Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Beroepspraktijk 2 SW25384/2198/2122/1/62
Studiegids

Beroepspraktijk 2 SW

25384/2198/2122/1/62
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Postma Yvonne
Andere co-titularis(sen): De Kock Vicky, Gys Kathleen, Keulemans Anneke, Svensson Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar) of 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 336,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd voor Leergroep 1A EN geslaagd voor Leergroep 1B - Stage 1) OF geslaagd voor Leergroep en Beroepspraktijk 1SW-observatiestage) EN geslaagd of getolereerd voor Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 1 EN geslaagd of getolereerd voor Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Praktijkonderzoek OF geslaagd of getolereerd voor Praktijkonderzoek) EN (simultaan te volgen met Recht voor sociaal werk 2 OF geslaagd of getolereerd voor Recht voor sociaal werk 2) EN (simultaan te volgen met Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 3 OF geslaagd of getolereerd voor Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 3) EN (simultaan te volgen met Organisatiekunde OF geslaagd of getolereerd voor Organisatiekunde) EN ((simultaan te volgen met Sociaal cultureel handelen OF geslaagd of getolereerd voor Sociaal cultureel handelen) OF (simultaan te volgen met Methodiek maatschappelijk werk OF geslaagd of getolereerd voor Methodiek maatschappelijk werk) OF (simultaan te volgen met Arbeidsrecht OF geslaagd of getolereerd voor Arbeidsrecht)) .

Korte omschrijving

Gedurende minimum 8 weken met een minimum van 240u stage, draai je mee in een organisatie binnen het ruime werkveld met als doel om als stagiair maatschappelijk assistent de nodige beroepscompetenties te ontwikkelen. Deze stage heeft voornamelijk een oriënterend en explorerend karakter en is gericht op een eerste grondige kennismaking met de praktijk in alle facetten. Je kiest en zoekt zelf een stage, maar je krijgt de nodige begeleiding. Dit betekent concreet dat je gemiddeld 4 dagen stage loopt per week. Op vrijdag tijdens de stageperiode zijn er lessen voorzien, behalve de eerste stageweek.

Tijdens de stageperiode (mogelijks op een andere dag dan vrijdag) zijn verplichte bijeenkomsten voorzien voor de reflectieve werkbegeleiding. Voor de start van de stage is in grote groep een verplichte introductie voorzien van 1u rond de reflectieve werkbegeleiding. De reflectieve werkbegeleiding is er op gericht de stage-ervaring tot leerervaring te maken. De eigen beroepspersoonlijkheid, de eigen competenties en het professioneel handelen staan hierbij centraal.

Stageperiodes:
1ste semester: oktober tot december (in de herfstvakantie is stage lopen mogelijk)
2de semester: In het tweede semester is een alternatief traject (mits toestemming van de trajectbegeleidster) van februari tot mei (in de paasvakantie is stage lopen mogelijk).

Voor meer specifieke informatie en richtlijnen zie Digitap Sociaal Werk Beroepspraktijk 2SW.

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je toont een emancipatorische basishouding tijdens je stage.
Je toont inzicht in de waarden en normen van de stageplaats.
Je reflecteert over ethische kwesties m.b.t. het handelen op de stageplaats.
OLR02-Agogisch handelen
Je toont inzicht in de doelgroep van de stageplaats.
Je toont inzicht in de sociaal-agogische handelingsmodellen van de stageplaats.
Je handelt doelgericht en systematisch vanuit de analyse van een situatie.
Je reflecteert over sociaal-agogische handelingsmodellen van de stageplaats.
OLR03-Communiceren
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je hanteert een professionele mondelinge communicatie.
Je hanteert geschikte communicatiemiddelen en -vormen.
OLR04-Samenwerken
Je toont inzicht in interne en externe samenwerkingsverbanden van de stageplaats.
Je toont een actieve en constructieve houding tijdens overlegmomenten.
OLR06-Organisatie-perspectief
Je toont inzicht in de algemene werking van de stageplaats.
Je toont inzicht in de doelstellingen van de stageplaats.
Je toont inzicht in de positie van de stageplaats binnen het werkveld.
Je toont inzicht in het beleid van de stageplaats.
Je toont inzicht in je eigen rol en positie binnen de stageplaats.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je reflecteert over actuele tendensen m.b.t. je handelen op de stageplaats.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je toont een professionele houding tijdens je stage.
Je toont een kritische instelling ten aanzien van het eigen functioneren als beroepspersoon.
Je gebruikt de aangeboden begeleiding en feedback in functie van je leren.
Je toont een loyale opstelling t.a.v. de stageplaats.
Je toont effectiviteit in je handelen.

Leerinhoud

• De student komt in contact met de doelgroep van de stageplaats.

• De student komt in contact met de actoren die betrokken zijn bij de stageplaats en het handelen van de stageplaats.

• De student krijgt een beeld van de organisatie van de stageplaats.

• De student leert werken volgens de ethische waarden van het beroep.

• De student hanteert passende communicatievormen en – middelen.

• De student leert samenwerken in een professionele context.

• De student voert deeltaken uit die passen binnen het aanbod van de stageplaats.

• De student leert deze zaken onder begeleiding en met respect voor het tempo van de organisatie.

De reflectieve werkbegeleiding is er op gericht de stage-ervaring tot leerervaring te maken. De reflectieve werkbegeleiding gebeurt in groep per afstudeerrichting, onder begeleiding van een stagebegeleider. De opdrachten worden hoofdzakelijk schriftelijk aangebracht door de studenten en vormen het uitgangspunt voor de bijeenkomsten. De eigen beroepspersoonlijkheid, de eigen competenties en het professioneel handelen staan hierbij centraal.

Voor meer specifieke informatie en richtlijnen zie Studiewijzer Beroepspraktijk 2 SW en Stagereglement Sociaal Werk.

Begeleiding door de opleiding

Vanuit de opleiding zijn we verantwoordelijk voor je leerproces. We bewaken of je de nodige competenties kan behalen binnen de gegeven context. We doen dit door je een stagebegeleider toe te wijzen. Om het reflectief leren te begeleiden, krijg je een supervisor toegewezen (Reflectieve Werkbegeleiding) . De stagebegeleider en de supervisor zijn dezelfde persoon.

De stagebegeleider is verantwoordelijk voor:
• de opvolging en het ondersteunen van het leerproces van de student;
• het verzorgen van de contacten met de stagementor/stagegever;
• de evaluatiemomenten van de stage;
• de administratieve opvolging van de student (evaluatiedocumenten en stage-uren).

Begeleiding door de stageplaats

De stagegever is verantwoordelijk voor het aanbieden van de nodige leerkansen en voor de algemene organisatie van de werkbegeleiding.

Dit omvat:
• het bezorgen van de risicoanalyse aan de student;
• het ondertekenen van de stageovereenkomsten;
• het mogelijkerwijze ter beschikking stellen van personeel en middelen;
• het bewaken dat de stagementor de taken naar best vermogen uitvoert (zie verder);
• het organiseren van het onthaal.

Ter plekke word je begeleid door een stagementor. Je stagementor heeft in principe het diploma van maatschappelijk assistent. Uitzonderingen zijn mogelijk mits overleg met het anker van je afstudeerrichting. De werkbegeleiding kan maximaal door twee personen worden opgenomen. Er is wel maar één eindverantwoordelijke voor je stage.

De werkbegeleiding moet erop gericht zijn het beroepsmatig handelen in de concrete werksituatie mogelijk te maken, waarbij je stagementor de opdrachten geeft en de regelingen treft in verband met de concrete werkuitvoering. Hij bespreekt met jou de methodische en technische aspecten van het werk. Het is daarbij de zorg van je stagementor dat dit zelfstandig optreden geen nadelen heeft voor het cliëntsysteem en/of de organisatie. De werkopdrachten moeten een onderdeel vormen van het dagelijkse werk van je stagementor. Een eventuele inschakeling in occasionele opdrachten mag dan ook slechts een bijkomstig karakter hebben. De werkbegeleiding moet een evolutie naar een autonoom beroepsmatig handelen stimuleren.

De stagementor is verantwoordelijke voor:
• opvolging van de student (onder andere via regelmatig overleg en feedback);
• het tijdig verwittigen van de supervisor bij moeilijkheden;
• het voorbereiden van de evaluatiemomenten met de student.

Studiematerialen (lijst)

Stagereglement Sociaal WerkVerplicht
Informatiebrochure Beroepspraktijk 2SWVerplicht
Studiewijzer Beroepspraktijk 2 SW (Sociaal Werk)Verplicht
Reflecteren : leren van je ervaringen als sociale professionalVerplicht
  • Auteur: Geenen Marie-José
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges1,00 uren
Vormen van groepsleren13,00 uren
Werkplekleren en/of stage240,00 uren
Werktijd buiten de contacturen82,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Stage100,00Permanente evaluatie met een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie met de stagementor op vraag van de stagebegeleider in aanwezigheid van de student. De stagebegeleider bepaalt de quotatie, na overleg met de stagementor en aan de hand van het ingevulde evaluatiedocument.Voor de reflectieve werkbegeleiding en supervisie geldt een verplichte aanwezigheid. Elke afwezigheid moet de student wettigen. Bij ongewettigde afwezigheid wordt 1 punt van het totaalcijfer van het opleidingsonderdeel afgetrokken voor elke afwezigheid. Je kan enkel gewettigd afwezig zijn als je het nodige bewijsmateriaal uploadt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in Ibamaflex. Bij het niet tijdig indienen van het materiaal voor de bijeenkomst reflectieve werkbegeleiding of supervisie wordt 1 punt van het totaalcijfer van het opleidingsonderdeel afgetrokken per bijeenkomst. Stage in het 2e semester afleggen kan enkel mits toestemming van de trajectbegeleider.Wanneer de student de timing zoals gespecificeerd in de informatiebrochure niet naleeft en/of niet over een volledig stagedossier beschikt op de uiterste data mag de stage niet worden aangevat en kan de student bijgevolg een score van 0/20 toegekend krijgen voor het totale opleidingsonderdeel Beroepspraktijk 2SW.Aangezien in het opleidingsonderdeel stage voor de opleiding essentiële eindcompetenties worden getoetst, is het noodzakelijk dat de student alle stage-uren effectief presteert. Het niet volledig presteren van de stage-uren kan aanleiding geven tot een beoordeling van 0/20 voor het totale opleidingsonderdeel Beroepspraktijk 2SW. Voor meer specifieke informatie en richtlijnen zie Studiewijzer Beroepspraktijk 2SW en Stagereglement Sociaal Werk.