Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Stage27062/2199/2122/1/71
Studiegids

Stage

27062/2199/2122/1/71
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 16 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Riel Karolien
Andere co-titularis(sen): Devos Johan, Holvoet Flor, Horsmans Serge, Mariën Sven, Smets Marc, Van Camp Vincent, Van Eyken Koen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 480,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 53 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Stage is het sluitstuk van de opleiding toegepaste informatica met als doel alle verworven competenties geïntegreerd en gecombineerd in de praktijk om te zetten en te verbeteren. De stage bedraagt 60 dagen (min 15 weken) binnen een bedrijf en in een IT-gerelateerde context. Naast de vaardigheden om software te ontwikkelen, hechten we veel waarde aan de professionele ontwikkeling.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.6. Application Design
Ontwerpt een applicatie volgens de eigen gemaakte analyse en de geldende kwaliteitscriteria.
A.8. Sustainable Development
Heeft aandacht voor de duurzaamheid, schaalbaarheid en herbruikbaarheid van de geboden oplossing.
B.1. Design and Development
Ontwikkelt zelfstandig een applicatie met voldoende aandacht voor herbruikbaarheid en efficiëntie.
B.4. Solution Deployment
Neemt deel aan de installatie van de nodige softwarecomponenten en werkt installatieprocedures uit.
C.3. Service Delivery
Analyseert de methodes en tools gebruikt binnen de organisatie om performantie en beschikbaarheid te meten en identificeert deze die van toepassing kunnen zijn op de eigen applicatie.
C.4. Problem Management
Identificeert en lost zelfstandig problemen op tijdens de testfase en opleveringsfase.
E.2. Project and Portfolio Management
Neemt de verantwoordelijkheid op voor eigen taken en helpt andere teamleden indien nodig.
E.3. Risk Management
Identificeert veiligheidsrisico's en communiceert deze tijdig. Indien mogelijk worden er oplossingen aangereikt.
E.6. ICT Quality Management
Ontwikkelt een applicatie met zorg voor kwaliteit en formuleert aanbevelingen om deze kwaliteit te waarborgen.
E.7. Business Change Management
Identificeert de impact van de applicatie op de organisatie en bespreekt dit met de projectleider.
E.8. Information Security Management
Implementeert de acties die moeten ondernomen worden om optimale veligheid te garanderen. Implementeert authorisatierollen en principes indien nodig.
F.1. Taakanalyse
Analyseert de methodes en tools gebruikt binnen de organisatie om performantie en beschikbaarheid te meten en identificeert deze die van toepassing kunnen zijn op de eigen applicatie.
Implementeert de acties die moeten ondernomen worden om optimale veligheid te garanderen. Implementeert authorisatierollen en principes indien nodig.
Maakt analyses die betrekking hebben op een specifieke context en reikt oplossingen aan die rekening houden met de specifieke behoeften van de eindgebruikers en de andere randvoorwaarden.
Ontwikkelt zelfstandig een applicatie met voldoende aandacht voor herbruikbaarheid en efficiëntie.
Onderzoekt de acties die moeten ondernomen worden om optimale veligheid te garanderen.
F.2. Strategisch handelen
Handelt vanuit een strategisch oogpunt en lost problemen op alvorens ze zich stellen.
Heeft aandacht voor de duurzaamheid, schaalbaarheid en herbruikbaarheid van de geboden oplossing.
Identificeert de impact van de applicatie op de organisatie en bespreekt dit met de projectleider.
Identificeert veiligheidsrisico's en communiceert deze tijdig. Indien mogelijk worden er oplossingen aangereikt.
Werkt zelfstandig een projectplanning uit en volgt de deadlines op.
G.1. Mondelinge communicatie
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen een professionele context.
Merkt communicatieproblemen op en voert gepaste aanpassingen door.
Merkt problemen op tijdens overlegmomenten en zoekt actief naar oplossingen en alternatieven.
Werkt samen op een positieve manier (conflicten beheersen, gesprekken voeren, presenteren, onderhandelen, overtuigen en sensitief reageren).
G.2. Schriftelijke communicatie
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen een professionele context.
Gebruikt professionele communciatie (spelling/grammatica, e-mails, tools)
G.3. Relatiewerking
Communiceert vlot met alle betrokken teamleden en bouwt positieve professionele relaties op
Weegt de noden van de eindgebruiker af t.o.v. de haalbaarheid van het product.
Gaat op een professionele en zelfstandige manier om met de betrokkenen van het project
G.4. Teamwerking en Leiderschap
Neemt de verantwoordelijkheid op voor eigen taken en helpt andere teamleden indien nodig.

Leerinhoud

De student volgt een stage van 60 werkdagen bij een binnenlands of buitenlands bedrijf. De stage omvat een volledig project waarbij planning, analyse, (technische)implementatie, testen en documenteren aan bod komt. De stage wordt opgevolgd op basis van een timesheet en 2 stagebezoeken en wordt afgesloten met een stageverdediging.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:

De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage480,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00Beoordeling door stagebedrijf op softskills en technische skills.
Verplichte deelname aan de ingeplande infosessies om te kunnen deelnemen aan de stage.
Zie studiewijzer voor meer informatie.

Toetsing (tekst)

Indien de student een tekort heeft op één of meerdere onderdelen (Technische skills of Soft skills), krijgt de student automatisch een FAIL voor dat deelcijfer en dus ook voor het volledige opleidingsonderdeel. Tijdens de 2de examenkans kan een student het tekort op stage niet hernemen. Indien de student wel geslaagd is voor Final Project, kan deze een verkorte stage (30 werkdagen) opnemen in semester 1 van het volgende academiejaar. Indien de student ook niet geslaagd is voor Final Project, dient hij de ganse stage van 60 werkdagen opnieuw te hernemen in het volgende academiejaar.  

De student mag maximaal 6 studiepunten opnemen aan andere opleidingsonderdelen die gelijktijdig geprogrammeerd worden met Final Project en Stage (m.a.w. in één en hetzelfde semester).

Zowel voor het eerste semester als het tweede semester is er een aanvraagprocedure voor de stages met strikte deadlines. Alle informatie en deadlines zijn te vinden op digitap. Een laattijdige indiening van de aanvraag, bijkomende gevraagde informatie of het stagecontract, leidt tot een -2 (op 20) voor stage. Wanneer de student de redelijke termijn van indienen heeft overschreden, kan het stageteam beslissen de stage te weigeren en uit te stellen naar het volgende semester.

Final Project en Stage kan op uitzonderlijke basis in semester 1 georganiseerd worden mits de student uiterlijk 31 Mei van het voorafgaand academiejaar aan de stagecoördinator heeft gemeld dat hij vervroegd wenst af te studeren én de vooropgestelde procedure volgt.

Alle info is terug te vinden op digitap.