Go South34430/2234/2122/1/78
Studiegids

Go South

34430/2234/2122/1/78
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie
  • Vrije opleiding Hogeschool
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Doren Liesbeth
Andere co-titularis(sen): Marrin Geert, Robert Nathan, Sanders Ingrid, Spinnoy Karine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Vrije info 2

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Eindcompetenties (lijst)

De student heeft kennis van zijn eigen referentiekader en eigen wereldbeeld, en kan dit relateren aan andere zienswijzen.
De student verwerft kennis over andere culturen.
De student benadert en begrijpt een situatie, vraagstuk of probleem vanuit meerdere culturele invalshoeken.
De student kan lokale gebeurtenissen en handelswijzen plaatsen in een internationale context door de internationale consequenties van lokale gebeurtenissen en de invloed van een internationale of Europese context op deze lokale situaties aan te geven.
De student vormt een gefundeerde mening over internationale maatschappelijke en/of politieke vraagstukken.
De student formuleert en communiceert zijn mening over internationale maatschappelijke en/of politieke vraagstukken op een duidelijke en overtuigende manier.
De student vindt de steun die hij/zij nodig heeft om waardevolle resultaten te bereiken
De student analyseert de theoretische en praktische context van de stage op basis van de verwachtingen van de opdrachtgever en/of desktoponderzoek
De student stelt een ambitieus en tegelijk realistisch projectplan op
De student onderzoekt in overleg met de opdrachtgever in welke mate vernieuwende ideeën uit zijn eigen opleiding in AP relevant kunnen zijn in de context van het Globale Zuiden
De student ontwikkelt strategieën om een duurzaam effect te genereren met zijn/haar stage in het Globale Zuiden
De student kan (elementen van) de beroepspraktijk in zijn thuisland en/of thuisinstelling vergelijken met (elementen van) de beroepspraktijk in andere landen
De student presenteert zijn/haar projectplan op een duidelijke en aantrekkelijke manier aan een publiek van zowel experten als niet-experten
De student ziet in hoe hij persoonlijk op een positieve manier kan bijdragen aan de maatschappij en de oplossing van internationale vraagstukken, en handelt daarnaar (hetzij individueel, hetzij in het kader van een maatschappelijk betrokken organisatie).
De student durft verantwoordelijkheid te dragen en gaat uitdagingen op zijn werk of stage aan op basis van een realistisch inzicht in het eigen kunnen.
De student wijkt indien nodig af van zijn planning en speelt in op onverwachte gebeurtenissen.
De student kan aangeven in hoeverre de beroepsbeoefening in zijn thuisland en een concrete beroepssituatie wordt beïnvloed door internationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.
De student kan (elementen van) de beroepsbeoefeningen in zijn thuisland vergelijken met (elementen van) de beroepsbeoefening in andere landen.
De student identificeert de noden van de klant en de uitdagingen die moeten worden aangegaan op basis van een schriftelijke en/of mondelinge startbriefing van de opdrachtgever

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht50,00schriftelijk inhoudelijk dossier
Semester 1Projectopdracht50,00presentatie voor vertrek
Semester 2Projectopdracht50,00schriftelijk inhoudelijk dossier
Semester 2Projectopdracht50,00presentatie voor vertrek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Reflectieopdracht50,00schriftelijk reflectiedossier
Semester 1Reflectieopdracht50,00mondeling examen: toelichting bij reflectiedossier
Semester 2Reflectieopdracht50,00schriftelijk reflectiedossier
Semester 2Reflectieopdracht50,00mondeling examen: toelichting bij reflectiedossier