Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Ontwikkelingspsychologie729/2200/2122/1/52
Studiegids

Ontwikkelingspsychologie

729/2200/2122/1/52
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Spegelaere An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. Voor dit olod volg je de lessen van het olod 'levenslooppsychologie' (3 ECTS) uit het nieuwe curriculum.

Tijdens dit olod zal de hele levenscyclus worden belicht. Er wordt een systematisch overzicht gegeven van hoe de mens evolueert van de wieg tot het graf. In elke levensfase wordt aandacht besteed aan de lichamelijke ontwikkeling voor zover die relevant is voor het gedrag, aan de evolutie op cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Tevens wordt er ingezoomd op specifieke thema's zoals de taalontwikkeling, de ontwikkeling van de kindertekening, zindelijk worden... Dit alles wordt ingeleid door een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingstheorieën en algemene visies op ontwikkeling. De verschillende hoofdstukken vertrekken vanuit wetenschappelijke bevindingen maar leggen ook de link naar de praktische bruikbaarheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
een observatieverslag van een observatie van een kind of jongere opstellen
vaktermen uit de ontwikkelingspsychologie correct hanteren
Kritisch reflecteren
kritisch reflecteren over het eigen handelen in het gehele observatieproces
Psychologische praktijk
concreet geobserveerd gedrag van een kind of jongere geïntegreerd interpreteren aan de hand van de ontwikkelingsdomeinen
de belangrijkste factoren die een invloed hebben op de ontwikkeling en hun onderlinge samenhang toelichten
de belangrijkste ontwikkelingspsychologische theorieën in eigen woorden uitleggen (bv. Piaget, Erikson, Bowlby…)
de evolutie in het ontwikkelingspsychologisch denken in eigen woorden uitleggen
op basis van de verschillende ontwikkelingsdomeinen (bv. sociale ontwikkeling, taalontwikkeling…) een casus interpreteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving
- handboek: Craeynest, P. (2018). Psychologie van de levensloop, inleiding in de ontwikkelingspsychologie. Leuven, België: Acco
OF: handboek van academiejaar 2019-2020 of 2020-2021

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)24,00 uren
  • Opmerking: Je volgt de lessen van het olod 'levenslooppsychologie' (3 ECTS) uit het nieuwe curriculum.
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarReflectieopdracht10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeReflectieopdracht10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen