Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Internationale communicatie28219/2189/2122/1/00
Studiegids

Internationale communicatie

28219/2189/2122/1/00
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Naeyer Katelijn, Goedemé Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Keuzevak Duits:

Dit opleidingsonderdeel focust op een inleiding in (technisch) Duits.
Je breidt je woordenschatkennis, je lees- en spreekvaardigheid uit en past deze kennis toe in een aantal opdrachten.
De Duitse grammatica wordt uitgebreid en interactief geoefend.
Er wordt aandacht besteed aan technisch vakjargon.

Keuzevak Frans:

Daar de student slechts gedurende 13 weken van de opleiding in contact komt met de Franse taal, wordt de focus gelegd op de nodige
basiskennis van het Frans voor een correcte communicatie binnen de bedrijfswereld. Opzet is het overwinnen van de schrik om in het
bedrijfsleven over te schakelen naar het Frans, en het aanreiken van strategieën om tot volwaardige taalactiviteit te komen.

• Aan het einde van het semester moet de student basisgrammatica en basiswoordenschat onder de knie hebben om technische
documenten, (montage)handleidingen e.d. te kunnen begrijpen en samenvatten.
• Er wordt in groepjes gewerkt aan de hand van een aantal teksten en video's over technische onderwerpen

OLR-Leerdoelen (lijst)

11. COMMUNICATIE
De student kan Duitse grammaticale structuren begrijpen en enkele basisregels zelf toepassen.
De student kan een kennismakingsgesprek voeren in het Duits.
De student kan een Duitstalige mondelinge uiteenzetting over een technisch onderwerp volgen.
De student kan grammaticale structuren begrijpen en enkele basisregels zelf toepassen.
De student kan een kennismakingsgesprek voeren.
De student kan een Franstalige mondelinge uiteenzetting over een technisch onderwerp volgen en samenvatten.
12. LEVENSLANG LEREN
De student kan - aan de hand van de aangeboden vaktechnische Duitstalige woordenschat - instructies, handleidingen en technische teksten begrijpen en vertalen van het Duits naar het Nederlands.
De student kan aan de hand van de aangeboden vaktechnische Franstalige woordenschat instructies, handleidingen en technische teksten begrijpen, nterpreteren en samenvatten.

Leerinhoud

Keuzevak Duits:

Functionele basisgrammatica
Woordenschat / Tekstbegrip met focus op technisch vakjargon (instructies, handleidingen,...)
Basis sociaal-communicatieve woordenschat en 'Redemittel'
Geïntegreerde luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid


In het keuzevak Frans leren studenten zichzelf behelpen in het Frans. Aan de hand van handleidingen, installatievideo’s, artikels uit
wetenschappelijke tijdschriften, discussies over een technisch onderwerp, … dompelen ze zich onder in de vaktechnische termen van
hun toekomstig beroep.

Ze leren omgaan met de typische documenten die circuleren in bedrijven via luister- en leesoefeningen en in mindere mate via spreek- en
schrijfoefeningen. Het is de bedoeling dat de cursus Frans een aantal handvatten biedt om in het tweetalig land België aan de slag
te gaan.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

keuzevak Duits

AP-Cursus Duits, Departement WT / auteur: Katelijn De Naeyer
Online vertalend woordenboek van Dale D-N / N-D (elektronisch leerplatform)
Aanvullend lesmateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie70,00Schriftelijk examen : voor Frans telt dit mee voor 70%, voor Duits voor 100%
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie70,00Schriftelijk examen : voor frans telt dit mee voor 70%, voor Duits 100%.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)30,00Schriftelijk en/of mondeling : enkel een permannet gedeelte voor keuzevak Frans. Voor keuzevak Duits is er een kennistoets aan 100%

Toetsing (tekst)

Keuzevak Duits:

In het schriftelijk examen wordt de Duitse taalvaardigheid geëvalueerd op basis van de Leerinhoud.

Keuzevak Frans:

Permanente evaluatie via:
- schrijfopdrachten
- online oefeningen
- mondelinge opdrachten tijdens contacturen

Laattijdig indienen van een opdracht en/of afwezig zijn op een (tussentijdse) evaluatie of taalactiviteit resulteert in een 0-score voor het betreffende onderdeel van de permanente evaluatie.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een deelevaluatie (=opdracht, een tussentijdse evaluatie of taalactiviteit) tijdens de onderwijsperiode mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’.
De student uploadt, voor aanvang van het inhaalmoment, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste examendag met de lector deze inhaalsessie in te plannen
Het aantal inhaalmomenten is beperkt tot twee voor het desbetreffende deelexamen.
De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of de gemiste deelevaluatie om didactische of organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.
In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.