Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Beroepspraktijk 3 SW (PW)32544/2198/2122/1/32
Studiegids

Beroepspraktijk 3 SW (PW)

32544/2198/2122/1/32
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • personeelswerk
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het sociaal werk als Beroepspraktijk 3 SW (MW) - V
 • Bachelor in het sociaal werk als Beroepspraktijk 3 SW (SCW)
 • Bachelor in het sociaal werk als Beroepspraktijk 3SW (MW)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 19 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Postma Yvonne
Andere co-titularis(sen): De Kock Vicky, Gys Kathleen, Keulemans Anneke, Svensson Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 532,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 10,00

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd voor Beroepspraktijk 2 SW EN simultaan te volgen met Eindwerk (MW).

Korte omschrijving

De student loopt stage in een organisatie in het werkveld als stagiair maatschappelijk assistent om de nodige beroepscompetenties te ontwikkelen. Deze verdiepende stage maakt deel uit van de bachelorproef. Als sluitstuk van je opleiding maak je gedurende 13 weken stage deel uit van en functioneer je in een professionele organisatie. Binnen een gestructureerde en begeleide leersituatie, waarbij de eindresultaten zichtbaar en aanwijsbaar dienen te zijn, verwerf je zicht op je eigen functioneren. Als stagiair leer je de functie van maatschappelijk assistent - afstudeerrichting maatschappelijk werk in zijn verschillende aspecten uit te voeren. Ook deze stage kies en zoek je zelfstandig met de nodige ondersteuning. Een internationale stage behoort tot de mogelijkheden.

Via de leervorm reflectieve werkbegeleiding werk je aan een verdere uitdieping van de eigen beroepspersoonlijkheid en het professioneel handelen.

De student presteert gedurende een stageperiode van maximaal 13 weken een minimum van 400 stage-uren (dagen en uren per week zijn onderling af te spreken met de stageplaats).

Stageperiodes:
- 1e semester: van september tot december (in de herfstvakantie is stage lopen mogelijk)

- 2e semester: van februari tot juni (in de krokus- en paasvakantie is stage lopen mogelijk)

Voor meer specifieke informatie en richtlijnen zie Digitap Sociaal Werk Beroepspraktijk 3SW.

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je implementeert een emancipatorische basishouding tijdens je stage.
Je handelt zelfstandig vanuit de waarden en normen van de stageplaats.
Je verantwoordt je handelen vanuit een beroepsethisch discours.
OLR02-PW1-Arbeidsrelaties
Je implementeert inzichten in het functioneren van mensen in een arbeidsrelatie in functie van kwalitatieve arbeidsrelaties.
Je stimuleert evenwicht tussen de belangen van individu, organisatie en maatschappij d.m.v. reflectie en dialoog.
OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je implementeert juridische kennis in functie van een kwalitatief HR-beleid.
Je implementeert methodieken en instrumenten van het personeelswerk in functie van een kwalitatief HR-beleid.
OLR03-Communiceren
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je hanteert een professionele mondelinge communicatie.
Je hanteert geschikte communicatiemiddelen en -vormen.
OLR04-Samenwerken
Je bouwt interne en externe samenwerkingsverbanden uit.
Je implementeert intra-, interpersoonlijke en interculturele vaardigheden.
OLR05-Aansturen
Je implementeert inzicht in groepsdynamische processen in je handelen.
OLR06-Organisatie-perspectief
Je stuurt je handelen vanuit een analyse van de eigen rol, positie en mogelijkheden binnen de organisatie.
Je stuurt je handelen vanuit kennis van beleids- en beïnvloedingsstructuren.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je evalueert maatschappelijke ontwikkelingen en het sociaal beleid in functie van je handelen.
Je schat gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen op je handelen in.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je evalueert je handelen op basis van (praktijk-) wetenschappelijk onderzoek.
Je ontwikkelt een kritische en onderbouwde visie op je beroep.
OLR10-Actief en ondernemend
Je implementeert een actieve en ondernemende houding.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je implementeert een professionele werk- en leerhouding in functie van effectief handelen.
Je evalueert je professionele werk- en leerhouding in functie van effectief handelen.

Leerinhoud

De student werkt samen met de doelgroep van de stageplaats.

De student werkt samen met de actoren die betrokken zijn bij de stageplaats en bij het handelen van de stageplaats.

De student voert eenvoudige en complexe taken uit volgens de werkwijze van de organisatie.

De student werkt op een professionele manier samen met collega’s.

De student ontwikkelt zelfstandig werken in nauw overleg met de stageplaats.

De student ontwikkelt de geschikte communicatiestijl afgestemd op collega’s en cliënten.

De student is tegen het einde van de stage in staat om op het niveau van beginnende collega te functioneren.

De student leert deze zaken onder begeleiding en met respect voor het tempo van de organisatie.

De leervorm reflectieve werkbegeleiding is er op gericht de stage-ervaring tot leerervaring te maken. De reflectieve werkbegeleiding gebeurt in groep per afstudeerrichting, onder begeleiding van een supervisor. De leerervaringen worden hoofdzakelijk schriftelijk aangebracht door de studenten en vormen het uitgangspunt voor het wederzijds bevragen en het kritisch reflecteren. De eigen beroepspersoonlijkheid, de eigen competenties en het professioneel handelen staan hierbij centraal.

Voor meer specifieke informatie en richtlijnen zie Digitap Sociaal Werk Beroepspraktijk 3.

Begeleiding

De opleiding sociaal werk en de stageplaats hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid bij de begeleiding van je stage.

Begeleiding door de opleiding

Vanuit de opleiding zijn we verantwoordelijk voor je leerproces. We bewaken of je de nodige competenties kan behalen binnen de gegeven context. We doen dit door je een stagebegeleider toe te wijzen. Om het reflectief leren te begeleiden, krijg je een supervisor toegewezen. De stagebegeleider en de supervisor zijn dezelfde persoon.

De stagebegeleider is verantwoordelijk voor:
• de opvolging en het ondersteunen van het leerproces van de student;
• het verzorgen van de contacten met de stagementor/stagegever;
• de evaluatiemomenten van de stage;
• de administratieve opvolging van de student (evaluatiedocument en stage-uren).

Begeleiding door de stageplaats

De stagegever is verantwoordelijk voor het aanbieden van de nodige leerkansen en voor de algemene organisatie van de werkbegeleiding.

Dit omvat:
• het bezorgen van de risicoanalyse aan de student;
• het ondertekenen van de stageovereenkomsten;
• het mogelijkerwijze ter beschikking stellen van personeel en middelen;
• het bewaken dat de stagementor de taken naar best vermogen uitvoert (zie verder);
• het organiseren van het onthaal.

Ter plekke word je begeleid door een stagementor. Je stagementor heeft in principe het diploma van maatschappelijk assistent. Uitzonderingen zijn mogelijk mits overleg met het anker van je afstudeerrichting. De werkbegeleiding kan maximaal door twee personen worden opgenomen. Er is wel maar één eindverantwoordelijke voor je stage.

De werkbegeleiding moet erop gericht zijn het beroepsmatig handelen in de concrete werksituatie mogelijk te maken, waarbij je stagementor de opdrachten geeft en de regelingen treft in verband met de concrete werkuitvoering. Hij bespreekt met jou de methodische en technische aspecten van het werk. Het is daarbij de zorg van je stagementor dat dit zelfstandig optreden geen nadelen heeft voor het cliëntsysteem en/of de organisatie. De werkopdrachten moeten een onderdeel vormen van het dagelijkse werk van je stagementor. Een eventuele inschakeling in occasionele opdrachten mag dan ook slechts een bijkomstig karakter hebben. De werkbegeleiding moet een evolutie naar een autonoom beroepsmatig handelen stimuleren.

De stagementor is verantwoordelijke voor:
• opvolging van de student (onder andere via regelmatig overleg en feedback);
• het tijdig verwittigen van de supervisor bij moeilijkheden;
• het voorbereiden van de evaluatiemomenten met de student.

Studiematerialen (lijst)

Stagereglement Sociaal WerkVerplicht
Informatiebrochure Beroepspraktijk 3SWVerplicht
Studiewijzer Beroepspraktijk 3SW PWVerplicht
Reflecteren : leren van je ervaringen als sociale professionalVerplicht
 • Auteur: Geenen Marie-José
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren18,00 uren
Werkplekleren en/of stage400,00 uren
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Stage100,00Permanente evaluatie met een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie met de stagementor op vraag van de stagebegeleider in aanwezigheid van de student. De stagebegeleider bepaalt de quotatie, na overleg met de stagementor en aan de hand van het ingevulde evaluatiedocument.Voor de reflectieve werkbegeleiding en supervisie geldt een verplichte aanwezigheid. Elke afwezigheid moet de student wettigen. Bij ongewettigde afwezigheid wordt 1 punt van het totaalcijfer van het opleidingsonderdeel afgetrokken voor elke afwezigheid. Je kan enkel gewettigd afwezig zijn als je het nodige bewijsmateriaal uploadt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in Ibamaflex. Bij het niet tijdig indienen van het materiaal voor de bijeenkomst reflectieve werkbegeleiding of supervisie wordt 1 punt van het totaalcijfer van het opleidingsonderdeel afgetrokken per bijeenkomst. Stage in het 1e semester afleggen kan enkel mits toestemming van de trajectbegeleider.Wanneer de student de timing zoals gespecificeerd in de informatiebrochure niet naleeft en/of niet over een volledig stagedossier beschikt op de uiterste data mag de stage niet worden aangevat en kan de student bijgevolg een score van 0/20 toegekend krijgen voor het totale opleidingsonderdeel Beroepspraktijk 3SW PW.Aangezien in het opleidingsonderdeel stage voor de opleiding essentiële eindcompetenties worden getoetst, is het noodzakelijk dat de student alle stage-uren effectief presteert. Het niet volledig presteren van de stage-uren kan aanleiding geven tot een beoordeling van 0/20 voor het totale opleidingsonderdeel Beroepspraktijk 3SW PW. Voor meer specifieke informatie en richtlijnen zie Studiewijzer Beroepspraktijk 3SW PW en Stagereglement Sociaal Werk.