AP Studium Generale24731/2234/2122/1/15
Studiegids

AP Studium Generale

24731/2234/2122/1/15
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze I
 • Bachelor in de ergotherapie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket reeks 2: integratie
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement
  Keuzepakket:
  • keuzepakket 2AF
 • Bachelor in het drama
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3de bachelor maatschappelijk werk
  • 3de bachelor personeelswerk
  • 3de bachelor sociaal-cultureel werk
  • vervolgtraject MW
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
 • International programmes Management and Communication
 • International programmes Royal Conservatoire
 • Vrije opleiding Hogeschool, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Postma Yvonne
Andere co-titularis(sen): Cornil Koen, De Bie Marijke, De Knop Guy, Marrin Geert, Severi Esther, Simonyi Sonja, Tirions Michel, Ubben Eric, Van Geel Sven, Van Roosbroeck Marnix, Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar) of 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

 AP Studium Generale
Ieder academiejaar organiseert de AP hogeschool een lezingenreeks van een 10-tal lezingen, Engelstalig en Nederlandstalig.
De student die dit opleidingsonderdeel volgt, woont minimaal 4 lezingen bij.
Studium Generale biedt avondlezingen waarbij de sprekers hun visie/ reflectie geven op een centraal, vakoverschrijdend thema. Het centrale jaarthema wordt zo vanuit verschillende invalshoeken belicht. Problematisering en kritische analyse staan voorop. De lezingen zijn gericht op interdisciplinariteit en maatschappelijke relevantie.
De lezingen worden bijgewoond door studenten uit verschillende opleidingen binnen de AP Hogeschool en zijn ook toegankelijk voor een extern publiek.


Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

 Studenten kunnen vanuit verschillende opleidingen instappen. We verwachten dat de studenten:
• een algemeen maatschappelijk en cultureel referentiekader hebben;
• voldoende notie hebben ten aanzien van hun eigen studiegebied;
• in staat zijn om in correct Nederlands/Engels te formuleren.

Eindcompetenties (lijst)

Je anayseert de verschillende lezingen om tot een kritische reflectie te komen over het centrale thema.
Je hanteert een correcte schriftelijke communicatie.
Je bespreekt kritisch de standpunten en argumenten en maakt daarbij aantoonbaar gebruik van relevante bronnen uit de sociaal werk literatuur.
Je kan een schriftelijke redenering opbouwen.

Leerdoelen

De student:
1. detecteert en analyseert een maatschappelijke vraagstelling;
2. vindt en verwerkt relevante bronnen;
3. kan zich verhouden tot maatschappelijke thema’s;
4. citeert en verwijst bibliografisch correct;
5. schrijft duidelijk gestructureerd, helder en objectief aan de hand van een afgebakende onderzoeksvraag.

Leerinhoud

AP Studium Generale
Schrijfwijzers van de verschillende opleidingen

Studiematerialen (lijst)

www.ap-arts.be/evenementenVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- 5 avondlezingen per semester, afwisselend Engelstalig en Nederlandstalig.

- de lezingen worden opgenomen en via Digitap ter beschikking gesteld
Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het studium beschikt over een eigen website en een cursus in Blackboard.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
 • Opmerking: De lezingenreeks beoogt een bij de studie aangehecht, actueel documenterend informatiepakket aan te bieden in de vorm van avondlezingen door experts die ook voor een breder publiek toegankelijk zijn. De reeks is dus zowel gericht naar studenten, personeelsleden als externen.
  Vanuit een probleemstelling binnen onze hedendaagse samenleving zullen verbanden tussen de studiegebieden worden gesmeed. Hierbij staan problematisering en kritische analyse voorop. De lezingenreeks wil participanten stimuleren tot reflectie over actuele vragen waarmee alle vakgebieden geconfronteerd worden. De lezingen zijn derhalve gericht op interdisciplinariteit en maatschappelijke relevantie.
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht100,00De opdracht bestaat uit het schrijven van een paper van ongeveer 2 500 woorden. De student geeft hier een gefundeerde reflectie over minimaal vier lezingen van zijn/haar keuze. De reflectie gaat uit van de lezingen en de discussie achteraf en geeft de positie van de student weer, onderbouwd met relevante bronnen uit diverse media. Het gaat om een persoonlijke, originele tekst waarin referenties worden gehanteerd volgens het vereiste protocol. Fraude en plagiaat worden bestraft met een nul.

Correcte verwerking van de lezingen en persoonlijke inbreng moeten in evenwicht zijn met elkaar. Met andere woorden: een paper die in hoofdzaak uit een samenvatting bestaat en nauwelijks eigen kritisch commentaar bevat, voldoet niet aan de basisvereiste. Daarnaast moet de kritische argumentatie beredeneerd en doordacht zijn.

Beoordelingscriteria voor bachelorstudenten:

1. heldere structuur en logische opbouw van de paper

2. correct taalgebruik

3. adequate verwerking van de informatie uit de desbetreffende lezingen

4. juiste keuze en kritische verwerking van relevante bijkomende literatuur

5. logische verbanden tussen de meningen en tekstonderdelen

6. open en consistente weergave van de eigen mening

7. correcte literatuurverwijzingen 8. nette algemene afwerking

Beoordelingsproces: De papers worden finaal beoordeeld door een jury bestaande uit twee leden van verschillende departementen, waaronder het departement van de betrokken student.

Indienen van de reflectieopdracht
De paper wordt ingediend via Digitap, voor het 1ste semester op de 1ste examen dag van het semester. Voor het 2de semester op de 1ste examen dag.

Contacteer de betrokken docent/ titularis bij vragen of feedback. Deze zijn terug te vinden op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00De opdracht bestaat uit het schrijven van een paper van ongeveer 2 500 woorden. De student geeft hier een gefundeerde reflectie over minimaal vier lezingen van zijn/haar keuze. De reflectie gaat uit van de lezingen en de discussie achteraf en geeft de positie van de student weer, onderbouwd met relevante bronnen uit diverse media. Het gaat om een persoonlijke, originele tekst waarin referenties worden gehanteerd volgens het vereiste protocol. Fraude en plagiaat worden bestraft met een nul.

Correcte verwerking van de lezingen en persoonlijke inbreng moeten in evenwicht zijn met elkaar. Met andere woorden: een paper die in hoofdzaak uit een samenvatting bestaat en nauwelijks eigen kritisch commentaar bevat, voldoet niet aan de basisvereiste. Daarnaast moet de kritische argumentatie beredeneerd en doordacht zijn.

Beoordelingscriteria voor bachelorstudenten:

1. heldere structuur en logische opbouw van de paper

2. correct taalgebruik

3. adequate verwerking van de informatie uit de desbetreffende lezingen

4. juiste keuze en kritische verwerking van relevante bijkomende literatuur

5. logische verbanden tussen de meningen en tekstonderdelen

6. open en consistente weergave van de eigen mening

7. correcte literatuurverwijzingen 8. nette algemene afwerking

Beoordelingsproces: De papers worden finaal beoordeeld door een jury bestaande uit twee leden van verschillende departementen, waaronder het departement van de betrokken student.

Indienen van de reflectieopdracht
De paper wordt ingediend via Digitap, voor het 1ste semester op de 1ste examen dag van het semester. Voor het 2de semester op de 1ste examen dag.

Contacteer de betrokken docent/ titularis bij vragen of feedback. Deze zijn terug te vinden op Digitap.

Toetsing (tekst)

Evaluatie(s) voor de eerste en tweede examenkans

Vorm - reflectieopdracht
De opdracht bestaat uit het schrijven van een paper van ongeveer 2 500 woorden. We verwachten dat de student tot een vraagstelling komt, verbonden aan het centrale thema. De student geeft een onderbouwde argumentatie over minimaal vier lezingen van zijn/haar keuze. Ook de discussie volgend op de lezing kan interessant materiaal opleveren voor de paper. Daarnaast dient de student gebruik te maken van minstens drie relevante bronnen die verband houden met de vraagstelling. Dit kunnen zowel visuele, geschreven, gesproken of digitale bronnen zijn.

Voor de opbouw van de paper wordt gewerkt volgens de richtlijnen die terug te vinden zijn in de schrijfwijzer van de opleiding. Het gaat om een persoonlijke, originele tekst waarin referenties worden gehanteerd volgens het vereiste protocol. Fraude en plagiaat worden bestraft met een nul.

Correcte verwerking van het bronnenmateriaal en de persoonlijke inbreng moeten in evenwicht zijn met elkaar. Een paper die in hoofdzaak uit een samenvatting bestaat en nauwelijks eigen kritisch commentaar bevat, voldoet dus niet aan de basisvereiste. Daarnaast moet de kritische argumentatie beredeneerd en doordacht zijn, met andere woorden, eerder dan een beschrijving van de lezingen wordt een analyserend of opiniërend werkstuk verwacht.

Beoordelingscriteria:

1. Formulering en analyse van een centrale maatschappelijke vraagstelling
2. Onderbouwde reflectie op de vraagstelling
3. Keuze en verwerking van relevante bronnen
4. Heldere structuur en logische opbouw van de paper
5. Correct taalgebruik
6. Adequate verwerking van de informatie uit de lezingen
7. Correcte bronvermelding


Beoordelingsproces: De papers worden beoordeeld door twee leden van verschillende opleidingen, waaronder opleiding van de betrokken student.

Indienen van de reflectieopdracht
De paper wordt ingediend via Digitap, voor het 1ste semester op de 1ste examen dag van het semester. Voor het 2de semester op de 1ste examen dag.