Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Psychodiagnostische methoden I27962/2200/2122/1/12
Studiegids

Psychodiagnostische methoden I

27962/2200/2122/1/12
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhaeghe Ivan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 200,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Statistiek 1 (5ECTS).

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. Je volgt dit olod in zelfstudie.

Psychodiagnostiek is een gesystematiseerde en theoretisch onderbouwde manier om te komen tot het beschrijven, classificeren, voorspellen en verklaren van gedrag in de brede zin van het woord, aan de hand van daartoe ontwikkelde instrumenten: testen, vragenlijsten, observatieschalen…

Psychodiagnostiek is nauw verwant met psychometrie: het geheel van statistische theorieën en daaruit afgeleide bewerkingen die nodig zijn bij de constructie en het gebruik van goede, d.w.z. betrouwbare en valide psychodiagnostische instrumenten.
Binnen het olod Psychodiagnostische methoden 1 wordt de basiskennis aangereikt die de student in staat moet stellen elk psychodiagnostisch instrument in zekere mate op zijn waarde te kunnen beoordelen. Dit kunnen we als volgt samenvatten:
Na een kort overzicht van enkele belangrijke historische ontwikkelingen binnen deze jonge discipline bespreken we twee belangrijke invalshoeken binnen de psychodiagnostiek: de klinische en de statistische benadering.

We gaan in op de essentiële kenmerken, de constructie en de toepassingsmogelijkheden van psychodiagnostische instrumenten. Aansluitend geven we een beknopt overzicht van het brede spectrum van psychodiagnostisch materiaal, telkens geïllustreerd aan de hand van enkele voorbeelden: instrumenten voor het beoordelen van prestatieniveau (bv. intelligentie), gedrags- en persoonlijkheidseigenschappen.

We bespreken de basiselementen van elk psychodiagnostisch instrument: de items, en hoe de antwoorden op deze items in cijfers worden uitgedrukt. We leggen de algemene procedures uit bij een testafname en bij de verwerking van de resultaten. We gaan in op de betekenis en interpretatie die hieraan gegeven kan worden.
Tenslotte gaan we dieper in op de essentiële aspecten die de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten bepalen: normering, betrouwbaarheid en validiteit.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Praktijkonderzoek
de betekenis van de noties sensitiviteit, specificiteit en positief predictieve waarde m.b.t. (psycho-)diagnostische instrumenten in eigen woorden uitleggen
de betekenis van de verschillende vormen van validiteit in eigen woorden uitleggen
de evaluaties van tests in de COTAN en andere testbeoordelingssystemen in eigen woorden uitleggen
de toepassingsmogelijkheden van psychodiagnostische instrumenten bij het onderzoek van individuen, bij de beoordeling van groepen en bij de beoordeling van de invloed van situaties en methoden in eigen woorden uitleggen 
de verschillende stappen in de klassieke procedure voor de constructie van een psychodiagnostisch instrument weergeven
de verschillende vormen die testitems kunnen aannemen in eigen woorden uitleggen
het verband tussen betrouwbaarheid en validiteit in eigen woorden uitleggen
in eigen woorden uitleggen waarom validiteitscijfers bij psychodiagnostische instrumenten vaak eerder laag uitvallen
psychodiagnostische instrumenten plaatsen in het overzichtsschema
de manier om de impact van de verschillende variabelen (testcontext, proefleider, cliënt) in het diagnostisch proces maximaal gunstig te beïnvloeden om tot een zo optimaal mogelijk diagnostisch proces te komen in eigen woorden uitleggen
de verschillende soorten afgeleide testscores, betrouwbaarheidsintervallen, verschilscores, base rates correct interpreteren
het concept betrouwbaarheid en de diverse procedures uit de klassieke testtheorie die bij de testconstructie gehanteerd worden om betrouwbaarheid van een instrument te onderzoeken in eigen woorden uitleggen
betrouwbaarheids- en validiteitscijfers van psychodiagnostische instrumenten correct interpreteren
het basismodel om predictieve validiteit en begripsvaliditeit (betrekenisanalyse en begripsvalidering) te bepalen in eigen woorden uitleggen
Psychologische praktijk
de onderscheiden doelen (beschrijven, classificeren, voorspellen, verklaren) van psychodiagnostiek in eigen woorden uitleggen   
het belang van grondige gedragsobservatie bij het uitvoeren van formele testdiagnostiek in de context van een (klinisch) diagnostisch onderzoek illustreren aan de hand van voorbeelden
de relevantie van historische ontwikkelingen in de benadering van psychisch functioneren, psychopathologie en psychodiagnostiek voor de hedendaagse benadering van psychodiagnostiek in eigen woorden uitleggen
de ontwikkeling van het intelligentieconcept vanuit psychometrisch perspectief en de gevolgen hiervan voor de testconstructie schetsen
het spanningsveld tussen de statistische en de klinische benadering, de voor- en nadelen en de toepassingsmogelijkheden van beide benaderingen kritisch bespreken
de relevantie van de noties cultuurvrij / niet-cultuurvrij t.a.v. psychodiagnostische instrumenten in eigen woorden uitleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- cursus 'Psychodiagnostische methoden 1'
- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)200,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen