Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Statistiek 1 (5ECTS)34184/2200/2122/1/03
Studiegids

Statistiek 1 (5ECTS)

34184/2200/2122/1/03
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Laureys Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In academiejaar 2021-2022 wordt dit olod uitdovend georganiseerd. Voor dit olod volg je de lessen van het olod 'statistiek 1 (6 ECTS)' uit het nieuwe curriculum.

Verschillen jongens of meisjes in aanleg voor wiskunde? De vraagstelling van een onderzoek vloeit dikwijls voort uit een probleem of een theorie. Hoewel omstreden bestaat deze theorie in het geval van de aanleg voor wiskunde. Deze theorie stelt dat verschillen in aanleg voor wiskunde bij jongens en meisjes voortkomen uit biologisch bepaalde specifieke cognitieve functies, zoals visueel-ruimtelijke capaciteiten. Is deze theorie plausibel? In het opleidingsonderdeel Statistiek 1 formuleren we onderzoeksvragen, verzamelen en verwerken we de onderzoeksgegevens. We voeren bewerkingen uit op de verzamelde data. Als hulpmiddel hierbij hanteren we SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Eén ding is zeker: wil de theorie houdbaar zijn, dan moet ook empirisch worden aangetoond dat jongens meer of minder aanleg hebben voor wiskunde dan meisjes.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
onderzoeksresultaten in enkele coherente zinnen weergeven
Praktijkonderzoek
de diverse (7) fasen van het onderzoek weergeven
de kenmerken van diverse beschrijvende statistische technieken (centrale waarden, spreidingsmaten…) in eigen woorden uitleggen
de output van SPSS met betrekking tot de onderzoeksgegevens van een onderzoek in het psychologisch werkveld (centrale maten, spreidingsmaten, correlatie en regressie) interpreteren
de statistische samenhang tussen twee variabelen berekenen, zowel handmatig als op de wijze gehanteerd binnen SPPS
in de context van een concrete onderzoeksvraag alternatieve berekeningsmethoden weergeven voor de berekening van centrale waarden, spreidingsmaten, correlatie en regressie
in de context van een concrete onderzoeksvraag de bruikbaarheid van visuele voorstellingen uit SPSS (grafieken…) verklaren
in een concrete casus de (ethische) risico’s van de statistiek aangeven
in een concrete onderzoeksvraag de afhankelijke en onafhankelijke variabelen aangeven
in een wetenschappelijke (inter)nationale publicatie binnen het psychologisch werkveld beoordelen of de gehanteerde statistische technieken op de juiste wijze zijn gehanteerd
inzicht in de relatie tussen twee variabelen aantonen
motiveren welke onderzoeksmethoden in een concreet onderzoek worden gehanteerd
op basis van statistische gegevens in het psychologisch werkveld beredeneren welke berekeningen moeten worden uitgevoerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden
sterke en zwakke punten van de diverse vormen van steekproeftrekking aan de hand van een concrete casus uitleggen
Psychologische praktijk
de rol van de statistiek binnen het psychologisch onderzoek weergeven
een wetenschappelijke stelling of publicatie op basis van voorgestelde criteria evalueren
in een concreet onderzoek onderbouwen of er sprake is van 'betrouwbaarheid' en 'validiteit'

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving
- handboek: Valkeneers, G. (2018). Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen. Leuven, België: Acco. ISBN 9789463447744
OF: handboek van academiejaar 2019-2020 of 2020-2021

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)32,00 uren
  • Opmerking: Je volgt de lessen van het olod 'statistiek 1 (6 ECTS)' uit het nieuwe curriculum.
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)93,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen