Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Project analysis35087/2199/2122/1/60
Studiegids

Project analysis

35087/2199/2122/1/60
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de elektronica-ICT als Project analysis
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Houtven Patrick
Andere co-titularis(sen): Bracke Jerry, Casal Mosteiro Kelly, De Vos Jeroen, De Vries Thomas, Guldentops Jan, Van Eyken Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Systeemanalyse OF (geslaagd voor Object oriented programming OF geslaagd voor Object oriented programming OF geslaagd of getolereerd voor Object oriented programming OF (geslaagd voor Objectgeoriënteerd programmeren 1 A EN geslaagd voor Objectgeoriënteerd programmeren 2 A) OF geslaagd of getolereerd voor Electronics) EN (eerder ingeschreven voor Software analysis) OF eerder ingeschreven voor Systeemanalyse OF eerder ingeschreven voor Gegevens- en systeemanalyse EN ((simultaan te volgen met Business project OF simultaan te volgen met Informatica Project OF simultaan te volgen met Software Security &Testing OF simultaan te volgen met Software project OF simultaan te volgen met Security project OF simultaan te volgen met IoT project) OF (eerder ingeschreven voor Business project OF eerder ingeschreven voor Informatica Project OF eerder ingeschreven voor Software Security &Testing OF eerder ingeschreven voor Software project OF eerder ingeschreven voor Security project OF eerder ingeschreven voor IoT project)) EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Dit vak bestaat uit 3 onderdelen waarin studenten mondeling en schriftelijk communiceren met de opdrachtgever van een case. Daarnaast worden projectmethodologieën van IT projecten aangeleerd en zal de student een analyseproject uitvoeren. In dit vak zal de student kennis maken met de externe opdrachtgever van het project en zullen zij onder begeleiding van de lectoren het project opstarten. Zij zullen de scope en requirements moeten verduidelijken en vastleggen, alsook de huidige situatie en probleemstelling van de opdrachtgever moeten analyseren.
De studenten voeren in teamverband een analyseproject uit. Daarnaast wordt er ook een blueprint opgesteld die zowel een functionele als technische analyse bevat. Dit is een eerste praktische toepassing van projectmanagement en analyse en bereidt de student reeds voor op het final project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.4. Product or Project Planning
Onderscheidt de verschillende fases van een project en hun eigenschappen.
B.1. Design and Development
Ontwerpt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
B.2. Systems Integration
Identificeert positieve en negatieve effecten op een bestaande organisatie bij ingebruikname van een nieuwe toepassing.
B.3. Testing
Beschrijft verschillende soorten testen (functionele, integratie, performantie, bruikbaarheid, stress, enz.)
B.5. Documentation Production
Documenteert behoeften en vereisten voor een nieuw product of project en stelt er specificaties en een planning voor op.
D.7. Sales Management
Beschrijft de selectieprocedure van projecten.
E.4. Relationship Management
Identificeert stakeholders en hun belang bij het project.
F.1. Taakanalyse
Identificeert positieve en negatieve effecten op een bestaande organisatie bij ingebruikname van een nieuwe toepassing.
Ontwerpt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
Stelt een realistisch projectplan op met aandacht voor alle betrokkenen en factoren. 
Analyseert en beschrijft het huidige proces, probleemstelling, doelstelling en context van het project.
Houdt bij de analyse en het ontwerp rekening met de stakeholders en hun belang bij het project.
Ondervindt en evalueert ontwikkelingsmethodologieën
Ondervindt en evalueert inschattingstechnieken
Beschrijft de selectieprocedure van projecten.
Onderscheidt de verschillende fases van een project en hun eigenschappen.
Identificeert stakeholders en hun belang bij het project.
F.2. Strategisch handelen
Identificeert stakeholders en hun belang bij het project.
G.1. Mondelinge communicatie
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Drukt zich vloeiend en spontaan uit zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Gebruikt de taal flexibel en effectief voor professionele doeleinden.
Neemt interviews af met oog voor niveau klant en nodige functionele en technische vereisten
Creëert bondige toespraak om klant te overtuigen
Ondervindt en evalueert inschattingstechnieken
Ondervindt en evalueert ontwikkelingsmethodologieën
Creëert presentaties en past deze aan aan het doelpubliek
G.2. Schriftelijke communicatie
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Creëert presentaties en past deze aan aan het doelpubliek
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext.
G.3. Relatiewerking
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 

Leerinhoud

Projectmethodologieën en de fases van een project

Communicatietechnieken zoals pitchen, presenteren, formeel schrijven, interviewen, ...

Analyse en ontwerp in de vorm van een blueprint

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Vormen van groepsleren22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen110,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00digitaal examen project methodology
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00Mondelinge & schriftelijke communicatie (formeel schrijven, presenteren, pitchen, interviewen,..)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00digitaal examen project methodology
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Mondelinge & schriftelijke communicatie (formeel schrijven, presenteren, pitchen, interviewen,..)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Het opstellen van een blueprint

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid. 

Indien de student een tekort heeft op het toetsonderdeel "Mondelinge & schriftelijke communicatie" of "Het opstellen van een blueprint", krijgt de student automatisch een tekort voor het volledige opleidingsonderdeel.

Indien de student 2 keer of meer ongewettigd of gewettigd afwezig is op de lessen van de blueprint, krijgt de student een 0 op dit onderdeel.


Testen:
Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands-on permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.


Opdrachten:
Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming op voorhand kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.