Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Bachelorproef29583/2200/2122/1/30
Studiegids

Bachelorproef

29583/2200/2122/1/30
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hellemans Yannick
Andere co-titularis(sen): Pazmany Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 250,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

De bachelorproef neemt de vorm aan van een praktijkgericht onderzoek. Je doorloopt zelfstandig de verschillende fasen van het praktijkonderzoek. In samenspraak met de promotor formuleer je een onderzoeksvraag die je theoretisch kadert. Je ontwerpt een onderzoeksplan dat je vervolgens uitvoert. Je analyseert en interpreteert de resultaten zodat je een antwoord kan formuleren op de onderzoeksvraag. Je verwerkt je praktijkonderzoek in een rapport dat je opstelt volgens de principes van een wetenschappelijk artikel. Tijdens de mondelinge verdediging ga je dieper in op je praktijkonderzoek en de inzichten die je opdeed, en verantwoord je de keuzes die je maakte.

De te volgen afspraken en richtlijnen rond de organisatie en toetsing van de bachelorproef zijn te raadplegen in de bachelorproefbrochure (zie Digitap).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
mondeling communiceren over het gevoerde praktijkonderzoek
op gepaste wijze feedback geven
op gepaste wijze feedback vragen
schriftelijk communiceren over het gevoerde praktijkonderzoek volgens de principes van een wetenschappelijk artikel
Kritisch reflecteren
kritisch reflecteren op het eigen onderzoeksmatig handelen
Praktijkonderzoek
de verzamelde data op gepaste wijze analyseren
gemaakte keuzes concreet verantwoorden
het onderzoeksplan correct uitvoeren
het onderzoeksplan kritisch en flexibel bijsturen op basis van de continue monitoring van de uitvoering ervan
in functie van de onderzoeksvragen en het onderzoeksdoel een onderzoeksplan opstellen
kritisch reflecteren op het onderzoeksproces
op basis van een interpretatie van de analyse een gemotiveerd antwoord op de onderzoeksvraag formuleren
op basis van het praktijkonderzoek suggesties voor de praktijk doen
Psychologische praktijk
de aanleiding van het praktijkonderzoek verwoorden
een literatuurstudie uitvoeren, gebruik makend van internationale, recente en accurate bronnen in functie van de onderzoeksvragen en het onderzoeksdoel
het onderzoeksdoel formuleren in lijn met de probleembeschrijving
onderzoeksvragen formuleren aansluitend bij het onderzoeksdoel en de probleembeschrijving
op basis van een probleemanalyse van het praktijkprobleem een probleembeschrijving opstellen
Rollen opnemen
het gevoerde onderzoek als expert correct toelichten aan het doelpubliek
indien nodig afwijken van je planning
medeverantwoordelijkheid opnemen voor de resultaten van en het verloop van het onderzoeksproces
zelfstandig initiatief nemen in het vorm geven van het onderzoeksproces

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- bachelorproefbrochure
- schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen230,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00Voor dit olod zijn er modaliteiten om vervroegd af te studeren.
Zie bachelorproefbrochure op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00Zie bachelorproefbrochure op Digitap.

Toetsing (tekst)

Bepalingen m.b.t. het vroegtijdig beëindigen van de bachelorproef:
Indien de opleiding, promotor en/of de student beslist de bachelorproef stop te zetten, kan er geen
nieuw bachelorproefvoorstel worden ingediend in het lopende academiejaar. Het opleidingshoofd kan,
als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden en
indien het inrichten van een nieuwe bachelorproef organisatorisch mogelijk is.

Bepalingen m.b.t. het indienen van het bachelorproefvoorstel:
Indien de student het bachelorproefvoorstel niet ten laatste op de deadline indient, worden twee
punten van de totaalscore voor het olod afgetrokken. Indien de student niet ten laatste 10 werkdagen
na deze deadline een bachelorproefvoorstel heeft ingediend, kan hij niet meer deelnemen aan het
olod tijdens het lopende academiejaar. Hij behaalt dan een 0/20 voor het olod.

Bepalingen m.b.t. het hernemen van het olod Bachelorproef:
Wanneer de student beslist om verder te werken aan het praktijkonderzoek zoals beschreven in het
bachelorproefvoorstel dat hij het vorige academiejaar indiende, dan dient de student geen nieuw
bachelorproefvoorstel in te dienen. De student volgt alle regels en deadlines zoals vermeld in deze
brochure.
Wanneer de student beslist om voor het olod Bachelorproef een praktijkonderzoek met een nieuw
onderwerp te beginnen, dan volgt hij hiervoor de procedure zoals beschreven in deze brochure,
inclusief het indienen van een nieuw bachelorproefvoorstel.

Bepalingen m.b.t. de begeleidingsgesprekken:
De student is verplicht aanwezig op minstens 4 begeleidingsgesprekken met de
bachelorproefbegeleider en op het gesprek tussen hemzelf, de promotor en de
bachelorproefbegeleider. Tijdens deze gesprekken levert hij een actieve bijdrage. Na elk gesprek vult
hij het logboek aan.
Bij gewettigde afwezigheid, zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement, volgt de student
de procedure voor het melden en wettigen van afwezigheid zoals aangegeven in het onderwijs- en examenreglement en verwittigt hij de bachelorproefbegeleider via e-mail ten laatste de dag van de
begeleiding. In geval van gewettigde afwezigheid, wordt het begeleidingsgesprek verplaatst naar een
andere dag. De student neemt de dag na de laatste dag van zijn afwezigheid hiervoor contact op met
de bachelorproefbegeleider en plant een nieuw begeleidingsgesprek.
Bij een ongewettigde afwezigheid op één of meerdere van de vier verplichte begeleidingsgesprekken
behaalt de student de score nul (0) voor de beoordeling van het onderdeel ‘proces’ (zie verder
‘evaluatie’).

Bepalingen m.b.t. het indienen van het rapport:
Bij het te laat indienen van het rapport op papier en/of via Digitap, kan de student nog maar maximum
50% van de maximale score op het rapport behalen. Indien een rapport twee weken na de deadline of
later wordt ingediend, wordt sowieso de score nul (0) toegekend voor het opleidingsonderdeel.
Indien het rapport niet tijdig op papier en/of via Digitap wordt ingediend, kan geen mondelinge
verdediging worden georganiseerd. De student behaalt dan de score nul (0) op de mondelinge
verdediging.

Bepalingen m.b.t. plagiaat:
Elk rapport wordt na indiening door de opleiding gecontroleerd op plagiaat (definitie: zie schrijf- en
presenteerwijzer op Digitap) via TurnItIn op Digitap. Plagiaat wordt beschouwd als examenfraude
conform het onderwijs- en examenreglement. Indien na deze controle een vermoeden van plagiaat
ontstaat, start de procedure rond examenfraude conform het onderwijs- en examenreglement.