Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Statistiek 2 (4ECTS)35556/2200/2122/1/91
Studiegids

Statistiek 2 (4ECTS)

35556/2200/2122/1/91
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Laureys Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Statistiek 1 (5ECTS).

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. Voor dit olod volg je de lessen van het olod 'statistiek 2' 6 ECTS uit het nieuwe curriculum. Let op: deze lessen worden georganiseerd in semester 1!

In het opleidingsonderdeel Statistiek 2 bieden we een introductie in de hypothesetoetsing aan. Deze introductie wordt aangevuld met wisselende toetsingssituaties, die complexer worden. Voor elke toetsingssituatie bieden we een parametrische en een non-parametrische toets aan. We vertrekken vanuit één populatie en schakelen over naar twee populaties. We bespreken de onafhankelijke en afhankelijke versie van de t-toets. We evolueren naar drie of meer populaties, zowel in onafhankelijke als in afhankelijke vorm.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Praktijkonderzoek
de basisprincipes van de inductieve statistiek in eigen woorden uitleggen
de gepaste inductieve statistische techniek selecteren in functie van het type populatie (afhankelijk vs onafhankelijk), de alternatieve hypothese en nulhypothese, en het meetniveau van de variabelen
de keuze voor eenzijdig of tweezijdig toetsen verantwoorden
de resultaten van de statistische analyse correct interpreteren in functie van de nulhypothese en de resterende onzekerheid (type I en type II fouten)
de resultaten van de statistische analyse correct rapporteren in functie van de onderzoeksvraag en hypothesen
een SPSS-output correct kunnen interpreteren in functie van de nulhypothese en de resterende onzekerheid (type I en type II fouten)
eigenschappen van kansverdelingen en frequentieverdelingen toepassen bij data-analyse
in een wetenschappelijke (inter)nationale publicatie in het psychologisch werkveld de statistische analyses correct interpreteren
non-parametrische toetsen (m.i.v. hun betrouwbaarheidsintervallen) hanteren om de nulhypothese te toetsen (bv. spearman correlatie, wilcoxon rangtekentoets…)
parametrische toetsen (m.i.v. betrouwbaarheidsintervallen) hanteren om de nulhypothese te toetsen (bv. t-toets, anova)
Psychologische praktijk
het principe en belang van hypothesetoetsing in eigen woorden uitleggen
op basis van een onderzoeksvraag de alternatieve hypothese en de nulhypothese kunnen formuleren
Rollen opnemen
de werkwijze bij het oplossen van een oefening, gebruikmakend van inductieve statistiek, in eigen woorden inzichtelijk uitleggen aan medestudenten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving
- handboek: Vanhoomissen, T., Valkeneers, G. (2019). Inductieve statistiek in de gedragswetenschappen. Leuven, België: Acco. ISBN 9789463791540
OF: handboek van academiejaar 2020-2021

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
  • Opmerking: Je volgt de lessen van het olod 'statistiek 2' 6 ECTS uit het nieuwe curriculum. Let op: deze lessen worden georganiseerd in semester 1!
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets15,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets15,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht