Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Pedagogiek23985/2200/2122/1/12
Studiegids

Pedagogiek

23985/2200/2122/1/12
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smajli Emine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. Je volgt dit olod in zelfstudie.

In dit olod maak je in eerste instantie kennis met opvoeding en de verschillende dimensies ervan. Daarnaast staan we stil bij de opvoedingssystemen: het kind, de ouder/opvoeder en de bredere context. Ook de maatschappelijke veranderingen rond opvoeding komen uitgebreid aan bod en we maken kennis met verschillende visies vanuit de inzichten die de historische psychologie, pedagogiek en sociologie ons aanreiken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
een doorverwijsverslag schrijven, inclusief advies, gericht aan de ouders voor een gegeven problematische opvoedingssituatie
Praktijkonderzoek
de verschillen en overeenkomsten tussen methoden voor het oplossen van problemen en het hanteren van conflicten in eigen woorden uitleggen (bv. Tipel P, geweldloos verzet…)
in een concrete opvoedingssituatie (casus) gemotiveerd aangeven welke soort opvoedingssteun (opvoedingsvoorlichting, emotionele steun, sociale steun…) het beste gegeven kan worden
op basis van een casus motiveren welk opvoedingsmodel van toepassing is op de gegeven opvoedingssituatie
Psychologische praktijk
beoordelen of het opvoedingsaanbod in een concrete opvoedingssituatie (casus) gepast is
de belangrijkste opvoedingstaken van een ouder in eigen woorden uitleggen (bv. er zijn als opvoeder, aangaan van een ouder-kindrelatie…)
de invloed van recente, internationale, maatschappelijke veranderingen op het opvoeden in eigen woorden uitleggen
de samenhang tussen variabelen die opvoeding beïnvloeden volgens verschillende opvoedingsmodellen omschrijven
de stagnerende opvoedingsprocessen (P.O.S., kind met een beperking, echtscheiding…) in een casus beschrijven
een concrete pedagogische vraag (casus) analyseren volgens een gegeven schema (dagschema, SRC-schema)
het onderscheid tussen een problematische opvoedingssituatie en een volledige pedagogische verwaarlozing in eigen woorden uitleggen
op basis van een concrete opvoedingssituatie (casus) de opvoedingsvraag duidelijk beschrijven
verschillen en overeenkomsten tussen verschillende visies op problemen oplossen en conflicten hanteren aangeven (bv. Gordon, zevenstappenplan van Barkley…)
verschillende variabelen die opvoeding beïnvloeden benoemen
Rollen opnemen
in een situatie waarin sprake is van een stagnerend opvoedingsproces (P.O.S., kind met een beperking, echtscheiding…) schriftelijke adviezen formuleren naar de ouders

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- cursus 'Pedagogiek'
- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)100,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht