten brengen eigen casuïstiek in. Het leren over en oefenen met het DenK-kader gebeurt tijdens de colleges en in eigen werktijd.

Begeleiding
Monitoraat op afspraak.

Studiematerialen (lijst)

Studie- en opdrachtwijzer Hulpverlening en Samenleving voor Maatschappelijk Werk V-trajectVerplicht
 • Auteur: Stas K., Van Looveren A., Tirions M.
#Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht€ 43,80
 • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Ethische Knopen. Leidraad voor doordacht sociaal werk.Verplicht
 • Auteur: Stas K., Verbruggen A., Vlaeminck H.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
 • Omschrijving: Verdiepende hoorcolleges, werk- en discussieklassen over tekstmateriaal en actualiteit.
 • Duur: Semester
 • Opmerking: Geschatte prijs voor handboek en readermateriaal: 30 euro
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren
 • Omschrijving: * Lees- en verwerkingsopdrachten werkcolleges - individueel.
  * Opvolgen actualiteit.
  * Lees- en verwerkingstijd opgegeven tekstmateriaal in functie van examenmoment.
  * Opdracht gelinkt aan 'praktijklabo sociaal werk'.
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets60,00Toetsing via mondelinge examinering.

Meer informatie in de studiewijzer.
Semester 1Vaardigheidstoets hands off40,00Casuïstiek.

Meer informatie in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Toetsing via mondelinge examinering.

Meer informatie in de studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Casuïsties.

Meer informatie in de studiewijzer.