Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Integratiestage29486/2200/2122/1/30
Studiegids

Integratiestage

29486/2200/2122/1/30
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 16 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Frederix Lode
Andere co-titularis(sen): Cluyts Johan, Deglein Linde, Fiers Sabine, Geerts Inneke, Haertjens Aster, Lamers Lex, Rasenberg Laura, Smajli Emine, Valk Marie-Fleur, Vandenberghe Charlotte, Van Dingenen Arno
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 415,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

De derde stage in de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie is de Integratiestage. In de integratiestage toon je aan dat je de verworven kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes geïntegreerd en geïnternaliseerd hebt en daarbij ook beschikt over een passende beroepsattitude. Zo laat je zien dat je klaar bent om te starten als beginnend beroepsbeoefenaar. De nadruk ligt op zelfstandig handelen met minimale begeleiding, in een complexe en gespecialiseerde context. Je loopt een stage van 10 weken (400 uren) in één van de werkvelden van de toegepaste psychologie. Je kiest zowel het werkveld als de stageplaats zelf. De stage-evaringen worden ondersteund door 3 supervisiegesprekken, waarin je het leren uit de stage zal verbreden en verdiepen. Tenslotte reflecteer je voor én na de stage over je professionele identiteit en je leerkansen.

De te volgen afspraken en richtlijnen rond de organisatie en toetsing van de stage zijn te raadplegen in de stagebrochure en het stagereglement (zie Digitap).

De hogeschool gaat ervan uit dat alle stageplaatsen het hele academiejaar alert zullen moeten blijven
zijn voor het coronavirus en verplicht zullen zijn op geregelde tijdstippen strengere
veiligheidsmaatregelen te nemen. Daarom vraagt de opleiding aan de student dat hij hierrond samen
met de stagementor al bij het bekijken van de stagetaken goed nadenkt. Hij bekijkt hoe de stage zou
kunnen verlopen mochten strengere coronamaatregelen zich op de stageplaats opdringen (bijv. door
thuiswerk). De student beschrijft deze mogelijkheden in het stagevoorstel.
Door deze voorafgaandelijke reflectie wordt het risico verkleind dat strengere corona-maatregelen een
negatieve impact hebben op de te behalen stage-uren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
een boodschap brengen waarbij je verbale en non-verbale communicatie congruent zijn
een complexe boodschap aangepast aan het doelpubliek brengen
je correct schriftelijk (e-mail, brief, verslag, rapport…) uitdrukken
op een gepaste wijze feedback geven
op gepaste wijze feedback vragen
schriftelijk en mondeling in het algemeen Nederlands communiceren
Kritisch reflecteren
concreet verwoorden waarom je na kritische reflectie wel of geen actie onderneemt
je eigen professionele identiteit beschrijven
je handelen bijsturen op basis van kritische reflectie
kritisch reflecteren over je eigen gedrag, opvattingen… op basis van verbale of non-verbale feedback
leerkansen identificeren op basis van kritische reflectie
kritisch reflecteren over je eigen gedrag, opvattingen… in afwezigheid van directe feedback van de cliënt, zijn netwerk en/of teamleden (multiperspectiviteit)
vanuit een realistisch inzicht in de eigen mogelijkheden en interesses je beeld over de toekomstige studie/werkkeuzes weergeven
Praktijkonderzoek
de resultaten van het handelingsplan kritisch interpreteren en evalueren
de resultaten van het handelingsplan zelfstandig rapporteren aan de cliënt, zijn netwerk, en teamleden
de uitvoering van het handelingsplan monitoren met het oog op de voortdurende optimalisatie ervan
gemaakte keuzes concreet verantwoorden
het handelingsplan kritisch en flexibel bijsturen op basis van de continue monitoring van de uitvoering ervan
het handelingsplan zelfstandig en correct uitvoeren
innoverende voorstellen doen
jezelf zelfstandig organiseren met het oog op een succesvolle uitvoering van het handelingsplan binnen een complexe en gespecialiseerde context
op basis van de geïdentificeerde complexe praktijkvraag van de cliënt zelfstandig een handelingsplan opstellen
Psychologische praktijk
bij het analyseren van de geïdentificeerde complexe praktijkvraag van de cliënt verschillende bronnen (literatuur, teamleden…) kritisch raadplegen
de complexe praktijkvraag van de cliënt correct identificeren
de complexe praktijkvraag van de cliënt onbevooroordeeld analyseren vanuit het perspectief van de cliënt
de geïdentificeerde complexe praktijkvraag van de cliënt vanuit verschillende theoretische perspectieven en referentiekaders kritisch analyseren
Rollen opnemen
een gepast evenwicht tussen afstand en nabijheid hanteren
een vertrouwensrelatie met de cliënt en/of zijn netwerk opbouwen
gepast handelen in stressvolle, complexe en gespecialiseerde situaties
indien nodig afwijken van je planning
leiderschap opnemen op verantwoorde wijze
medeverantwoordelijkheid opnemen voor het eigen aandeel in het bereiken van collectieve resultaten
samenwerken met teamleden, rekening houdend met de organisatiecultuur
zelfstandig handelen met een ruime mate van initiatief vanuit de deontologische basishouding
zelfstandig handelen vanuit overleg met de cliënt en de organisatie
zelfstandig initiatief nemen, rekening houdend met de organisatiecultuur

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- stagebrochure en stagereglement (zie Digitap)
- schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren4,50 uren
Werkplekleren en/of stage400,00 uren
Werktijd buiten de contacturen10,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00Voor dit olod zijn er modaliteiten om vervroegd af te studeren.
Zie stagebrochure en stagereglement op Digitap.

Toetsing (tekst)

De te volgen afspraken en richtlijnen rond de organisatie en toetsing van de stage zijn te raadplegen in de stagebrochure en het stagereglement (zie Digitap).

Elke ongewettigde afwezigheid op de stage kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het
totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van
het betreffende opleidingsonderdeel.

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op Digitap
moet worden nageleefd.

Het niet volledig presteren van de stage-uren kan leiden tot een beoordeling van 0/20 (nul op
twintig) voor het olod, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het
betreffende opleidingsonderdeel, tenzij het opleidingshoofd hier vanwege uitzonderlijke
omstandigheden van afwijkt.


Bepalingen m.b.t. het vroegtijdig beëindigen van de stage
Indien overwogen wordt de stage vroegtijdig te beëindigen, volgt de student en/of de stagementor de
procedure zoals opgenomen in het stagereglement (zie Digitap) en in de stageovereenkomst. Bij
vroegtijdige beëindiging van de stage kan de student geen nieuwe stage aanvatten tijdens het
lopende academiejaar. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze
regeling afwijken in bijzondere omstandigheden en indien het inrichten van een nieuwe stage
organisatorisch mogelijk is.

Bepalingen m.b.t. het indienen van het stagevoorstel
Indien de student het stagevoorstel niet voor of op de deadline indient, worden twee punten van de
totaalscore voor het olod afgetrokken. Indien de student niet ten laatste 10 werkdagen na deze
deadline een stagevoorstel heeft ingediend, kan hij geen stage meer lopen tijdens het lopende
academiejaar. Dit kan leiden tot een score van 0/20 op het totale opleidingsonderdeel, conform de
regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel,
tenzij het opleidingshoofd hier vanwege uitzonderlijke omstandigheden van afwijkt.
Wanneer het stagevoorstel niet werd goedgekeurd en de student een nieuwe stageplaats moet
zoeken of het stagevoorstel moet aanpassen, dient de student een nieuw stagevoorstel in met de
verwerking van de feedback ten laatste tien werkdagen na het ontvangen van de feedback. Indien de
student het nieuwe of herwerkte stagevoorstel niet indient voor of op deze deadline, worden twee
punten van de totaalscore op het olod afgetrokken. Indien de student tien werkdagen na de deadline
voor het indienen van het nieuwe of herwerkte stagevoorstel geen nieuw of herwerkt stagevoorstel
heeft ingediend, kan hij geen stage meer lopen tijdens het lopende academiejaar. Dit kan leiden tot
een score van 0/20 op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn
vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel, tenzij het opleidingshoofd hier
vanwege uitzonderlijke omstandigheden van afwijkt. Indien het stagevoorstel niet wordt goedgekeurd
na het verwerken van de feedback, wordt het proces stopgezet, en dit kan leiden tot een score van
0/20 op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel, tenzij het opleidingshoofd hier vanwege uitzonderlijke
omstandigheden van afwijkt.

Bepalingen m.b.t. de globale zelfreflectie
Bij het te laat indienen van de eerste en/of tweede globale zelfreflectie kan de student nog maar
maximum 50% van de maximale score voor dat reflectieverslag behalen. Reflectieverslagen die twee
weken na de deadline of later worden ingediend, krijgen sowieso de score nul (0), conform de regels
die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel.

Bepalingen m.b.t. de supervisie:
De student is verplicht aanwezig op de drie supervisiegesprekken.
Bij gewettigde afwezigheid, zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement, volgt de student
de procedure voor het melden en wettigen van afwezigheid zoals aangegeven in het onderwijs- en
examenreglement en verwittigt hij de supervisor via e-mail ten laatste de dag van de supervisie. In
geval van een gewettigde afwezigheid, wordt het supervisiegesprek verplaatst naar een andere dag.
De student neemt hiervoor de dag na de laatste dag van zijn afwezigheid contact op met de
supervisor en plant een nieuw supervisiemoment.
Bij één of meerdere ongewettigde afwezigheden op de supervisiegesprekken behaalt de student de
score nul (0) op het geheel van de supervisie (i.e., op alle reflectieverslagen), conform de regels die
hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel.
Bij het te laat indienen van het reflectieverslag, kan de student nog maar maximum 50% van de
maximale score op dat reflectieverslag behalen. Reflectieverslagen die twee weken na de deadline of
nog later worden ingediend, krijgen sowieso de score nul (0), conform de regels die hieromtrent zijn
vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel.

Bepalingen m.b.t. de globale zelfreflectie
Bij het te laat indienen van de eerste en/of tweede globale zelfreflectie kan de student nog maar
maximum 50% van de maximale score voor dat reflectieverslag behalen. Reflectieverslagen die twee
weken na de deadline of later worden ingediend, krijgen sowieso de score nul (0), conform de regels
die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel.