Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Bemiddeling - V31045/2198/2122/1/88
Studiegids

Bemiddeling - V

31045/2198/2122/1/88
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • maatschappelijk werk
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het sociaal werk als Bemiddeling
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vander Zande Catherine
Andere co-titularis(sen): Aerts Brigitte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Methodiek maatschappelijk werk EN geslaagd of getolereerd voor Werkdomeinen maatschappelijk werk EN (geslaagd of getolereerd voor Migratie en integratie (MW) OF geslaagd of getolereerd voor International Social Work-International perspectives on diversity MW) EN geslaagd of getolereerd voor Beroepspraktijk 2 SW.

Korte omschrijving

Tijdens de hoorcolleges krijg je enkele bemiddelingsmodellen aangereikt. Tevens worden experts uit het werkveld van de bemiddeling uitgenodigd om hun praktijk vanuit diverse perspectieven binnen te brengen. Er worden tevens enkele practicums georganiseerd waarin je via rollenspelen enkele casussen over ouderschapsbemiddeling traint en uitdiept. Tot slot doorloop je met een groep studenten (max. 6) een bemiddelingsparcours. Hiervoor kiezen jullie een thema uit het aanbod aan onderwerpen en duik je het werkveld in. Deze bemiddelingspraktijk wordt gekoppeld aan 2 opdrachten die voortdurend opgevolgd en geëvalueerd worden door de lector en uitmonden in een logboek en een product voor de bemiddelingsmarkt.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je analyseert de grondhouding van de bemiddelaar.
OLR02-MW2-MW-Methodieken
Je onderzoekt de theorie m.b.t. bemiddeling aan de hand van concrete praktijkervaringen.
Je presenteert een relevant inzicht m.b.t. een bemiddelingsprakijk.
Je reflecteert in groep over het bemiddelingsproces dat je samen doorlopen hebt.
Je toont inzicht in de noden van één bemiddelende praktijk in de Antwerpse context.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel reikt zowel een theoretische kadering waarin de maatschappelijke en rechterlijke evoluties van bemiddeling in een supranationale context worden geduid, als een methodisch kader aan. Dit laatste bestaat uit het kritisch bespreken van enkele basisvoorwaarden om als bemiddelaar aan de slag te gaan, het aftoetsen van enkele modellen aan casuïstiek, als het verfijnen van het ‘common learning’ concept door middel van contacten met professionals uit de Antwerpse regio, gastcollege’s, discussieforum, het ontwikkelen van een product en de integratie van onderzoeksresultaten en actuele tendenzen uit het werkveld. Alle details hierover zijn in de studiewijzer opgenomen.

De studenten bakenen een thema af dat hun specifieke interesse wekt en werken hiervoor een opdracht uit in overleg met de docent. Indien corona dit toelaat wordt er ook samengewerkt met een organisatie of bemiddeling professional uit de regio van Antwerpen.

Het eindresultaat bestaat uit het presenteren van een bemiddelingsthema dat nuttig en relevant is voor het werkveld en een logboek.

Begeleiding

De studenten worden gedurende dit opleidingsonderdeel op diverse tijdstippen begeleid en krijgen tijdens de werkcollege's feedback op hun groepswerk.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Syllabus bemiddelingVerplicht€ 0,80
Lijst aanbevolen literatuur zie DigitapVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,00 uren
Practicum en/of oefeningen5,00 uren
Vormen van groepsleren60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00Schriftelijk examen: 50% op het digitaal logboek.
Presentatie (50%).
Men moet voor alle twee onderdelen samen geslaagd zijn.

Indien men voor een of meerdere van deze onderdelen geslaagd is maar niet voor het totaal, hoeft men enkel het deel opnieuw te doen in de tweede zit waarvoor men niet geslaagd was. De punten zijn niet overdraagbaar naar een volgend jaar.

Tweede examenperiode:
Schriftelijk examen: werkstuk gebaseerd op het logboek met open vragen (70%).
Mondeling examen: presentatie met open vragen (30%).
Examentijd: 20 min.
Voorbereiding: 10 min.

De punten van het schriftelijk of mondeling examen zijn niet overdraagbaar naar een volgend jaar.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Schriftelijk examen: werkstuk met open vragen (70%).
Mondeling examen: presentatie met open vragen (30%).
Examentijd: 20 min.

De punten van het schriftelijk of mondeling examen zijn niet overdraagbaar naar een volgend jaar.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.